Приложение:Списки Сводеша для дене-енисейских языков

Материал из Викисловаря
Перейти к навигации Перейти к поиску
Списки Сводеша для разных языков
Абхазо-адыгскиеАфразийскиеБалтийскиеБантуГерманскиеДене-енисейскиеИндоарийскиеИндоиранскиеИскусственныеКельтскиеМонгольскиеНахско-дагестанскиеПалеоазиатскиеРоманскиеСамодийскиеСино-тибетскиеСлавянскиеТунгусо-маньчжурскиеТупи-гуараниТюркскиеФинно-угорскиеКартвельские
Русский Кетский Тлингитский Навахо Танаина Хупа Слэйви Коттский Эяки
1 я āt; ат; [1] x̱át shí shi whe: sı̨ ai xuː, (possessive morpheme) si
2 ты
(singular)
ū, u, uˑ, uːge; у wa.é ni ni ning nı̨ au ʔiː
3 он bū; бу be- xong, min uju, hutu (pronom. morph.; poss. and v. prefix of d. obj.) ʔu
4 мы ə̄t, ǝt, ǝt-n; әт, әтн uháan nihí na- nehe ajoŋ, ay-oŋ taː, (oblique, poss.) qʰaː
5 вы
(plural)
ə̄k; әк, әкӈ yeewháan nihí h- nohn(i) auoŋ
6 они būŋ; буӈ hás yina, qu- xong uniaŋ, hatien ʔǝ-yǝq, ʔu-yǝq
7 этот kiˑ (near), kiˑ-rʸ, kiˑdǝ, kiˑrʸǝ, kiˑrʸ (masc.), kˈi-rʸe (fem./neut.), kˈi-nʸa (pl.); ки, ту yá (near), hé (nearest) díí gini de:, teː, teː-t inu ʔǝl, ʔãː
8 тот tuˑ (intermediate distance), tuˑ-rʸ, tuˑdǝ, tuˑrʸǝ, tuˑrʸ (masc.), tˈu-rʸe (fem./neut.), tˈu-nʸa (pl.), qa (far), qaˑ-rʸ (masc.), qa-rʸa (fem./neut.), qa-nʸa (pl.); ӄа wé (that; neutral distance), yú (yonder) éí ghini hay(i), yo:w (close by), ye:w (far off) eyı uy-oː (masc.), unʸa (fem.), uni-oŋ (pl.), ujöm ʔǝw, ʔuː
9 здесь kiseŋ; кисеӈ, тусеӈ, сеӈ, сеэӈ yáat, héit kwii, kweʼé ey gu de:, digyun(g) ini
10 там qaseŋ; ӄасеӈ; сёоӈ; туньтан yóot, wéit níláahdi yeh yo:wi, yo:w (close by), ye:w (far off) eyı
11 кто bˈitsʸe (masc.), bɛsʸa (fem.), ˈana, ˈanät, anet, anasʸ; аня, анет; (ж) беся, (м) битсе, (мн) биляӈсянь aa, aadóo, aadóoch (erg.) háí vada dundi a=ši-x tuː
12 что akus, ˈakusʸ ~ aksʸ; акусь, аксь daa, daat daa yada daydi ši-na, še-na, ašix, bi-ʎäŋ teː
13 где biles; бисеӈ, бире goo háadi ndaha da:ydi, -ding bi-li
14 когда aska; бет, аська gwátk (past), gwátgeen (fut.) hahgo hnuyu -dung' (in the past), -ding' (in the past), -de' (in the future), dahun'di (interrogative), mił (temp. adv.)
15 как bila; асӄа; эта ӄоря wáa haa ch'adach' (du)xwe:di ašix
16 не bə̄n, bǝnʸ; бәнь; атнь tléil, hél, l doo nch'u do, toː- boː (prohibitive), mon, moːn =q (v. deriv. suffix; stem), tikʼ, (negative stem) kʼu, kʼǝ
17 всё bɯlda, bˈɨlʸda, bˈɨlʸdɛ; быльдэ; утал ldakát tʼáá ałtso t'anch'q'u, łuq'u ʔah-tʼiŋ bar, ba:r (a Turkic borrowing), uːt-am ɬi-ʔqʼ
18 много oˀn, ɔ̂nʸ; онь aatlein, sha-ya-di-haa (there are many) łą́ ła:n, ɬaŋ payaŋ kʼu=tʼuʔ
19 несколько samla; там анун x̱oo (among) łaʼ me:lah (some of it, some of them)
20 мало qomat; ӄомат tʼáá díkwíí dnaghelchiq' do:-ła:n-ts
21 другой bīk; биксь ch’a g̱óot łaʼígíí ighil'i
22 один qūs, qu-sʸ, qɔʔ-k; ӄусь; ӄо’к tléix' łáaʼii, tʼááłáʼí ts'iłq'i ła' líe hu:cha, huː-ča ɬĩhq-ih, LinhG-ih
23 два ɯ̄n, ɨn; ын déix̱ naaki nutiha nahx ǫki i:na, (older sources) ˈinʸa laʔt-ih, la'd-ih
24 три doˀŋ; доӈ nás'k tááʼ tuq'i ta:q' tai to:nga t'uhLga'
25 четыре sīk; сик daax'oon dį́į́ʼ denk'i dink' dįį shégang qAlahqa'ga'
26 пять qāk; ӄак keijín ashdlaʼ ch'qilu chwola' sųlái xe:gä ch'a:n'-ih
27 большой qaˀ; ӄя ya-gei, tlein nitsaa ka'a -kyoh, -kyah, =kʰʸah (light), =kʰʸaːw (heavy) fačaː, pʰačaː, (older form) pačaga =ʔluw, =ʔnuw
28 длинный ugde, ˈugde-sʸ; угдэ, угд li-yaat’ nineez dghiłnaz =ne:s uy =ʔaːw (same as far)
29 широкий qiil; ӄиильсь ya-woox̱’ nteel dghiłtal -tehł
30 толстый boˀl, bəsl, sūk; бо’ль si-kaak áníłtsááz dghiłtsuz dita:n (it is thick), nitsa:s hagal, hakal, puchar
31 тяжёлый səə, sʸɜː-sʸ, sɜː, sʸoaga; съъсь ya-dál ndaaz dghiłduz =taːs šiːk-ŋ =ɬ=taːs (to be heavy)
