Приложение:Списки Сводеша для афразийских языков

Материал из Викисловаря
Перейти к навигации Перейти к поиску
Списки Сводеша для разных языков
Абхазо-адыгскиеАфразийскиеБалтийскиеБантуГерманскиеИндоарийскиеИндоиранскиеИскусственныеКельтскиеМонгольскиеНахско-дагестанскиеПалеоазиатскиеРоманскиеСамодийскиеСино-тибетскиеСлавянскиеТунгусо-маньчжурскиеТупи-гуараниТюркскиеФинно-угорскиеКартвельские


# Русский Аккадский Арабский Арабский

(транскрипция МФА)

Мальтийский Иврит Иврит

(транскрипция МФА)

Амхарский Амхарский

(транскрипция МФА)

Сомалийский Хауса Кабильский
1 я a'na:ku أنا 'ʔana: jien אני a'ni እኔ ʔɨ'ne aniga ni nekk
2 ты 'atta, 'atti أنت 'ʔanta, 'ʔanti inti, int אתה, את a'ta, at አንተ, አንቺ 'ʔantə, 'ʔant͡ʃi adiga kái xetctc, kem
3 он ʃu: هو 'huwa, hu huwa, hu הוא hu እሱ ʔɨ'su isaga shi nettsa
4 мы 'ni:nu نحن 'naħnu aħna אנחנו a'naχnu እኛ ʔɨ'ɲ̩a anaga mu nekwni, nekkwenti
5 вы attunu, attina أنتم, نتن 'ʔantum, ʔantunna intom אתם ,אתן a'tem, a'ten እርሰዎ ʔɨr'swo idinka ku kunwi
6 они 'ʃunu, 'ʃina هم ,هن hum, 'hunna huma הם ,הן hem, hen እነሱ ʔɨn'əsu [[]] su [[]]
7 этот, эта annu هذا, هذﻩ 'ha:ða:, 'ha:ðihi dan, din זה, זו, ze, zo ይህ, ይሄ jɨh, 'jɨhe kan wannan wagi
8 тот, та ullu ذلك, تلك 'ða:lika, 'tilka dak, dik ההוא, ההיא 'hahu, 'hahi ja tan wanсan wahi
9 здесь an'nanu هنا 'huna: hawn פה, הנה po, 'hena እዚህ ʔɨ'zih halkan nan da
10 там هناك hu'na:ka hemm שם ʃam እዛ ʔɨ'za halkaa can dihin
11 кто mannu من man min מי mi ማን man kuma wa anwa
12 что mi:nu ما ma: xinhu מה ma ምን mɨn maxay me acu
13 где أين 'ʔajna fejn איפה 'ejfo የት jət xaggee ina anda
14 когда متى 'mata: meta מתי ma'taj መቼ 'mət͡ʃe goorma gaushe melmi
15 как ammini كيف 'kajfa kif איך ejχ እንዴት ʔɨn'det sidee yaya amek
16 не la:, ul لا la: ma לֹא, אל lo, al እንጂ ʔɨn'd͡ʒi maya ba ur
17 все kalu كل kull kull כל kol ሁሉ 'hulu oo dhan duk akw
18 много ma:du كثير ka'θi:r ħafna הרבה har'be አያሌ ʔə'jale aad da yawa attas
19 несколько بعض, كم baʔd, kam xi כמה 'kama አንዳንድ ʔən'dand dhowr waɗansu [[]]
20 мало قليل qa'li:l ftit מעט me'at ጥቂት ṭə'qit yar kaɗan drus
21 другой ʃanu آخر 'ʔa:ħaru ieħor אחר 'aχer ሌላ 'lela: ku kale wancan enniden
22 один iʃte:n واحِد 'wa:ħid wieħed אחד e'χad አንድ ʔənd kow ɗaya jiwen
23 два ʃina: اثنان iθ'na:n tnejn שנים 'ʃnaim ሁለት 'hulət laba bíyú sin
