Приложение:Списки Сводеша для афразийских языков

Материал из Викисловаря
Перейти к навигации Перейти к поиску
Списки Сводеша для разных языков
Абхазо-адыгскиеАфразийскиеБалтийскиеБантуГерманскиеГреческийДене-енисейскиеИндоарийскиеИндоиранскиеИскусственныеКельтскиеМонгольскиеНахско-дагестанскиеПалеоазиатскиеРоманскиеСамодийскиеСино-тибетскиеСлавянскиеТунгусо-маньчжурскиеТупи-гуараниТюркскиеФинно-угорскиеКартвельские
No Русский Аккадский Арабский Арабский (транскрипция MFA) Мальтийский Иврит Иврит (транскрипция MFA) Амхарский Амхарский (транскрипция MFA) Сомалийский Хауса Кабильский
1 я a'na:ku أنا 'ʔana: jien אני a'ni እኔ ɨ'ne aniga ni nekk
2 ты 'atta, 'atti أنت 'ʔanta, 'ʔanti inti, int אתה, את a'ta, at አንተ, አንቺ 'antə, 'ant͡ʃi adiga kái kečč, kemm
3 он ʃu: هو 'huwa, hu huwa, hu הוא hu እሱ ɨ'su isaga shi netta
4 мы 'ni:nu نحن 'naħnu aħna אנחנו a'naχnu እኛ ɨ'ɲ̩a anaga mu nekni
5 вы attunu, attina أنتم, نتن 'ʔantum, ʔantunna intom אתם ,אתן a'tem, a'ten እናንተ ɨnːantə idinka ku kunwi
6 они 'ʃunu, 'ʃina هم ,هن hum, 'hunna huma הם ,הן hem, hen እነሱ ɨn'əsu ayaga su nutni
7 этот, эта annu هذا, هذﻩ 'ha:ða:, 'ha:ðihi dan, din זה, זו, ze, zo ይህ, ይሄ jɨh, 'jɨhe kan wannan wagi
8 тот, та ullu ذلك, تلك 'ða:lika, 'tilka dak, dik ההוא, ההיא 'hahu, 'hahi ja kaas wanсan wahi
9 здесь an'nanu هنا 'huna: hawn פה, הנה po, 'hena እዚህ ɨ'zih halkan nan da
10 там هناك hu'na:ka hemm שם ʃam እዛ ɨ'za halkaas can dihin
11 кто mannu من man min מי mi ማን man kuma wa anwa
12 что mi:nu ما ma: xinhu מה ma ምን mɨn maxa me acu
13 где أين 'ʔajna fejn איפה 'ejfo የት jət xagee ina anda
14 когда متى 'mata: meta מתי ma'taj መቼ 'mət͡ʃe goorma gaushe melmi
15 как ammini كيف 'kajfa kif איך ejχ እንዴት 'ɨndet sidee yaya amek
16 не la:, ul لا la: ma לֹא, אל lo, al እንጂ ɨn'd͡ʒi maya ba ur
17 все kalu كل kull kull כל kol ሁሉ 'hulu oo dhan duk ak
18 много ma:du كثير ka'θi:r ħafna הרבה har'be አያሌ ə'jale badan da yawa attas
19 несколько بعض, كم baʔd, kam xi כמה 'kama አንዳንድ ən'dand dhowr waɗansu
20 мало قليل qa'li:l ftit מעט me'at ጥቂት ṭə'qit yar kaɗan drus
21 другой ʃanu آخر 'ʔa:ħaru ieħor אחר 'aχer ሌላ 'lela: kale wancan enniden
22 один iʃte:n واحِد 'wa:ħid wieħed אחד e'χad አንድ ənd kow ɗaya yiwen
23 два ʃina: اثنان iθ'na:n tnejn שנים 'ʃnaim ሁለት 'hulət laba bíyú sin