32 маленький həna, hˈɜnʸa, ˈim-da; хъняньсь ya-géik’ yázhí gguya misGiy'ts (it is little, small), =kiyeʔ, =kiyeʔ-c, =kiyʔ-c kišlaː, (older sources) imɨraŋˈaga, imiraŋaga kʰučʼ-k, kʰucʼ-k, (dim./affectionate suffix) -kʰih
33 короткий hitim, hɔlʸ-sʸ, hɔʔlʸ, hoːli; хольсь ya-yaatl’ áłtsʼíísí dghiłggech' didzit (it is short) tʰuːki =tikʼ, =tǝkʼ
34 узкий tòʁ; тоӷ, тоӷа ya-saa áłtsʼóózí dghiłdit 'ist'ik' (it is thin, slender, narrow) tʰaːge
35 тонкий haksem, hˈaksʸ-em, hˈaksʸ-im, haːqs-em (flat objects), toʁoj, tɔ̂ʁ, tɔʁa, tɔʁǝ, to(ː)ɢalʸa, toɢo (3D objects); хаксем li-xoon, shi-g̱aax̱ʼ (animal), ḵ’aatl’ (flat object) áłtʼą́ą́ʼígo 'ist'ik' (same as above) fač-am, pʰač-am =cʰic-k
36 женщина qīm, qiˑm, qiːm; ӄим shaawát, sháa asdzání k'isen tsumehstł'o:n, 'awhxich'e' (archaic wealthy woman), cʰamehsƛʼoː, ts’élî (woman), gotsų (old lady) ali(ː)t, alat (also, wife) qʰeʔɬ
37 мужчина
(adult male)
hīɣ; хиг ḵáa hastiin quht'ana xo=ʔes=ta-y, xo=ʔos=ta-y, xʷe=ʔes=ta-y denezhu, ǫhndaa (old man), gotsíe (old man), cheekua (young man) fiː, (little man) ig ɬilaːʔ
38 человек
(human being)
keˀt, deng {{gp; ке’т lingít diné qut'ana k'iwinya'a:n, kʼʸi=win=yaʔn=yaːn (lit. acorn-eater) dene hit, het, čeäŋ {{g|p tǝχũh
39 ребёнок
(a youth)
dɯ̄l; дыль yát, k'átsk'u áłchíní ch'anigen ch'iwhxiy ts’údââ dakat, dal
40 жена qīm; ӄим shát hweʼesdzáán -'u -'ut setséke ali(ː)t, alat (also, woman)
41 муж tēt; тет x̱úx̱ hahastiin -qen -xung' sedené had-kip, hatkït(n)
42 мать ām; ам tláa amá -unkda -chwing semǫ, amá ama(n), áma, ami
43 отец ōp; өп éesh azhéʼé -tukda -ita' setá op, öpang, öan, öp
44 животное assel; ассель gutu.ádi (forest animal) naaldeehii mixo'osday' (male), łing' (pet) -ša, -šïn, šetn, šele, achánše (wild)
45 рыба īs, iˑsʸ; ись x̱áat (salmon, fish), l’ook (coho salmon) łóóʼ łiq'a ło:q' (also can refer to salmon alone), (orig. form) *ɬoːqʼi, (all edible water creatures, probably from water+meat) tʰohnaːy łue teːg, teːx tʰǝʔ-yaʔ
46 птица dum (little bird, youngling), keŋassel, kˈe-ŋ-asʸːelʸ; кеӈассель ts’ats’ée, ts’ítskw (songbird) tsídii ggaggashla k'iya:wh, kʼʸi=yaːʍ al=tuːma# (little bird, youngling) qǝnuh (water fowl), qãː-ti-čʼičʼ-k' (non-aquatic songbird), yǝχ=tǝ=ɬǝ=kʼaʔtʼ-χ,
47 собака tīp; тип keitl łééchąąʼí łik'a no:k'ine:yo:t, ło:q'-ma:'a', ɬiŋʼ, =liŋ-kʼʸ-eʔ al=šip χǝwaː
48 вошь ə̀ɣ, ɜ̂ɣ; бысьт wéis’ yaaʼ eyu ma:'a', ya' (head louse) ikˈi kuks-k
49 змея tìɣ, tîɣ, tiːɣǝ, tieɢ; тиг, тих l’ut’tláaḵ ('tongue-arrow') tłʼiish [no original term] miłtsah-xosin (rattlesnake), ƛʼiwiʍ, ƛʼi(ː)ʍ oŋ-xoy, oŋ-koy χuhχ-ʔa-ʔluw-yuː (snakes, lit. big worms), ʔuʔƛ (dubious; also means driftwood, dead log)
50 червь utiɣ, utˈiɣ, uˈtix; кинь; утих tl’úk’x̱ chʼosh [no original term] qo(ː) hoi, (older sources) o-n χuhχ (earthworm, moth)
51 дерево ōks, oˑksʸ; өксь aas tsin cʼ-pa-la, čʼ-wa-la, čʼ-va-la king, kʰʸiŋ, (wood, firewood) čʰʷič atči, atče, (older sources) ačši lis (poss. Russian borrowing)
52 лес hɯssej, areŋ; ле’с; табаӈ; хиссэй; арень aas gutú (‘among trees’) tsintah king-xołiwhin (heavy forest), sikin-chwing (archaic pine forest)
53 палка
(of wood)
ə̄ɣ; өксь ḵáas’ gish chik'a (wood) king, kʰʸiŋ, (wood, firewood) čʰʷič hupuš t=kʰĩh
54 плод ; ээль tléiḵw (‘berry’) neestʼą́
55 семя īm; имдись tukayátx’i ('small ones inside it'), x’aakeidí akʼǫ́ǫ́ʼ =n=cʼǝs-(ʔ)a mina:' (pit), =saːy, =saːy-ʔ (small seeds) =lǝχǝ=ɬ=cʼǝl-ih, (seeds for snowing) yaː-nuʔ(-čʼ) lǝχǝ-tǝ-yaːʔ
56 лист əə, ɜː; ъъ kayaaní atʼąąʼ k't'tun =tʼaŋʼ dʸipi tʼahɬ (also, feather)
57 корень tìr; тирь x̱aat bikétłʼóól =qacʼ-a qus, xay (conifer, esp. pine or spruce), qat, qut (esp. willow) tʰe(ː)m-pul, (in older sources) tˈiːembulaŋ, lgiembulaŋ, ačigan qeːcʼ (spruceroot), (root-stump, plant roots), (only attest. in compounds) =kʰũː