24 три ʃala:ʃat ثلاثة θa'la:θa tlieta שלשה 'ʃloʃa ሦስት 'sost saddex úkù kradh
25 четыре erbet أربعة 'ʔa:rbaʔa erbgħa ארבעה arba'a አራት ʔə'rat afar huɗu kusz
26 пять ħamʃat خمسة 'ħamsa ħamsa חמשה χami'ʃa አምስት 'ʔəmɨst shan bìyár semmus
27 большой rabum كبير ka'bi:r kbir גדול ga'dol ትልቅ tɨ'lɨq wayn babba amukran
28 длинный طويل tˀa'wi:l twil אָרֹךְ a'roχ ረዥም rəd͡ʒm dheer dogo aghwezfan
29 широкий رحب raħb wiesa' רחב ra'χav [[]] ballaadhan mai faɗi abaraw
30 толстый kabtu سميك sa'mi:k oħxon עב av ወፍራም wə'fram buuran mai kauri afuyan
31 тяжёлый ثقيل θa'qi:l tqil כבד ka'ved ከባድ kə'bad culus mai nauyi sszay
32 маленький texru صغير sˀa'ʁi:r żgħir קטן ka'tan ትንሽ tɨ'nɨʃə yar karami ameszyan
33 короткий karu قصير qa'sˀi:r qasir קצר ka't͡sar አጭር ʔə'ṭʃɨr gaaban gajere [[]]
34 узкий qatnu ضيق 'dajjiq dejjaq צר t͡sar [[]] dhuuban mai unci [[]]
35 тонкий qatnu رقيق ra'qi:q irqiq דק dak [[]] dhuuban siriri [[]]
36 женщина sinniʃtu امرأة ʔim'raʔa mara אשה i'ʃa ሴት set naag mace tamettut
37 мужчина zikaru رجل 'rad͡ʒul raġel איש ወንድ wənd nin mutum argaz
38 человек awi:lu انسان ʔin'san bniedem אדם a'dam ሰው səw bani'aadam ɗan adam bnadem
39 ребёнок sexru, ma;ru ولد 'walad tifel ילד 'jeled ልጅ lɨd͡ʒ carruur yaro agrud
40 жена aʃʃatu زوجة 'zawd͡ʒa mara אשה i'ʃa ሚስት mist oori, afo mata [[]]
41 муж mutu بعل baʔl żewġ איש ባል bal say miji [[]]
42 мать ummu أم ʔumm omm אם 'ima እናት ʔɨ'nat hooyo uwa tayemmats
43 отец abu أب ʔab missier אב av እባት ʔɨ'bat aabbo uba baba
44 животное حيوان ħaja'wan annimal חיה χa'ja እንስሳት ʔɨnsə'sat xawayaan dabba aywal
45 рыба nu:nu سمكة 'samaka ħuta דג dag ዓሣ 'ʔasa kalluun kifi aslem
46 птица issu:ru طير tajr għasfur צפור t͡si'por ወፍ wəf shimbir tsuntsu agdid
47 собака kalbu كلب kalb kelb כלב ke'lev ከልብ, ውሻ kəlb, wɨ'ʃa ey kare aqjun
48 вошь uplu قملة 'qamla qamla כנה 'kinna ቅማል qɨ'mal injir kwarkwa tilkit
49 змея se:ru حنش ħa'naʃ serp נחש na'χaʃ እባብ ʔɨ'bab mas maciji [[]]
50 червь دودة 'du:da dudu תולעת 'tolat ትል təl dirshi tsutsa ahmajan
51 дерево isu شجرة ʃa'd͡ʒara sigra עץ et͡s ዛፍ zaf geed itace addag
52 лес غابة ʁa:'ba bastun יער jar ጫካ 'ṭʃaka duur kungurmin daji asghar
53 палка عصا ʔasa: ħatar מקל ma'kel ዱላ 'dula bakoorad sanda akuray
54 плод فاكهة fa:'kiha frott פרי pri ፍራፍሬ 'frafre khudrad 'ya'yan itace agummu
55 семя zeru زرعة zar'ʔa żerriegħa זרע 'zera ዘር zər shinni iri [[]]