24 три ʃala:ʃat ثلاثة θa'la:θa tlieta שלשה 'ʃloʃa ሦስት 'sost saddex úkù tlata
25 четыре erbet أربعة 'ʔa:rbaʔa erbgħa ארבעה arba'a አራት ə'rat afar huɗu rebɛa
26 пять ħamʃat خمسة 'ħamsa ħamsa חמשה χami'ʃa አምስት 'əmɨst shan biyar xemsa
27 большой rabum كبير ka'bi:r kbir גדול ga'dol ትልቅ tɨ'lɨq weyn babba ameqqran
28 длинный طويل tˀa'wi:l twil אָרֹךְ a'roχ ረዥም rəd͡ʒm dheer dogo aɣezfan
29 широкий رحب raħb wiesa' רחב ra'χav ሰፊ səfi balaar mai faɗi abaraw
30 толстый kabtu سميك sa'mi:k oħxon עב av ወፍራም wə'fram buuran mai kauri afuyan
31 тяжёлый ثقيل θa'qi:l tqil כבד ka'ved ከባድ kə'bad culeys mai nauyi ẓay
32 маленький texru صغير sˀa'ʁi:r żgħir קטן ka'tan ትንሽ tɨ'nɨʃə yar ƙarami amecṭuḥ
33 короткий karu قصير qa'sˀi:r qasir קצר ka't͡sar አጭር ə'ṭʃɨr gaaban gajere
34 узкий qatnu ضيق 'dajjiq dejjaq צר t͡sar ጠባብ ṭəbab ciriiri mai unci
35 тонкий qatnu رقيق ra'qi:q irqiq דק dak ቀጭን qət͡ʃɨn caato siriri
36 женщина sinniʃtu امرأة ʔim'raʔa mara אשה i'ʃa ሴት set naag mace tameṭṭut
37 мужчина zikaru رجل 'rad͡ʒul raġel איש ወንድ wənd nin mutum argaz
38 человек awi:lu انسان ʔin'san bniedem אדם a'dam ሰው səw aadame ɗan adam amdan
39 ребёнок sexru, ma;ru ولد 'walad tifel ילד 'jeled ልጅ lɨd͡ʒ cunug yaro agrud
40 жена aʃʃatu زوجة 'zawd͡ʒa mara אשה i'ʃa ሚስት mist naag mata tameṭṭut
41 муж mutu بعل baʔl żewġ איש ባል bal nin miji argaz
42 мать ummu أم ʔumm omm אם 'ima እናት ɨ'nat hooyo inna yemma
43 отец abu أب ʔab missier אב av እባት ɨ'bat aabo uba baba
44 животное حيوان ħaja'wan annimal חיה χa'ja እንስሳት ɨnsə'sat xayawaan dabba aywal
45 рыба nu:nu سمكة 'samaka ħuta דג dag ዓሣ 'asa kalluun kifi aslem
46 птица issu:ru طير tajr għasfur צפור t͡si'por ወፍ wəf shimbir tsuntsu ajḍiḍ
47 собака kalbu كلب kalb kelb כלב ke'lev ከልብ, ውሻ kəlb, wɨ'ʃa ey kare aqjun
48 вошь uplu قملة 'qamla qamla כנה 'kinna ቅማል qɨ'mal injir kwarkwa tilkit
49 змея se:ru حنش ħa'naʃ serp נחש na'χaʃ እባብ ɨ'bab mas maciji
50 червь دودة 'du:da dudu תולעת 'tolat ትል təl dirshi tsutsa ahmajan
51 дерево isu شجرة ʃa'd͡ʒara siġra עץ et͡s ዛፍ zaf geed itace ttejṛa
52 лес غابة ʁa:'ba foresta יער jar ጫካ 'ṭʃaka kayn kungurmin daji lɣaba
53 палка عصا ʔasa: ħatar מקל ma'kel ዱላ 'dula dheji sanda akuray
54 плод فاكهة fa:'kiha frott פרי pri ፍራፍሬ 'frafre miro 'ya'yan itace agummu
55 семя zeru زرعة zar'ʔa żerriegħa זרע 'zera ዘር zər abuur iri