58 кора
(of tree)
iŋolt, ɨːn; ыын a daayí (‘outer surface’), loon (outer bark), ḵéetlʼ (phloem), sáxʼ (cambium), láx̱ʼ (sap bark), x̱eesh (cork), s’agwáat (hemlock), teey (yellow-cedar), tsaaxʼ (red-cedar) bitáshtʼóózh k'elut'ich'a k'ila:dosch'e' (heavy conifer bark), =sicʼ (also skin, hide) farpax, farpag, pʰarpak qʰaht-ɬ, qʰahƛ, tʰah (hide, bark, shell)
59 цветок aqta daan; аӄта ъъӈ ḵ’eikaxwéin chʼil bílátah hózhóón ashana k'ida:y', k'ige:s (Indian sunflower) ešalyky-tan
60 трава daan; даан, даань chookán, sháak (timothy grass), sooḵ (saltwater grass) tłʼoh k'echan tł'oh tönapul, keri tl'ihx̣
61 верёвка àŋ; аӈ tíx’ tłʼóół tl'ił 'isdits' (string)
62 кожа
(of a person)
iŋolt, î; туӈ dook, ch’áatwu (epidermis) xáasʼ (fish), g̱wáatʼ (sheepskin), kaak (inner hide), táach (skin trimmings) akágí ses, yes -sits' (also, animal), =sicʼ (also bark) =tʰah (also, bark)
63 мясо
(as in flesh)
īs, iˑsʸ; ись dleey atsįʼ k'tsen tsing', =cʰiŋʼ, (only in roots) cʰinʼ or cʰin iːči =cʰeʔ
64 кровь sūl, sʸuˑlʸ; сюль shé, shéiy, shí dił del tse:lin, cʰeː=liŋ, cʰeː=lin šur tǝɬ, tiɬ
65 кость aˀt; а’т s'aaḵ, s’ooḵ (rib), xaak (skeleton, bivalve shell) tsʼin ts'en -ts'in, =cʼinʼ, =cʼiŋʼ, =cʼin-eʔ xagal, xakal, qagal cʼǝl, =cʼǝl-ih (anatomy), qʼahš (in meat, fish)
66 жир
(noun)
kiˀt, kɨʔt; кы’т taay akʼah k'eq'eh łiq'a:w (it is fat) kiːr =qʼǝχ
67 яйцо eˀj, ɛʔy; э’й k’wát’ (bird), kaháakw (fish) ayęęzhii k'eghazha q'ong' (fish), -we:whe' šuley (poss. Samoyed loanword) =tǝ=ʔuht-k
68 рог qoˀ, qɔʔ; ӄо’ sheit adeeʼ k'da -de' hau (horn, thumb, big toe) =ː=tǝleh
69 хвост huut, hiˀs, huːʔut;хись (птицы), хуут (зверя), хорап (рыбы) l'eet atseeʼ -ka -ke' fugay, fukay, pʰugay, (older sources) pukˈay =k=ƛʼah (=k means filament-like, =ƛʼah is rear, back-end)
70 перо
(rather not down)
às, âsʸ; ась t’aaw atʼaʼ k't'u -ch'il' iči, iče tʼahɬ (also, leaf)
71 волос tə̄ŋ; тәӈ x̱aaw (body hair, fur) shax̱aaw (head hair) atsiiʼ -tsighu -wa', tsiwung' (head hair), cʰi=wa-ŋʼ, =cʰi=wa-nʼ, =cʰi=waʔ-n-eʔ eːk (body hair, fur), heŋ-ay (most likely head hair) leːɬ, (fur, body hair) =χuʔ
72 голова kəjga, kˈɜyga; къе, къга shá atsiiʼ -tsi, -kin'i -tse', =eː=ta=ʔa-y, =cʰeː(dialectal/obsolete) tag-ay, tak-ay =šaːw (also, head hair), =lǝ=qʰah, (only in compounds) cʰĩʔ-, cʰiʔ-l-
73 ухо ogde, ˈɔgdɛ; огдэ gúk ajaaʼ -jegha -jiw' kaloːx (most likely a Turkic borrowing) =čehχ
74 глаз dēs, deˑsʸ; дэсь waaḵ anááʼ -nu'u, -nagha -na:' tiːš, (older forms, both pl.) tečagan, tieŋ =laːχ
75 нос olən, ˈɔlɨn, ˈɔlǝn; олан, олын áchį́į́h -nchix -nchwiwh aŋ, aːŋ =niːkʼ (nose, beak), =niːčʼ (only in compounds)
76 рот qō; ӄө x̱’é, x̱ʼa-, ḵʼa- azééʼ -zaq' -da' hoːpi =saʔ(-t), (mouth, eating, appetite, food) xaʔ
77 зуб
(rather not molar)
ìt, ît, iːti, i(ː)tǝ, iːʔet; ит oox̱ awooʼ -ghi -wo' iti, ite (older sources incl. a final n) =χũː-ɬǝ-yah, (as a bound element only) χuːl ~ χũː
78 язык ēj, eˑy, ɛːyǝ, ɛyǝ; ей l’óot’ atsooʼ -tsila -sa:sta:n alup, aluːp =laʔtʼ, =naʔtʼ
79 ноготь ìn, înʸ (also, claw); инеӈ x̱aakw áláshgaan -luggena -la'-ke'ts' (also, claw) halčiːg, halčix (nail, claw, hoof) (older sources have an x in place of h) =yǝ=ɬ=χahc-ɬ
80 стопа kiˀs (leg), buˑlʸ; буль x̱’oos (foot/leg), xéesʼ (shin) akeeʼ -qa xe', =xe-ʔ pul -qʰiː-, =kʼahš (also, leg), (older form) =kʼʷahš
81 нога qopqul, qopqu, kiˀs; буль; ки’сь x̱ʼoos (foot/leg), xéesʼ (shin), saayee (underside of knee) ajáád -qatl'na -qe:, -ts'in' pul =kʼahš (lower leg; also, foot), =ɬãːʔ (thigh, upper leg), =xiʔcʼ, =xʷiʔc (lower leg, shin; borrowed from Tlingit?)