56 лист ورقة wa'raqa werqa עלה 'ale ቂጠል qi'ṭəl caleen ganye iffar
57 корень ʃurʃu جذر d͡ʒaðr għerq שרש ʃo'reʃ ስር sɨr xidid saiwa aszar
58 кора قلف qilf qoxra קלפה 'klipa ልጥ lɨṭ jilif ɓawon itace iclem
59 цветок زهرة 'zahra fjur פרח perah አበባ ʔə'beba ubah fure tajeddjigt
60 трава di:ʃu حشيش ħa'ʃiʃ ħaxix דשא 'deʃe ሳር sar doog ciyawa tuga
61 верёвка eblu حبل ħabl ħabel חבל χe'vel ገመድ gə'məd xarig igiya amrar
62 кожа gildu جلد d͡ʒild ġilda עור ɔr ቆዳ 'qoda maqaar fata agwlim
63 мясо لحم laħm laħam בשר ba'sar ሥጋ sɨ'ga hilib nama axsum
64 кровь da:mu دم dam demm דם dam ደም dəm dhiig jini idim
65 кость esemtu عظم ʔazm għadma עצם 'et͡sem አጥንት ʔə'ṭɨnt laf ƙashi ighes
66 жир ʃamnu دهن duhn xaham חלב he'lev ስብ səb baruur ƙiba eddhin
67 яйцо بيضة 'bajdˁa bajda ביצה 'bet͡sa እንቁላል ʔɨnqu'lal beed ƙwai tamellat
68 рог qarnu قرن qurn qarn קרן ke'ren ቀንድ qənd gees ƙaho iccew
69 хвост zibbatu ذنب ða'nab denb זנב za'nav ጅራት d͡ʒɨ'rat sayn wutsiya tamghilt
70 перо ريشة 'ri:ʃa rixa נוצה 'notsa ላባ 'laba baad gashin tsuntsu incew
71 волосы ʃa:rtu شعر ʃaʔr xagħaar שער se'ar ጸጉር t͡sə'gur timo suma anszadh
72 голова re:ʃu رأس raʔs ras ראש roʃ ራስ ras madax kai aqerru
73 ухо uznu أذن 'ʔuzun widna אזן 'ozen ጆሮ 'd͡ʒoro dheg kunne tamesszught
74 глаз i:nu عين ʔajn għajn עין 'ajin ዐይን ʔajn il ido titt
75 нос appu انف ʔanf mnieħer אף af አፍንጫ ʔəfɨn'ṭʃa san hanci anzar
76 рот pu فمс fam ħalq פה pe አፍ ʔəf af baki akemmu
77 зуб ʃinnu سن sinn sinna שן ʃen ጥርስ ṭɨrs ilig haƙori tughmest
78 язык liʃa:nu لسان li'sa:n ilsien לשון la'ʃon ምላስ mɨ'las carrab harshe ils
79 ноготь supru ظفر zˁufr difer צפרן t͡si'poren ምስማር mɨs'mar ciddi farce iccew
80 ступня ʃe:pu قدم qa'dam sieq כף רגל kaf 'reɣel እግር 'ʔɨgɨr cag ƙafa adhar
81 нога kimsu رجل rid͡ʒl riġel רגל 'reɣel ቅልጥም 'qɨltɨm lug ƙafa adhar
82 колено birku ركبة 'rukba irkoppa ברך be'reχ ጉልበት 'gulbət jilib gwiwa agwecrir
83 рука qa:tu يد jad id יד jad እጅ ʔɨḍʒ gacan hannu afus
84 крыло kappu كتف, كنف katf, ka'naf gewna כנף ka'naf ክንፍ kə'nɨf garab fiffike tiferrets
85 живот libbu بطن batˁn żakk בטן be'ten ሆድ hod calool ciki aaebbudh
86 кишки erru أمعاء ʔamʕa msaren מעים 'meim [[]] midhiqir hanji [[]]
87 шея kiʃadu رقبة 'raqaba għonq צואר t͡sa'var አንገት ʔən'gət qoorta wuya tamgartt