56 лист ورقة wa'raqa werqa עלה 'ale ቂጠል qi'ṭəl caleen ganye affer
57 корень ʃurʃu جذر d͡ʒaðr għerq שרש ʃo'reʃ ስር sɨr xidid saiwa aẓaṛ
58 кора قلف qilf qoxra קלפה 'klipa ልጥ lɨṭ jilif ɓawon itace iclem
59 цветок زهرة 'zahra fjura פרח perah አበባ ə'beba ubax fure tajeddjigt
60 трава di:ʃu حشيش ħa'ʃiʃ ħaxix דשא 'deʃe ሳር sar caws ciyawa leḥcic
61 верёвка eblu حبل ħabl ħabel חבל χe'vel ገመድ gə'məd xarig igiya amrar
62 кожа gildu جلد d͡ʒild ġilda עור ɔr ቆዳ 'qoda maqaar fata aglim
63 мясо لحم laħm laħam בשר ba'sar ሥጋ sɨ'ga hilib nama aksum
64 кровь da:mu دم dam demm דם dam ደም dəm dhiig jini idim
65 кость esemtu عظم ʔazm għadma עצם 'et͡sem አጥንት ə'ṭɨnt laf ƙashi iɣess
66 жир ʃamnu دهن duhn xaham חלב he'lev ስብ səb baruur ƙiba eḍḍin
67 яйцо بيضة 'bajdˁa bajda ביצה 'bet͡sa እንቁላል ɨnqu'lal ukun ƙwai tamellalt
68 рог qarnu قرن qurn qarn קרן ke'ren ቀንድ qənd gees ƙaho iccew
69 хвост zibbatu ذنب ða'naba denb זנב za'nav ጅራት d͡ʒɨ'rat seyn wutsiya tamɣilt
70 перо ريشة 'ri:ʃa rixa נוצה 'notsa ላባ 'laba baal gashin tsuntsu incew
71 волосы ʃa:rtu شعر ʃaʔr xagħar שער se'ar ጸጉር t͡sə'gur timo suma anẓad
72 голова re:ʃu رأس raʔs ras ראש roʃ ራስ ras madax kai aqeṛṛu
73 ухо uznu أذن 'ʔuzun widna אזן 'ozen ጆሮ 'd͡ʒoro dheg kunne ameẓẓuɣ
74 глаз i:nu عين ʔajn għajn עין 'ajin ዐይን ajn il ido tiṭ
75 нос appu انف ʔanf mnieħer אף af አፍንጫ əfɨn'ṭʃa san hanci anzar
76 рот pu فمс fam ħalq פה pe አፍ əf af baki imi
77 зуб ʃinnu سن sinn sinna שן ʃen ጥርስ ṭɨrs ilig haƙori tuɣmest
78 язык liʃa:nu لسان li'sa:n ilsien לשון la'ʃon ምላስ mɨ'las carrab harshe iles
79 ноготь supru ظفر zˁufr difer צפרן t͡si'poren ምስማር mɨs'mar ciddi farce iccew
80 ступня ʃe:pu قدم qa'dam sieq כף רגל kaf 'reɣel እግር 'ɨgɨr cag ƙafa aḍaṛ
81 нога kimsu رجل rid͡ʒl riġel רגל 'reɣel ቅልጥም 'qɨltɨm lug ƙafa aqejjar
82 колено birku ركبة 'rukba irkoppa ברך be'reχ ጉልበት 'gulbət jilib gwiwa agecrir
83 рука qa:tu يد jad id יד jad እጅ ɨḍʒ gacan hannu afus
84 крыло kappu كتف, كنف katf, ka'naf gewna כנף ka'naf ክንፍ kə'nɨf baalal fiffike tiferrets
85 живот libbu بطن batˁn żakk בטן be'ten ሆድ hod calool ciki aɛebbuḍ
86 кишки erru أمعاء ʔamʕa msaren מעים 'meim ጉሮሮ guroro midhiqir hanji aẓṛem
87 шея kiʃadu رقبة 'raqaba għonq צואר t͡sa'var አንገት ən'gət duun wuya aɛenqiq
88 спина ʃaʃallu ظهر zahr dahar גב gav ወገብ wə'gəb dhabar baya aɛrur