82 колено batpul, bˈat-pulʸ; батпуляӈ, батаӈ keey agod -ch'esh -qot' arša, aršaːn, aranšaːn =quht, =qũht
83 рука hɜŋn (slightly diff. connotation), lʸaʔŋ, laŋat; ляӈат; хъӈн; ыль jín (hand/arm) álaʼ -lu, -gguna -la' keːgär, keːʔär -yǝ-, =yǝ=qʼaʔcʼ
84 крыло keˀs; ке’й kích atʼaʼ -ch'enla
85 живот hɯ̄j, hɨˑy; хый, хъля yoow (torso), x̱’óol’ (paunch) abid -vet' -imit' tʰaloːx, tʰaloːk =kʰǝmah, =kʰumah (belly, stomach), kʰuːl, kʰũː (belly, thickest part)
86 кишки tùl; дап; кентибуль naas achʼííʼ -chutl'a (stomach) -kya:ne (abdomen, insides), -ch'e:k'e' (intestines, soft belly)
87 шея kə̄qt, kǝˑqt, kǝˑqtǝ; кәӄт, кәӄтэ lidíx’ (back of neck), leitóox̱ (throat) akʼos -q'es -q'os fuymur, pʰuymur =cʰĩʔ (orig. head), (throat, wind pipe, tranchea) =tǝ=kaʔqʼ-ɬ
88 спина qovet; ӄоват díx̱’ anághah -iniq' -ne:q' (behind, at the back of), -e:ne' (spine), -ingkine' (small of back) hapar, xabar, kogar
89 грудь maˀm, tˈɜɣa; тьга l’aa ayid -t'uyts'ena (chest) -ije:', -its'o:' (woman's breast, udder), -it'ahdiye' fa, pʰa cʼuː (female breast, nipple, milk), =šeːkʼ
90 сердце huu; ху téix̱ʼ ajéídíshjool, ajéí -kuz'in -ikyun-sa'a:n šitap, (older forms) šitabu, šitabii, šitapu =ʔuq-ɬ
91 печень sēŋ, sʸeˑŋ; сеӈ tl'óoḵ azid -zet' -isit' šičil =saht
92 пить dop, u=rˈɔ ~ ulʸ=dˈɔ; уро, урос di-naa adlą́ k'etnun ta:dinung (drinking), ta:wina'n (drinking), =naːn oː=p-aŋ =tǝ=la
93 есть sìj, sʸî, sʸîy; исас; илиӈ ya-x̱aa ayą́, yiyą́ k'elqat ky-, k'iw-, ne:lya:-, no:k'in-, -ita:n toːp-aːk-ŋ =χ=a
94 кусать laptaq, lˈap-t-aq, lˈap-t-ɔq; ароӈ si-taax’, ya-yeeḵ adiłhash =ʁaš (imperf.), =ʁač (perf.), =ʁǝs -xuts', =xacʼ, =xucʼ, (light; to crunch, bite off) =qos, (heavy; same def.) =qocʼ =qʰa
95 сосать ut; намут li-l'aa ałtʼoʼ, yitsʼǫǫs k'ełt'et' -t'ot alchut, balä'ut, ba'ütang
96 плевать ultij; ультий ḵ'a-di-toox̱ jidizhah tezhah -xe, -wh hujungakng
97 блевать kɯˀŋ; баӈтэва dli-ḵoo nákwi nuk'ełvaq' -xoy
98 дуть
(as wind)
bēj; угий ya-.oox doochʼih, yisoł, deeyol -yo:l baláfu, alfu, bafujang, balafujang
99 дышать ilbet; элиӈбет di-saa hanéíyol, ńdísdzih, yisdah nízin -diye:wh
100 смеяться dàʁ; даӷ, даӄ ya-shooḵ anádloh nk'edleq' -ło' chakajang
101 видеть t=uŋ, t=oŋ; төӈ ya-teen nílʼį́, yooʼį́ =ʔan (to do, see, have, look) -tsa:n, =cʰis (imperf.), =cʰaːn (perf.) tʰ=aːŋ-aŋ =ʔe, =ʔã
102 слышать eqsaq, =da; эӄтий, эӄсаӄ ya-.aax̱ adiitsʼaʼ nǝ-x =cʼeh (perceived act) h=oː=ti =tǝ=ɬǝ=čʼaːqʼ (hear, listen), =ʔu=ʔ=(lǝ)=tʰa (listen to, find out, become aware)
103 знать
(a fact)
it - am, ˈit-ey; итпарем si-koo hashniih (a fact) =ni, (to know, be aware) =yǝn, =zǝn -ts'it, =cʼit ŋ=aːliga =ʔ=ɬ=ka (know, recognize, find out about)
104 думать anbet; аньбет, аньбереӈ, анеӈбет ya-jee neeshtʼááʼ -sin, -se'n
105 нюхать
(sense odor)
īt; итэй dzi-neex’ honishchin -chwiwh, -chwe:n, -chwin (n.) čãh, čãʔ, chanh, chan'
106 бояться qoran (noun); коран, ӄоень, ӄоранай a-ka-dli-x̱eetl’ yináldzid -lgit
107 спать usʸenʸ (to go to sleep), t=...=qot; усень ya-taa ałhosh veł, nuł (noun), =l=taq mił (noun), -wun, -wun', =waŋ, =wuŋ dʸ=aːt-aŋ, čagal-aː-k-ŋ (to drowse), (older sources) a=l=ˈa=ten =cʰuʔt, (to lie) =tʰe (sing.), =tʰuʔčʼ (pl.)