88 спина ʃaʃallu ظهر zahr dahar גב gav ወገብ wə'gəb dhabar baya [[]]
89 грудь irtu صدر sˁadr żejża חזה χa'ze ጡት ṭut naas nono idmaren
90 сердце libbu لب lubb qalb לב lev ልብ lɨb wadne zuciya ul
91 печень kabattu كبد ka'bid fwied כבד ka'ved ጉበት gu'bət beer hanta tasa
92 пить ʃatu شرب 'ʃariba xorob שתה 'sata መጠጣት məṭə'ṭat cab sha su
93 есть aka:lu أكل 'ʔakala kiel אכל 'aχal መብላት mə'blat cun ci ecc
94 кусать naʃa:ku عض 'ʔadˁdˁa gidem נשך 'naʃaχ መንከስ mə'nkəs qaniin ciza kerrec
95 сосать ene:ku مص 'masˁsˁa reda' מצץ 'mat͡sat͡s መምጠጥ mə'mṭəṭ nuug tsotsa summ
96 плевать بصق 'basˁaqa beżaq ירק 'jarak መትፋት mə'tfat tuf tofa susef
97 блевать تقيأ ta'qayyaʔ [[]] הקיא 'heki ማስታወክ ma'stawək matag yi amai [[]]
98 дуть نفخ 'nafaχa nefaħ נפח 'nafaχ መንፋት mə'nfat buuflee busa, hura sudh
99 дышать napa:ʃu تنفس ta'naffasa ħanifs נשם 'naʃam መተንፈስ mətə'nfəs neefso yi numfashi snuffes
100 смеяться ṣuxxu ضحك 'dˁaħika daħak צחק 't͡saχak መሣቅ mə'saq [[]] yi dariya tadhsa
101 видеть amaru رأى raʔa: ra ראה ra'a ማየት ma'jət arag gani wali
102 слышать ʃemu سمع 'samiʔa sema' שמע ʃa'ma መስማት məsə'mat maqal ji timesli
103 знать idu عرف 'arifa għaraf ידע ja'da ማወቅ ma'wəq garo sani tamusni
104 думать فكر 'fakkara ħaseb חשב χa'ʃav ማሰብ ma'səb fikir yi tsammani swingwm
105 нюхать شم 'ʃamma xamm הריח he'riaχ ማሽተት ma'ʃtət ur sansana [[]]
106 бояться ʃaxa:tu خاف 'χafa beża פחד pa'χad መሥጋት mə'sgat ka baq tsoro [[]]
107 спать ʃala:lu نام 'nama raqad ישן nam መተኛት mətə'ɲat seexo yi barci nuddem
108 жить bala:lu عاش 'a:ʃa għex חי χaj መኖር mə'nor noolow yi rai idir
109 умирать matu مات 'ma:ta miet מת met መሞት mə'mot dhimo mutu mmet
110 убивать daku قتل 'qatala qatel קטל ka'tal መግደል mə'gdəl dil kashe engh
111 бороться قاتل 'qa:tala iġġieled רב rav መዋጋት mə'wagat dagaal yi fada bellen
112 охотиться ṣadu صاد 'sˁada ikkaċċja צד t͡sad መያዝ mə'jaz [[]] yi farauta gmer
113 бить ضرب 'dˁaraba laqat הכה hi'ka መምታት mə'mtat [[]] buga ewwet
114 резать naka:su قطع 'qatˁaʕa qata' חתך χa'taχ መቋረጥ mə'qwar goy yanka [[]]
115 делить شق 'ʃakka qassam חלק χa'lak መተካፈል mətə'kafəl kala gooy raba szun
116 колоть طعن 'tˁaʕana dakk-b'sikkina דקר da'kar [[]] [[]] soka [[]]
117 царапать xara:su خدش 'xadaʃa giref שרט sa'rat መፎከት mə'fokət xoq karce [[]]
118 копать xeru حفر 'ħafara ħaffer חפר χa'far መቆፈር mə'kofər qod haƙa [[]]