89 грудь irtu صدر sˁadr żejża חזה χa'ze ጡት ṭut xabad nono idmaren
90 сердце libbu لب lubb qalb לב lev ልብ lɨb wadne zuciya ul
91 печень kabattu كبد ka'bid fwied כבד ka'ved ጉበት gu'bət beer hanta tasa
92 пить ʃatu شرب 'ʃariba xorob שתה 'sata መጠጣት məṭə'ṭat cab sha su
93 есть aka:lu أكل 'ʔakala kiel אכל 'aχal መብላት mə'blat cun ci ečč
94 кусать naʃa:ku عض 'ʔadˁdˁa gidem נשך 'naʃaχ መንከስ mə'nkəs qaniin ciza kerrec
95 сосать ene:ku مص 'masˁsˁa reda' מצץ 'mat͡sat͡s መምጠጥ mə'mṭəṭ nuug tsotsa summ
96 плевать بصق 'basˁaqa beżaq ירק 'jarak መትፋት mə'tfat tuf tofa susef
97 блевать تقيأ ta'qayyaʔ הקיא 'heki ማስታወክ ma'stawək matag yi amai
98 дуть نفخ 'nafaχa nefaħ נפח 'nafaχ መንፋት mə'nfat afuuf busa, hura suḍ
99 дышать napa:ʃu تنفس ta'naffasa ħanifs נשם 'naʃam መተንፈስ mətə'nfəs neefsan yi numfashi snuffes
100 смеяться ṣuxxu ضحك 'dˁaħika daħak צחק 't͡saχak መሣቅ mə'saq qosol yi dariya taḍsa
101 видеть amaru رأى raʔa: ra ראה ra'a ማየት ma'jət arkaa gani wali
102 слышать ʃemu سمع 'samiʔa sema' שמע ʃa'ma መስማት məsə'mat maqlid ji timesli
103 знать idu عرف 'arifa għaraf ידע ja'da ማወቅ ma'wəq ogaan sani tamusni
104 думать فكر 'fakkara ħaseb חשב χa'ʃav ማሰብ ma'səb fikir yi tsammani swingm
105 нюхать شم 'ʃamma xamm הריח he'riaχ ማሽተት ma'ʃtət ur sansana
106 бояться ʃaxa:tu خاف 'χafa beża פחד pa'χad መሥጋት mə'sgat ka baq tsoro
107 спать ʃala:lu نام 'nama raqad ישן nam መተኛት mətə'ɲat hurdo yi barci nuddem
108 жить bala:lu عاش 'a:ʃa għex חי χaj መኖር mə'nor noolaan yi rai idir
109 умирать matu مات 'ma:ta miet מת met መሞት mə'mot dhimo mutu mmet
110 убивать daku قتل 'qatala qatel קטל ka'tal መግደል mə'gdəl dilid kashe enɣ
111 бороться قاتل 'qa:tala iġġieled רב rav መዋጋት mə'wagat dagaal yi fada bellen
112 охотиться ṣadu صاد 'sˁada ikkaċċja צד t͡sad መያዝ mə'jaz ugaarsi yi farauta gmer
113 бить ضرب 'dˁaraba laqat הכה hi'ka መምታት mə'mtat garaacid buga ewwet
114 резать naka:su قطع 'qatˁaʕa qata' חתך χa'taχ መቁረጥ mə'qurətˤ jari yanka
115 делить شق 'ʃakka qassam חלק χa'lak መተካፈል mətə'kafəl qaybin raba ẓun
116 колоть طعن 'tˁaʕana dakk-b'sikkina דקר da'kar መዉጋት məwugat toogan soka
117 царапать xara:su خدش 'xadaʃa giref שרט sa'rat መፎከት mə'fokət xoqid karce
118 копать xeru حفر 'ħafara ħaffer חפר χa'far መቆፈር mə'kofər qodid haƙa
119 плавать سبح 'sabaħa għam שחה sa'χa መዋኘት mə'waɲət dabaalan yi iyo uum