108 жить dəˀq; дъ’ӄ ya-tseen hinílá -xinay' (alive)
109 умирать qoreŋ, qɔ-rʸaŋ, qɔ-rʸeŋ; ӄореӈ, ӄораӈ ya-naa daatsaah =ƛan, =qʰi=sil (human), =yuq (animal) -ch'it, =tʼeːn, =tʼiŋ dʸ=a=xa-y-aŋ =sĩh
110 убивать èj, ɛ̂y; ӄо, ӄоо; эй, ей ya-jaaḵ yiyiiłhé čʰi==t=ɬ=yuq, (pl. subj.) =ʁun -wa:n, -łte' (get killed), =weː oga-ʔaː-če-aŋ =še, (only killing pl. objects) =siyu
111 бороться kàl; ; (драться); дись /дысь (бороться) ḵu-li-gaaw daʼahijigą́ k'iłch'ixa:-
112 охотиться
(transitive)
assano; ассано a-ya-l'oon njiljeeh shtuniyu k'iwuna:y-
113 ударить tàr; таӷай sha-ya-x̱eech jooł jiikał -wul, -wa:tł', -kis (fist)
114 резать doo; хаӷей ya-xaash niyiiłgeesh -t'us, -t'a:ts'
115 разделить untet; харо li-x̱oot’ ałtániiłgizh, hadiiłkaal -k'il
116 колоть
(or stick)
dontet; ъндо ya-gwaal iijííł -qot
117 царапать
(an itch)
inkit; иньтий ka-ya-x’oot’ deeshchʼił -ts'e:k' (claw, fingernail), -ge:s (fingers)
118 копать qɯ̀r; угдий, ӄыр ka-ya-haa hadahojigeed xa:-
119 плавать sùj, sʸuy, sʸuːyi, sʸuː()yǝ; дуйгит ji-si-kwaan (around something), ya-x’aak (underwater) nanibé nughebał, =cʰi=l=kʰǝɬ (human), =laʁ (fishes, animals), =l=kʰit (across), =pa -me:, -me', -'il (along, around) ul=šuy =we, (to sit or swim on the surface of water, as in waterfowl, etc.) =ɬǝ=qʰu
120 летать dòq, dɔ̂q; доӄ; кы di-ḵeen (sg.), dli-yeech, dli-heech (pl.) ndaatʼaʼ nut'eh -xis, -xits' f=a=ta-g-a iːnaŋ (idiomatic express.) =tǝ=ɬ=kʼaʔtʼ
121 ходить ejiŋ, ˈe-iŋ, ˈey-iŋ=tnʸ (also, to go); къ’й ya-goot (sg.), ya-.aat (pl.) joogááł gheyuł(sg. go) -ha:l (along, go) eä=xeːy-aŋ, iːn-aŋ (also, to go)
122 приходить igbes, ˈi-g-besʸ; игбесь ḵu-ya-teen jiníyá, yílyeed niyu, =yu -ya: i=toːy-aŋ =a
123 лежать
(as on one's side)
t-tn, t=...=qot ; дитаӷот ya-tee, .aax̱ (cloth), la-.aat sitį́, jiztį́ ztan, =tʰa-n -si, -tiwh (down), -te:n (down), =tʰeː, =tʰeːčʼ i=teːn-aŋ (down), dʸ=aːt-aŋ =tʰe (sing.), =tʰuʔčʼ (pl.)
124 сидеть ūŋ; уӈ ya-nook (sg.), ya-ḵee (pl.) sidá, jizdá zdu, =tu -dil, -de:tł' =ta, (pl. subj.) =qʰu
125 стоять īn, iˑnʸ; инь ya-haan (sg.), ya-naaḵ (pl.) yiizįįh san ya:- f=a=ta-g-aːk-ŋ (to go to stand), ay yatˈɨk, yätɨk (I am standing), dʸ=a=tek-ŋ, dʸ=ä=tek-ŋ,
126 повернуть
(change direction)
ta - kil; тиӈ a-ya-di-goot néizgiz -'eh (away from), na:-
127 падать
(as in drop)
dəqŋ; дъӄ, дъӄӈ; таддаӄ ka-li-soos (drop) jootłish -ts'it (drop), -xut(') (fall), -xi(t)s(') (fall over)
128 давать qəreŋ, n=...=o, aq; ӄърамбет, ӄъраӈбет ḵaa jèe yeiyíʼaah -'awh, -'a:n hi=peːn-aŋ =čʼ (to give, bring, move towards)
129 держать
(in one's hand)
utoq; утоӄ li-shaat dah yootįįł -tun'
130 сжимать hataŋbet; хатабет, хатавет li-g̱oots, ya-g̱ootl (also, to mash by squeezing) ałchʼįʼjiinih -tik, -chwun' (make something bulge by squeezing)
131 тереть kīt; оӄтий, оӄтэт lli-g̱eex̱' bídinéyiizh -łiw (something on), -q'a: (against)
132 мыть ulgaŋ; ульгаӈ, ульгуӈ ya-.oos' iigis, tánéígis -diw
133 вытирать abbet; даббет li-g̱oo yitʼood -chwit
134 тянуть tàŋ; багдэӈ ya-x̱óot’ (haul), si-xaat’ (haul heavy object), si-yeeḵ (string), déloʼ -yo:s
135 толкать telaŋij; (одуш) тээл, тээль, тэляӈ; (неод) сюк, соӄ, соӄӈ ya-gooḵ bíjooyił, naaʼííłhad -chwit
136 бросать esdaq; эський ya-g̱eech iijiłneʼ, ajiiłhan -mil, -me:tł'
137 вязать aŋej; аӈӷей ya-doox’ beʼjitłʼó du -loy', -tł'o:wh (onto something), -tł'on' (onto s.) tl'i
138 шить həlsej; хъльсей ya-ḵaa náʼáłkad‎ q'a -xut'
139 считать dèr; дэрь dzi-toow, dzi-teew óltaʼ -tuq'
140 сказать sˈaɣ-a-bet, =ma; ӄаӷет ya-ya-ḵaa jiní ya, =ni, =nax (imperf.), =nak (perf.) -ne', -ne: dʸ=a=čagar-aŋ =tǝ=le, (to tell about) =ʔ=χa
141 петь iˀl; и’ль ya-shee hataał -'aw(h), -'a:n
142 играть aniŋbet; аниӈ ḵudzi.ook' (quietly) naané chi -ne:l (w/ game, toys, etc.), -ne: (music), -ne' (music)
143 плыть doqŋ; сюй li-haash, a-ka-ya-haa dah naaʼeeł -ta'w (in air), -la:t (to there), -xiwh (off), -xe:n (off) łə-dux