119 плавать سبح 'sabaħa għam שחה sa'χa መዋኘት mə'waɲət dabaalo yi iyo uum
120 летать طار 'tˁa:ra tar עף af መብረር mə'brər duul tashi akwer
121 ходить مشى 'maʃa: mexa הלך ha'laχ መራመድ mə'raməd tag yi tafiya a ƙas ddu
122 приходить ṭexu جاء, باء, 'd͡ʒa:ʔa, 'ba:ʔa ġie בא ba መምጣት mə'mṭət iman zo as
123 лежать رقد 'raqada mtedd שכב ʃa'χav [[]] [[]] kwanta gen
124 сидеть waʃa:bu جلس 'd͡ʒalisa poġġa ישב ja'ʃav መቀመጥ mə'qəmət fadhi zauna qqim
125 стоять izuzzu وقف 'waqafa waqaf עמד 'amad መቆም mə'qom taag tsaya bedd
126 вертеть saxa:ru دار 'dara dar פנה 'pana ማዞር ma'zor rog juya dewwar
127 падать maqa:tu وقع 'waqaʕa waqa' נפל na'fal መውደቅ mə'wdəq dhac faɗi ghli
128 давать nada:nu اعطى 'ʔatˤa: ta' נתן na'tan መስጠት mə'sṭət sii ba efk
129 держать nasa:ru أخذ 'ʔaxaða żamm אחז a'χaz [[]] hay riƙe [[]]
130 сжимать عصر 'ʔasˤara għafas לחץ la'χat͡s [[]] cadaadi matsa swer
131 тереть lapa:tu حك 'ħakka ħakk שפשף ʃif'ʃet መዳሰስ mə'dasəs xoq goge hukk
132 мыть rama:ku غسل 'ʁasala ħasel רחץ ra'χat͡s ማጠብ ma'ṭəb dhaq wanke ssired
133 вытирать محا 'maħa mesaħ מחה ma'χa መጥረግ mə'ṭrəg qallaji shafa sfedh
134 тянуть جر 'd͡ʒarra ġibed משך ma'ʃaχ መጎተት mə'gotət jiid ja [[]]
135 толкать دفع 'dafaʕa imbotta דחף da'χaf መግፋት mə'gfat [[]] tura [[]]
136 бросать nadu رمى 'rama: rema רמה ra'ma መወርወር mə'wərwər tuur jefa dheggar
137 связывать raka:su, kaṣa:ru ربط 'rabatˤa rabat קשר ka'ʃar [[]] [[]] ɗaura ekken
138 шить خيط 'xajjatˤa ħiet תפר ta'far መሰፋ mə'səf tol ɗinka gnu
139 считать manu عد 'ʕadda għadd מָנָה ma'na መፈረጅ mə'fərəd͡ʒ tiri ƙidaya sidhen
140 говорить qabu قال 'qala qal אמר a'mar ማለት ma'lət dhah ce ini
141 петь zama:ru غنى 'ʁanna: għanna שר ʃar ማዜም ma'zem hees rera waƙa ccnu
142 играть me:lelu لعب 'laʕiba lagħab שחק si'χek መቀለድ mə'kələd ciyaar yi wasa urar
143 плыть عام 'ʕa:ma għam שט ʃat [[]] [[]] taso kan ruwa [[]]
144 течь تدفق ta'daffaqa ġera זרם za'ram መጉረፍ mə'gurəf qulqul gudana azzel
145 замерзать جمد 'd͡ʒamada iffriza קפא 'kafa [[]] [[]] daskara [[]]
146 пухнуть ورم 'warima ntefaħ התנפח hitna'peaχ መጉረብረብ məgu'rəbrəb [[]] kumbura [[]]
147 солнце ʃamʃu شمس ʃams xemx שמש ʃe'meʃ ፀሐይ t͡sə'həj cadceed rana ittij
148 луна sin, warxu قمر 'qamar qamar ירח ja'reaχ ጨረቃ t͡sə'rəqa dayax wata aggur
149 звезда kakkabu كوكب kaw'kab kewkba כוכב ko'χav ኮከብ 'kokəb xiddig tauraro itri