120 летать طار 'tˁa:ra tar עף af መብረር mə'brər duulid tashi aker
121 ходить مشى 'maʃa: mexa הלך ha'laχ መራመድ mə'raməd socod yi tafiya a ƙas ddu
122 приходить ṭexu جاء, باء, 'd͡ʒa:ʔa, 'ba:ʔa ġie בא ba መምጣት mə'mṭət imaan zo as
123 лежать رقد 'raqada mtedd שכב ʃa'χav መጋደም məgadəm jiifsan kwanta gen
124 сидеть waʃa:bu جلس 'd͡ʒalisa poġġa ישב ja'ʃav መቀመጥ mə'qəmət fariisan zauna qqim
125 стоять izuzzu وقف 'waqafa waqaf עמד 'amad መቆም mə'qom istaag tsaya bedd
126 вертеть saxa:ru دار 'dara dar פנה 'pana ማዞር ma'zor leexan juya dewwar
127 падать maqa:tu وقع 'waqaʕa waqa' נפל na'fal መውደቅ mə'wdəq daci faɗi ɣli
128 давать nada:nu اعطى 'ʔatˤa: tagħti נתן na'tan መስጠት mə'sṭət siin ba efk
129 держать nasa:ru أخذ 'ʔaxaða żamm אחז a'χaz መያዝ mə'yaz hay riƙe ṭṭef
130 сжимать عصر 'ʔasˤara għafas לחץ la'χat͡s መጫን mə't͡ʃˤan cadaadin matsa swer
131 тереть lapa:tu حك 'ħakka ħakk שפשף ʃif'ʃet መዳሰስ mə'dasəs xoqin goge hukk
132 мыть rama:ku غسل 'ʁasala ħasel רחץ ra'χat͡s ማጠብ ma'ṭəb dhiqid wanke ssired
133 вытирать محا 'maħa mesaħ מחה ma'χa መጥረግ mə'ṭrəg masax shafa sfeḍ
134 тянуть جر 'd͡ʒarra ġibed משך ma'ʃaχ መጎተት mə'gotət jiido ja
135 толкать دفع 'dafaʕa imbotta דחף da'χaf መግፋት mə'gfat riixi tura
136 бросать nadu رمى 'rama: rema רמה ra'ma መወርወር mə'wərwər tuuris jefa ḍeggar
137 связывать raka:su, kaṣa:ru ربط 'rabatˤa rabat קשר ka'ʃar ማሰር ma'sər xirid ɗaura ekken
138 шить خيط 'xajjatˤa ħiet תפר ta'far መሰፋ mə'səf tolid ɗinka gnu
139 считать manu عد 'ʕadda għadd מָנָה ma'na መፈረጅ mə'fərəd͡ʒ tirin ƙidaya siḍen
140 говорить qabu قال 'qala qal אמר a'mar መናገር mə'nagər sheegid ce ini
141 петь zama:ru غنى 'ʁanna: għanna שר ʃar ማዜም ma'zem heesid rera waƙa ccnu
142 играть me:lelu لعب 'laʕiba lagħab שחק si'χek መቀለድ mə'kələd ciyaarid yi wasa urar
143 плыть عام 'ʕa:ma għam שט ʃat መንሳፈፍ mən'safəf shiraac taso kan ruwa
144 течь تدفق ta'daffaqa ġera זרם za'ram መጉረፍ mə'gurəf qulqul gudana azzel
145 замерзать جمد 'd͡ʒamada iffriza קפא 'kafa መቀዝቀዝ məqəzqəz barafoobid daskara
146 пухнуть ورم 'warima ntefaħ התנפח hitna'peaχ መጉረብረብ məgu'rəbrəb barar kumbura
147 солнце ʃamʃu شمس ʃams xemx שמש ʃe'meʃ ፀሐይ t͡sə'həj qorrax rana iṭij
148 луна sin, warxu قمر 'qamar qamar ירח ja'reaχ ጨረቃ t͡sə'rəqa dayax wata aggur
149 звезда kakkabu كوكب kaw'kab kewkba כוכב ko'χav ኮከብ 'kokəb xiddig tauraro itri