144 течь qɯ̄n; сенней ya-daa nílí (-win)-lin
145 замерзать təəl; тъъль li-t’eex’ dootį́į́ł
146 пухнуть hɯˀŋ (noun); [[ ]] dli-x’ees’ dínóochał -yo:tł, -yol
147 солнце ī; и g̱agaan shá, jóhonaaʼéí ni'i, nu'uy, n=ʔu-yi, nu=ʔu-y, ni=ʔ-i jingkyo:wit-qa:l, de:di-qa:l, wha, ʍaː eːga, eːgä, (older sources) ˈega qǝtǝ=kǝɬ, qǝtǝ=kiɬ (formed from v. "to shrivel")
148 луна qīp; ӄип dís ooljééʼ geljay, ʁǝ=l=ca-y, ʁǝ=l=ča(-y) xitł'e'-wha, wha, ʍaː šuy (also, yellow) qʰǝχah
149 звезда qòʁ, qɔʔ, qoaɢ; ӄог, ӄо’ ḵutx̱.ayanahá sǫʼ sem, sin, sǝm, sim tsing', cʰiŋʼ al=ag, al=ak, al=ˈax laʔχcʼ-ɬ
150 вода ūl, uˑlʸ, uolʸ; уль héen tu, minłni, vinɬni, piɬni, miɬni tʰaʔ=naːn, (body of water) tʰoː u(ː)l kiyah, (preverb) tʰaʔ (into water)
151 дождь ˈulʸ-esʸ (noun), qòʁ; улесь séew, sóow nahałtin ełkun, (noun) kʰun naː=n=ya-y (noun; also means it's raining) ur, uːr (noun) kʼu=leh (n.), (it's raining) yãːʔ t-ʔya
152 река sēs, qōks; сесь héen tooh nílíní k'etnu to (any body of water), hun' (specifically the Trinity River) šēt
153 озеро deˀ; дэ’ áa tooh ven to (same as above), minq' ma•
154 море
(as in ocean)
mora (Russian); [[ ]] éil' tónteel to (same as above), to:-dingq'och' (salt water) shi•
155 соль təˀ, tɜʔ, tʸɜʔɛ, tʸaʔa, tɜʔa; ть’ éil’ áshįįh nuti, nu-tʰi łehq'onch', ɬeh=qʼončʼ šin-če(ː)t, tiːyaʔ
156 камень təˀs, tɨʔsʸ, tɨɜs; ты’сь tsé tsa, qʰa(=n=)ɬ=nik-i cʰeː šiːš cʰaː
157 песок hˈɜnʸaŋ, hˈɜnʸeŋ, hɜnǝŋ, hɜɛneŋ; хъняӈ, хънаӈ l'éiw séí suy, suɣ(i) łich'iwh, ɬi=čʼiʍ tʰagan, tʰakˈan, (in older sources) tagˈan-aŋ čʰiːš-k
158 пыль huˀs; [[ ]] kadánjaa, chʼéix̱ʼw łeezh łich'iwh, ɬi=čʼiʍ
159 земля
(as in soil)
baˀŋ; ба’ӈ tl’átk, l’éx̱’kw nahosdzáán ełnen nin', ninʼ, neʔn, (original form) *ninʼV. paŋ ʔãh
160 облако espul, ˈasʸpulʸ; асьпуль; эсӄай, есьӄай, эссай ḵugóosʼ kʼos q'es, qʼǝs 'ah, ʔah ašpar, ašpˈor qʼahs
161 туман ulij; улий; баӈий ḵugáas’, x’úkjaa (steam) áhí uq, nunigi mi=s=čeː, mi=s=čeh (fog, haze)
162 небо ēs; есь góos’ (cloudy sky), xáats’ (blue sky) yuq' ēš
163 ветер
(as in breeze)
bēj, beˑy; бей óoxjaa, xóon (north), l’ag̱akáx̱ (south) níyol ɬ=cʼǝy, ɬ=čʼǝy, ɬ=čʼǝɣ (from it blows) tʰeh=s=čʼeː (lit. it blows along) peːi, (older sources) pei kʼuːy, (archaic) kʼuːya, kʼuːyǝ
164 снег beˀt, tīk; тик dleit yas yus nundil tʰiːk, (icy snow crust) sāk xiƛʼ, xuƛʼ, xǝƛʼ, (snow, ice) t'it, (soft snow, tundra) wehs
165 лёд qō; ӄө (snow, ice, hard) t’éex’ tin, (hard) tˡ'lz ten k'ilo (hail, ice), ningxosting (frost), ningxiwinte:n (tree frost), (hard) tˡ'itˢ' t'it (snow, ice)
166 дым duˀ, duʔo; ду’ s'eeḵ łid dasgedi, ta=s=kǝt-i łit tu, (older sources) tug ɬãht
167 огонь {{lketбо’кtr=boˀk, bɔʔk ; бо’к x̱’aan kǫʼ qen, daz'i, qʰǝn, tazʔi xong', xoŋʼ hat, (older forms) xott, xot, xat tǝ=qʼaː-k, (roots, always bound) qʰuʔ, qʰuː, qʰũː
168 зола qolan, qˈɔlɨn, qˈɔlǝn, qˈɔlan ; ӄолан kél't' łeeshchʼih kʼǝ=lac-a, kʼǝ=lačʼ-a (ashes), (orig. form *kʼǝ=lač-ʔa.) xong'-din, xoŋʼ-tin, xoŋʼ-tiŋ (ashes) fenaŋ, finaŋ, funaŋ (f=voiceless bilabial fricative, Ф), pʰenaŋ cʰĩʔƛʼ-k (ashes)
169 гореть
(intransitive)
inoʁat (intr.),
duut (tr.); диноӷот, боклаӈӷат
si-gaan (tr.), ya-gaan (intr.) (also ‘shine’) diltłiʼ diltlut -lit č=augan-aŋ =ɬ=qʼa (tr.), =tǝ=qʼa
170 дорога qoˀt, qɔʔt ; ӄо’т dei daʼnitiingóó tinitun tin, tʰin hek, (older sources) xɨk tʰaː
171 гора qaˀj, ʎɨʔt; ӄа’й shaa, g̱íl’ (cliff) dził dghelay, dghili, tes (hill), tʁili, tʁǝlay ninis'a:n (world, surface of the earth, country, mountain) dʸiː, dʸix, (older forms) ǯii, ǯiy, (mountain ridge) xē-lēx ʔiƛʼ
172 красный sulej, sʸˈulʸ-am-sʸ, sʸˈulʸ-em-sʸ ; сюлем x̱’aan (fire) łichííʼ dagheldel, (=l)=tǝl tse:l-nehwa:n (it is red, lit. blood-it resembles) šur-um-# (now only exists as infinit.), (older form) šurama =tǝ=čʼeːʔ (to turn red)
173 зелёный qəlaj, sʸɜnʸ-sʸ, ; съньсь s’oow (greenstone), kayaaní (leaf) dootłʼizh dgheltl'ech', kʼ=tʼun qʰi-ti-l-tʼan-i -tsow, =cʰow šapkan (it is green) tiːyaʔ-kaʔ (green, light blue, blue-green; lit. salt similar-to)