150 вода mu ماء maʕ ilma מים ma'jim ውኃ 'wuχə biyo ruwa aman
151 дождь zunnu مطر 'matˤar xita מטר ma'tar ዝናብ znab roob ruwan sama ageffur
152 река na:ru نهر nahr xmara נהר na'har ወንዝ wənz webi kogi [[]]
153 озеро بحيرة bu'ħajra għadira אגם a'gam ሐይቅ ħəjq balli weyn tabki tamda
154 море tamtu بحر, يم baħr, jamm baħar ים jam ባሕር baħr bad teku illel
155 соль ṭabtu ملح milħ melħ מלח me'laχ ጨው ṭʃəw milix gishiri tisent
156 камень abnu حجر 'ħad͡ʒar ħaġra אבן e'ven ድንጋይ dɨn'gaj dhagax dutse aszru
157 песок رمل raml ramel חול χol አሸዋ ʔə'ʃəwa cammuud rairayi ijdi
158 пыль eperu غبار ʁu'bar trab אבק a'vak አዋራ ʔə'wara habaas ƙurar ƙasa [[]]
159 земля erṣetu أرض ʔardˤ art ארץ 'eret͡s መሬት mə'ret adduunka ƙasa axal
160 облако erpetu سحابة 'saħaba sħaba ענן a'nan ደመና də'məna daruur gajimare asigna
161 туман ضباب dˤa'bab ċpar ערפל a'rafel ጉም gum ceeryaamo hazo agu
162 небо ʃamu سماء sa'ma:ʔ sema שמים ʃa'majim ሰማይ sə'maj samada sama igenni
163 ветер ʃa:ru ريح riħ riħ רוח 'ruaχ ነፋስ nə'fas dabayl iska adhu
164 снег ʃalgu ثلج θald͡ʒ silġ,borra שלג 'ʃeleg የበረዶ ብናኝ jəbə'rədo bnaɲ baraf ƙanƙara adfel
165 лёд ثلج θald͡ʒ silġ קרח ke'raχ በረዶ bə'rədo baraf galas [[]]
166 дым qutru دخان du'xa:n duħħan עשן a'ʃan ጪስ ṭʃis qiiq hayaƙi abbu
167 огонь iʃatu نار na:r nar אש እሳት ʔɨ'sat dab wuta timess
168 пепел didallu رماد ra'ma:d irmied אפר 'efer አመድ ʔə'məd dambas toka ighed
169 гореть napa:xu حرق 'ħarika ħarak בער ba'ar ማቃጠል ma'qaṭəl gub ƙone regh
170 дорога xu:lu طريق tˤa'ri:q triq דרך 'dereχ መንገድ mən'gəd waddo haniya avrid
171 гора ʃadu جبل 'd͡ʒabal għolja הר har ጋራ 'gara buur babban dutse adra
172 красный ruʃʃu أحمر 'ʔaħmar aħmar אדם a'dom ቀይ qəj guduudan ja azeggwagh
173 зелёный warqu أخضر 'ʔaħdˤar aħdar אדם ja'rok አረንጓዴ ʔərən'gwade cagaaran kore azegzaw
174 жёлтый warqu أصفر 'ʔasˤfar isfar צהב t͡sa'hov ቢጫ 'biṭʃa jaalle rawaya awragh
175 белый peṣu أبيض 'ʔabjadˤ abjad לבן la'van ነጭ nət͡ʃ cad fari amellal
176 чёрный ṣalmu أسود 'ʔaswad iswed שחר ʃa'χor ጥቁር ṭqur madow baƙi aberkan
177 ночь mu:ʃu ليل lajl lejl לילה 'lajla ሌሊት 'lelit habeen dare idh
178 день u:mu يوم jawm jum יום jom ቀን qən maalin yini ass
179 год ʃattu سنة 'sana sena שנה ʃa'na ዓመት 'ʔamət sannad shekara aseggwas
180 тёплый دافئ 'da:fiʔ sħun חם χam የሞቀ jə'moqə kulul mai ɗumi ihma