150 вода mu ماء maʕ ilma מים ma'jim ውኃ 'wuχə biyo ruwa aman
151 дождь zunnu مطر 'matˤar xita מטר ma'tar ዝናብ znab roob ruwan sama ageffur
152 река na:ru نهر nahr xmara נהר na'har ወንዝ wənz webi kogi asif
153 озеро بحيرة bu'ħajra għadira אגם a'gam ሐይቅ ħəjq badyaro tabki tamda
154 море tamtu بحر, يم baħr, jamm baħar ים jam ባሕር baħr bad teku lebḥeṛ
155 соль ṭabtu ملح milħ melħ מלח me'laχ ጨው ṭʃəw cusbo gishiri lemleḥ
156 камень abnu حجر 'ħad͡ʒar ħaġra אבן e'ven ድንጋይ dɨn'gaj dhagax dutse aẓṛu
157 песок رمل raml ramel חול χol አሸዋ ə'ʃəwa ciid rairayi ijdi
158 пыль eperu غبار ʁu'bar trab אבק a'vak አዋራ ə'wara boodh ƙurar ƙasa aɣebbar
159 земля erṣetu أرض ʔardˤ art ארץ 'eret͡s መሬት mə'ret ciidda ƙasa akal
160 облако erpetu سحابة 'saħaba sħaba ענן a'nan ደመና də'məna daruur gajimare asigna
161 туман ضباب dˤa'bab ċpar ערפל a'rafel ጉም gum ceeryaamo hazo agu
162 небо ʃamu سماء sa'ma:ʔ sema שמים ʃa'majim ሰማይ sə'maj cir sama igenni
163 ветер ʃa:ru ريح riħ riħ רוח 'ruaχ ነፋስ nə'fas dabayl iska aḍu
164 снег ʃalgu ثلج θald͡ʒ silġ,borra שלג 'ʃeleg የበረዶ ብናኝ jəbə'rədo bnaɲ baraf ƙanƙara adfel
165 лёд ثلج θald͡ʒ silġ קרח ke'raχ በረዶ bə'rədo baraf galas
166 дым qutru دخان du'xa:n duħħan עשן a'ʃan ጪስ ṭʃis qiiq hayaƙi abbu
167 огонь iʃatu نار na:r nar אש እሳት ʔɨ'sat dab wuta timess
168 пепел didallu رماد ra'ma:d irmied אפר 'efer አመድ ə'məd dambas toka iɣed
169 гореть napa:xu حرق 'ħarika ħarak בער ba'ar ማቃጠል ma'qaṭəl gubid ƙone reɣ
170 дорога xu:lu طريق tˤa'ri:q triq דרך 'dereχ መንገድ mən'gəd wadada haniya abrid
171 гора ʃadu جبل 'd͡ʒabal għolja הר har ጋራ 'gara buur babban dutse adrar
172 красный ruʃʃu أحمر 'ʔaħmar aħmar אדם a'dom ቀይ qəj guduudan ja azeggaɣ
173 зелёный warqu أخضر 'ʔaħdˤar aħdar אדם ja'rok አረንጓዴ ərən'gwade cagaar kore azegzaw
174 жёлтый warqu أصفر 'ʔasˤfar isfar צהב t͡sa'hov ቢጫ 'biṭʃa jaalle rawaya aweṛaɣ
175 белый peṣu أبيض 'ʔabjadˤ abjad לבן la'van ነጭ nət͡ʃ caddaan fari amellal
176 чёрный ṣalmu أسود 'ʔaswad iswed שחר ʃa'χor ጥቁር ṭqur madaw baƙi aberkan
177 ночь mu:ʃu ليل lajl lejl לילה 'lajla ሌሊት 'lelit habeen dare iḍ
178 день u:mu يوم jawm jum יום jom ቀን qən maalin yini ass
179 год ʃattu سنة 'sana sena שנה ʃa'na ዓመት 'amət sannad shekara aseggas
180 тёплый دافئ 'da:fiʔ sħun חם χam የሞቀ jə'moqə diiran mai ɗumi ihma