174 жёлтый qəlaj, qˈɜlʸ-ay-sʸ (formed from gall); ӄъляйсь tl’áatl’ (canary), ch’áak’ loowú (dark yellow, lit. bald eagle’s beak) łitsooí dgheltsegh, ti=tǝ=cʰik-i, ti=t=čʰik-i da'kya:w-nehwa:n (it is yellow, lit. canary-it resembles) šuy (also, moon) χǝwaː-cʰeʔqʼ-kaʔ (lit. dog urine-like)
175 белый taɣam, tˈaɣ-ɨm; тагым dleit (snow) łigaii dghelggeyi, =l=qǝy -qay tʰeːg-am, tʰeːk-am, (older sources) tegama xiƛʼ-kaʔ, xǝƛʼ-kaʔ (lit. snow-like)
176 чёрный tūm, tuˑm-sʸ; тумсь t’ooch’ (charcoal) łizhiní dghelt'ich'i, =ƛʼǝčʼ, =l=tʼǝš, =l=tʼicʼ -whin, =ʍin tʰum tǝ=ɬ=tʼuːčʼ (it turns black), cʼǝq-ɬ-kaʔ (black-like)
177 ночь sī, sʸi; си taat tłʼééʼ tl'aq', tets, tʰǝc, ƛʼaqʼ xutł'e', xitł'e' šiːg, šiːx χǝƛʼ
178 день
(daytime)
iˀ; и’ yagiyee jį́ jani je:nis
179 год sɯɯ, sʸɨː, sɨ; сыы táakw (winter) nááhai heyi xay šeːga, šeːgä, (older sources) šega leh q=ʔya
180 тёплый
(as in weather)
ūs, uˑsʸ, ūś; усь ḵu-ya-t’aa (weather) sizílí, honeezílí hnalqen -nse:l fal, pʰal, (hot) kuši
181 холодный
(as in weather)
taʔy (frost, feeling, also exists as frost (n.)), qaqtɯm; та’й- ḵu-si-.aat’ (weather) deeskʼaaz, hakʼaz edli, ezhi, ǝ=ži 'isyah, 'usyah (it's cold!), -quts, =qʼacʼ čal (feeling) =ƛʼe (v.)
182 полный qō (more; idiomatic; ), uˑt ; утал sha-ya-heek hadéébįįd =l=vǝn =min uːti tǝq-i-taʔ -tǝ-ʔya (to become full)
183 новый kî-sʸ ; ки’ yées ániidí qʼu-ti-ti, qʼu-ti-qʰǝ-ya-ʔa, qʼu-ti-χ-ya-ʔa q'ung, qʼaŋ ki qʼaː-yaː (lit. already one-thing)
184 старый sīn; ка’т, катсь; синьсь shaan (of people), tlagu (of things) sání suk'i, q'et'i -diya:n
185 хороший aqta, ˈaqta-sʸ ; аӄта, аӄтась ya-k’ei, kalé (archaic) yáʼátʼééh yagheli, ya=ʁǝl-i -who:n, =ʍoːn hag-ši, hamaː =čuː
186 плохой sēl; сельсь tléil ... shi-k'ei (not good) doo yáʼátʼéeh da qil -chwin'
187 гнилой
(as a log)
sīn; синьсь; суг, сук li-s’eex, naaḵw (rotten wood), ḵúlk (rotten wood) dláád -git, -łiw, -łiq
188 грязный sintu; синнтусь li-ch’eix̱’w, tl’eex (filth) niłhin, chin bąąh chwin-ch'iliw (he is/gets dirty), -chwin'
189 прямой tatiŋ; татыӈ tléil ... ka-dzi-teix̱' (not crooked) kʼézdon ts'it, -don'
190 круглый teɛp (obsolete; no modern attestation), krˈuglʸay-sʸ (Russian); круглай k’wát’ (egg) názbąs dghelbits' -wol, -ma:ts' eːper qǝmǝkʼ
191 острый
(as a knife)
ēt; етсь li-k'aats' deení daghiłyan -me:n ēti
192 тупой
(as a knife)
salan; сяляньсь ya-di-g̱eel doo deení da ch'daghiłyan -chwil
193 гладкий uul; уульсь ka-di-yaas' dilkǫǫh -xit (slippery, slick, smooth)
194 мокрый ultu; ультусь di-tl'aak' ditłééʼ, hoditłééʼ nułchel -chwil, niłchwił (it is wet; compare to Dena-ina!!) ūra łq'u• (to become damp)
195 сухой
(adjective)
toʁojiŋ, tɔʁˈɔyiŋ-sʸ, toˑyiŋ-sʸ ; төиӈ, тоӷоиӈ ya-xook yíłtseii, hóółtseii -tsa:y šiː=gal =tǝ=ɬ=ʔeht (v.; to become dry, as in foodstuff)
196 правильный
(correct)
baˀt; сотдась, ъгабат ayáx̱ (like that) ákótʼé lach'aq'u xo'ji, xo'ch (true, really, correctly)
197 близкий ɯlga; утись ka-ya-sei áhání dghiłggech' xunding (it is nearby, close) =taː-, (near, close, visiting) =teːleh, (near, by, with, in poss. of OBJ) OBJ=χaʔ
198 далёкий bìl; бильсь ya-lei nízah daghiset 'ułtsa:ch'ing' (distant), nisah (a long way) =ʔaːw (same as long)
199 правый
(side)
boɣot; богат g̱aayéinax̱.á, sheeynax̱.á nishʼnáájígo xo'ji-ching'
200 левый
(side)
tūl; тульсь lḵaax̱éinax̱.á, s’át’nax̱.á nishtłʼajígo tl'egheshch'en nichwin'-ch'ing'
201 на чём-то; ka; илька, итль, итиль, итильга, ыльвесь -x’, eex’, -t, eet -di, -gi egh digyun(g) (at this location, here)
202 в чём-то ka; -ька, -диӈтэ; хыйга; -диӈэ (inside of) g̱ei, (inside) yík, tu (its inside) biiʼ va, veyi -'
203 с чем-то
(accompanying)
-as; ӄоньбесь teen, een, -n ił, bee mił
204 и haj; хай; и ḵa dóó ch'u hijit, hichit (and then)
205 если sīm, ū; кага ládą́ą́ʼ -de'