181 холодный kaṣu بارد ba:'rid kiesaħ קר kar ቀዝቃዛ qəz'qaza qabow mai sanyi asemmidh
182 полный malu ممتلئ mum'taliʔ mimli מלא ma'le ሙሉ 'mulu buuxsan cikakke itctcur
183 новый eʃʃu جديد, حديث d͡ʒa'di:d, ħa'di:θ ġdid חדש χa'daʃ አዲስ ʔə'dis cusub sabo amaynut
184 старый labru قديم qa'di:m qadim ישן ja'ʃan ድሮ dro gaboobey tsoho acaraf
185 хороший ṭa:bu طيب 'tˤajjib tajjeb טוב tov ጥሩ ṭru fiican mai kyau dhelfen
186 плохой lemnu سيء 'sajjiʔ ħażin רע ra ጥፉ ṭfu xun maras kyaun icmet
187 гнилой masku متعفن mu'taʔaffin mermer רקוב ra'kuv በስባሳ bəs'basa qudhmay ruɓaɓɓe [[]]
188 грязный warʃu وسخ 'wasiχ maħmuġ מלכלך mluχ'laχ ቆሻሻ qo'ʃaʃa wasakhaysan mai dauɗa amerku
189 прямой eʃru مستقيم musta'qi:m dritt ישר ja'ʃar ቀጥታ qəṭta toosan miƙaƙƙe [[]]
190 круглый مستدير musta'di:r tond עגל a'gul ክብ kəb wareegsan mai da'ira imdewwer
191 острый حاد ħadd taqta' חד χad ስለታም slə'tam fiiqan mai kaifi anamsad
192 тупой ثلم θa'lim mataqtax עמום a'mum ያልተሳለ jaltə'salə saawir ah maras kaifi [[]]
193 гладкий ناعم 'na:ʔim lixx חלק χa'lak ለስላሳ ləs'lasa siman mai santsi asfulan
194 мокрый raṭbu رطب ratˤb mxarrab רטב ra'tov እርጥብ ʔɨr'ṭəb qoyan jiƙaƙƙe [[]]
195 сухой ablu يابس 'jabis xoll יבש ja'veʃ ደረቅ də'rəq qallalan maras laima akiwan
196 правильный damqu صحيح sˤa'ħi:ħ sura נכון na'χon ትክክል tɨk'kəl sax ah madaidaici [[]]
197 близкий ṭexu قريب qa'ri:b ħdejn קרוב ka'rov ቅርብ qɨrɨb dhow kusa da [[]]
198 далёкий neʃu بعيد ba'ʕi:d bogħod רחוק ra'ok ሩቅ ruq fog mai nisa [[]]
199 правый imittu يمين ja'mi:n lemin ימין ja'min ቀኝ qəɲ midig dama azref
200 левый ʃume:lu شمال ʃi'ma:l xellug שמאל smol ግራ gra bidix hagu azelmadh
201 у, возле, около عند 'ʕinda sa- ב־ be- ወደ, 'wədə, bə ku a, wurin [[]]
202 в ina في, ب fi:, bi- go- ב־ be- ውስጥ wɨ'sət ku a, cikin [[]]
203 с مع 'maʕa ma- עם im ጋር gar la da akwed
204 и u و wa u ו־ ve እና ʔɨ'na iyo da, kuma d
205 если ʃumma ان ʔin jekk אם im [[]] haddii in lammer
206 потому что aʃʃum لأنّ li'ʔanna għax מפני mip'ne ምክንያት mɨkə'ɲat [[]] don [[]]
207 имя ʃumu اسم ʔism isem שם ʃem ስም səm magac suna isem


Списки Сводеша для разных языков
Абхазо-адыгскиеАфразийскиеБалтийскиеБантуГерманскиеИндоарийскиеИндоиранскиеИскусственныеКельтскиеМонгольскиеНахско-дагестанскиеПалеоазиатскиеРоманскиеСамодийскиеСино-тибетскиеСлавянскиеТунгусо-маньчжурскиеТупи-гуараниТюркскиеФинно-угорскиеКартвельские