181 холодный kaṣu بارد ba:'rid kiesaħ קר kar ቀዝቃዛ qəz'qaza qabow mai sanyi aṣemmaḍ
182 полный malu ممتلئ mum'taliʔ mimli מלא ma'le ሙሉ 'mulu buuxsan cikakke iččur
183 новый eʃʃu جديد, حديث d͡ʒa'di:d, ħa'di:θ ġdid חדש χa'daʃ አዲስ ə'dis cusub sabo amaynut
184 старый labru قديم qa'di:m qadim ישן ja'ʃan ድሮ dro duug tsoho acaraf
185 хороший ṭa:bu طيب 'tˤajjib tajjeb טוב tov ጥሩ ṭru fiican mai kyau ḍelfen
186 плохой lemnu سيء 'sajjiʔ ħażin רע ra ጥፉ ṭfu xun maras kyaun icmet
187 гнилой masku متعفن mu'taʔaffin mermer רקוב ra'kuv በስባሳ bəs'basa qurmay ruɓaɓɓe
188 грязный warʃu وسخ 'wasiχ maħmuġ מלכלך mluχ'laχ ቆሻሻ qo'ʃaʃa wasakh mai dauɗa amerku
189 прямой eʃru مستقيم musta'qi:m dritt ישר ja'ʃar ቀጥታ qəṭta toosan miƙaƙƙe
190 круглый مستدير musta'di:r tond עגל a'gul ክብ kəb wareegsan mai da'ira imdewwer
191 острый حاد ħadd taqta' חד χad ስለታም slə'tam fiiqan mai kaifi anamsad
192 тупой ثلم θa'lim mataqtax עמום a'mum ያልተሳለ jaltə'salə caajis maras kaifi
193 гладкий ناعم 'na:ʔim lixx חלק χa'lak ለስላሳ ləs'lasa siman mai santsi asfulan
194 мокрый raṭbu رطب ratˤb mxarrab רטב ra'tov እርጥብ ɨr'ṭəb qoyaan jiƙaƙƙe
195 сухой ablu يابس 'jabis niexef יבש ja'veʃ ደረቅ də'rəq qalaayl maras laima akiwan
196 правильный damqu صحيح sˤa'ħi:ħ sura נכון na'χon ትክክል tɨk'kəl sax madaidaici
197 близкий ṭexu قريب qa'ri:b qrib קרוב ka'rov ቅርብ qɨrɨb dhow kusa da aqṛib
198 далёкий neʃu بعيد ba'ʕi:d bogħod רחוק ra'ok ሩቅ ruq fog mai nisa mbeɛid
199 правый imittu يمين ja'mi:n lemin ימין ja'min ቀኝ qəɲ midig dama azref
200 левый ʃume:lu شمال ʃi'ma:l xellug שמאל smol ግራ gra bidix hagu azelmaḍ
201 у, возле, около عند 'ʕinda ħdejn ב־ be- ወደ, 'wədə, bə dhow a, wurin ɣur
202 в ina في, ب fi:, bi- f- ב־ be- ውስጥ wɨ'sət gudaxa a, cikin di
203 с مع 'maʕa ma- עם im ጋር gar la da aked
204 и u و wa u ו־ ve እና ɨ'na iyo da, kuma
205 если ʃumma ان ʔin jekk אם im ቢሆን bihon hadii in lammer
206 потому что aʃʃum لأنّ li'ʔanna għax מפני mip'ne ምክንያት mɨkə'ɲat maxaa yeelay don
207 имя ʃumu اسم ʔism isem שם ʃem ስም səm magac suna isem


Списки Сводеша для разных языков
Абхазо-адыгскиеАфразийскиеБалтийскиеБантуГерманскиеГреческийДене-енисейскиеИндоарийскиеИндоиранскиеИскусственныеКельтскиеМонгольскиеНахско-дагестанскиеПалеоазиатскиеРоманскиеСамодийскиеСино-тибетскиеСлавянскиеТунгусо-маньчжурскиеТупи-гуараниТюркскиеФинно-угорскиеКартвельские