206 потому что -diŋta, doʁot; уньтэнь ách áwé (that's why) háálá ghuda mich'in(g)'-ding (because of it)
207 имя ī; и saa bízhiʼ izhi, =i=yi, =i=ya, =i=ži -whe', -whe:, =oː=ʍe-ʔ ix, iːx wǝšeh
208 дом iŋɢus hít kin qenq'a (log) xontah (modern) kų́ę́ yahd
209 стена, дверь ella, lamel x̱’aháat dáádílkał dukaq'di no:na:witse (door, gate)
210 олень sèl g̱uwakaan, dzískw (moose), watsíx (caribou) bįįh vejex (caribou) k'iłixun
211 мышь ūt kag̱áak, kuts’een naʼatsʼǫǫsí nk'eła, dlin'a ło'n (white-faced mouse) ďūta tl'u•tiyas
212 заяц, кролик beˀs (Yugh: ak (jumping hare) < Proto-Yeniseian: ʔak ~ ʔaχ) g̱áx̱ gah hvaya na:q'itah-k'iłixun (jackrabbit), tł'oh-me:we (cottontail rabbit) g̣əx̣
213 орёл diˀ ch’áak’ (bald eagle) atsá ło:q'-ya:n (bald eagle), tismil (large eagle)
214 паук elim kanas.aadí, asgutuyiksháa ('woman in the forest') naʼashjéʼii nuhqelashi, tuk'ejay k'iłwe:-kyoh
215 лицо bāt aniiʼ -nan -ning'
216 тело kīt daadleeyí (‘flesh around’) atsʼíís -nist'e' (physical body)
217 пупок tɯ̄l kool atsʼééʼ -ts'e:q'
218 палец təˀq tl’eiḵ álánééz -la'
219 больной, болезненный
(painful)
àr néekw (noun) daatsaah, tsʼííh niidóóh chinah -ch'a:t
220 игла ìn táax’al’ tsah bee náʼálkadí tl'unqin mił-wa'yo:s
221 одежда sujgiŋ s'ísaa (sailcloth) naakʼaʼatʼą́hí itl' (clothing)
222 гром ekŋ, ekin xeitl iiʼniʼ k'eltemi k'ehniwh
223 молния ekkinna boˀk xeitl l’íkws’i atsiniltłʼish shila k'iqiwh (there is lighthing)
224 выше əət kináak, shakée bikáaʼgi q'ech' je:nah (up above), -t'a:w
225 ниже hɯtka tayee, k’iyee biyaa t'ugh me:wi- (underneath), -yeh
226 кашлять qaqtɯmej a-dzi-kooḵ dikos -xos
227 покупать kitbet ya-.oo naʼiiniih -xe:t
228 выбирать qòs ya-ya-g̱eech ííyizh
229 расти tijiŋ ya-waat biyaa hooʼaʼ, biyaa hazlį́į́ʼ nazyun -chwil, -chwe:n (physically), -yiw, -ya:n (developmentally; e.g. a generation of people), -yun' (old)
230 открывать uskij shu-ya-taan yighéígéésh -tse:
231 украсть uddiŋ ya-taaw yiniʼįįh yenast'in -kyo:t ch'u'
232 мечтать a-ya-joon naʼiigeeł -la:l
233 плакать den ya-g̱aax̱ atídínéshdlį́į́ʼ, iʼniicha chegh chweh (noun), -chwiw
234 зевать esqontiŋ ḵ'a-ya-waash bił níʼdiiłchʼah -sa:l
235 готовить ə̄n si-.ee yitʼees / yibéézh yelach -na:, -na'
236 шесть ā tleidooshú hastą́ą́ k'uzhch'en'i xosta:n ehtsʼę́tai xelu:cha tsi'i:n
237 семь oˀn dax̱adooshú tsostsʼid qents'eghuyi xohk'it lą́hdįgh xeli:na la'dits'i:n
238 восемь ɯnam bənsaŋ qō nas’gadooshú tseebíí łtaqul'i ke:nim ehtsʼę́dįį xalto:nga q'adits'i:n
239 девять qusam bənsaŋ qō gooshúk náhástʼéí łq'ich'idi miq(')os-t'aw lúúli chumua:ga guts'de:
240 десять jinkaat neeznáá qeluzhun minłung honénǫ ha:ga dAGa:q'
241 весна
242 лето
243 осень
244 зима
245 уходить
246 который
247 сколько
248 волк
249 деньги
250 брать
251 бегать
252 бык,
253 конь,
254 ребро
255 медведь
256 пиво
257 душа,
258 спасибо
259 здравствуйте
260 прощайте
261 почему
262 да
263 нет
264 рабочий
265 трава
266 чеснок
267 лук (трава)
268 свинья
269 курица
270 лук (для стрельбы)
271 здоровье
272 пчела
273 стрела
274 восток
275 запад
276 юг
277 север
278 сумерки, заря
279 сон
280 бог Es
281 верующий
282 народ qaaran, qaraŋ
283 история
284 страна baˀŋ
285 спать
286 песня
287 работа
288 сто
289 след
290 время
291 десять тысяч
292 мозг
293 вечный
294 одинокий
295 свет
296 верблюд
297 муравей
298 сын
299 дочь
300 брат
301 сестра
302 звать


Примечания[править]

  • Кетский алфавит: а, б, в, г, ӷ, д, е, ё, ж, з, и, й, к, ӄ, л, м, н, ӈ, о, ө, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ъ, ә, ы, ь, ’, э, ю, я
Списки Сводеша для разных языков
Абхазо-адыгскиеАфразийскиеБалтийскиеБантуГерманскиеДене-енисейскиеИндоарийскиеИндоиранскиеИскусственныеКельтскиеМонгольскиеНахско-дагестанскиеПалеоазиатскиеРоманскиеСамодийскиеСино-тибетскиеСлавянскиеТунгусо-маньчжурскиеТупи-гуараниТюркскиеФинно-угорскиеКартвельские
  1. Тёмным шрифтом выделено написание на кириллице.