Приложение:Списки Сводеша для балтийских языков

Материал из Викисловаря
Перейти к навигации Перейти к поиску
Списки Сводеша для разных языков
Абхазо-адыгскиеАфразийскиеБалтийскиеБантуГерманскиеИндоарийскиеИндоиранскиеИскусственныеКельтскиеМонгольскиеНахско-дагестанскиеПалеоазиатскиеРоманскиеСамодийскиеСино-тибетскиеСлавянскиеТунгусо-маньчжурскиеТупи-гуараниТюркскиеФинно-угорскиеКартвельские
Исходный: Русский Литовский Латышский Латгальский Жемайтский Древнепрусский
1 я es es, as
2 ты tu tu tu to
3 он jis viņš jis ons tāns
4 мы mes mēs mes, maś - mes
5 вы jūs jūs jius jūs jūs
6 они jie viņi anėi tenei
7 этот, эта, это šis, šitas šis šys, itys - šis
8 тот, та, то tas, anas tas tys tas stas
9 здесь, тут čia, čionai, šičia šeit ite, te, iťa šen stwi
10 там ten, tenai tur - stwen
11 кто kas, kuris, katras kurš, kas kurs kas kas
12 что kas, , kuo kas kas kas kawīds
13 где kur, kame kur kur, kimā kamė, kor kwēi
14 когда kada kad kod kumet kadan
15 как kaip kai kāp kāi
16 не ne ne ni
17 всё viskas, visa, visas viss vyss sovėsam wisāi
18 много daug daudz daudzi, namoz daug tūlan
19 несколько kažkiek, keli, keletas daži, kautcik nazcik, kuri nakuri - deli
20 немного, мало keletas, nedaug, truputis nedaudzi nadaudzeji -
21 другой, иной kitas, anas cits cyts kėts kitan
22 один vienas viens vīns vėins ains
23 два du, dvi divi div do, dvė dwai
24 три trys trīs treis - trijan
25 четыре keturi četri četri - keturjāi
26 пять penki pieci pīci - pēnkjāi
27 большой, великий didelis liels lels dėdėlis debīkan
28 длинный, долгий ilgas garš, ilgs gars, ilgs - ilgāi
29 широкий platus plats plots pluots platus
30 толстый storas, tankus, tirštas biezs bīzs -
31 тяжёлый sunkus smags gryuts smagoms brendus
32 маленький mažas mazs mozs mažos līkuts
33 короткий trumpas īss eiss - īnsan
34 узкий siauras, ankštas šaurs šaurs -
35 тонкий plonas, liesas plāns, tievs plans tēvs
36 женщина moteris sieviete sīvīts muotrėška wīrina, gena
37 мужчина vyras vīrietis veirīts - wīrikan
38 человек žmogus cilvēks cilvāks žemalieniškis zmānenawins
39 ребёнок, дитя vaikas, kūdikis, jauniklis (зверя), berniukas (человека) bērns bārns vāks mālnīks, mālnīkiks
40 жена, супруга žmona sieva sīva - gena
41 муж, супруг vyras vīrs veirs vīrs Sallūbaiwīrins
42 мать, мама motina, motė māte muote muotina mātē
43 отец, папа tėvas tēvs tāvs tievs tāws
44 зверь, животное gyvūnas, gyvulys, žvėris dzīvnieks, zvērs dzeivinīks, žeivots - zwērins
45 рыба žuvis zivs zivs žovs zuks
46 птица paukštis putns putnys paukštis pipelis
47 собака, пёс šuo, šuva, šunis suns suņs šou sunis
48 вошь utėlė, utis uts vuts utis
49 змея gyvatė, angis, žaltys čūska čyuska, tuorps - angis
50 червь, червяк kirminas, kirmėlė, sliekas tārps tuorps, tuorpeņš - kīrmis
51 дерево medis, kuoka (древесина), drėvė (растение) koks kūks medis
52 лес miškas, giria mežs mežs gėrė, medė medjan
53 палка lazda, pagalys, žagaras, stabas, vėzdas žagars, nūja vāza - lagzdē
54 плод, овощ vaisius auglis - -
55 семя, семена sėkla, sėmuo, sėmenas sēkla sākla - sēmen
56 лист lapas lapa lopa - lapan
57 корень šaknis sakne sakne - saknis
58 кора žievė miza - - sakstis
59 цветок gėlė, žiedas zieds, puķe puče žeids, kvietka
60 трава žolė zāle zuole žuolė zālīs
61 верёвка, шнур virvė virve, aukla, striķis vierve šniurs, štrekis wīrbē
62 кожа, шкура oda, plėnė āda uoda - skārdā
63 мясо mėsa gaļa gala mēsa mēnsā
64 кровь kraujas asinis asnis kraus krāujā
65 кость kaulas kauls kauls - kaūlan
66 жир, сало riebalai, taukai tauki tauki, tuklums - taūks
67 яйцо kiaušinis, pautas ola ūla -
68 рог ragas rags rogs - ragis
69 хвост uodega aste aste - stags
70 перо plunksna spalva spolva - plāugzdā
71 волосы plaukai mats mots - skebelīs
72 голова galva galva golva galva, kramė galwā
73 ухо ausis auss auss - ausins
74 глаз akis acs ocs akis akīs
75 нос nosis deguns nuoss - nozy
76 рот burna mute mute - austa
77 зуб dantis zobs zūbs dontės dantis
78 язык liežuvis mēle mēle - inzuwis
79 ноготь nagas nags nogs - nagutīs
80 стопа pėda pēda pāds - pēdā
81 нога koja kāja kuoja staibis aulinis
82 колено kelis, kelienis, klupstis celis ceļs - klupstis
83 рука, ладонь ranka roka rūka ronka rānkā
84 крыло sparnas spārns spuorns - skreīlīs
85 живот pilvas, viduriai vēders vādars - wēdērs
86 внутренности, кишки viduriai, žarnos iekšas, zarnas vydspuse, vydi -
87 шея kaklas kakls koklys, reikle - winzus
88 спина nugara mugura mugora - ritiznan
89 грудь krūtis, papas krūts kryuts - kreklan
90 сердце širdis sirds sirds šėrdis sēris
91 печень kepenys, jeknos, jaknos aknas oknys - jakna
92 пить gerti dzert dzert, teļst - pōtwēi
93 есть, кушать valgyti, ėsti ēst ēst jiestė ēstwen
94 грызть, кусать kąsti kost kūst -
95 сосать čiulpti, žįsti sūkt suļkt solptė
96 плевать spjauti spļaut - - wemtweī
97 рвать, блевать vemti, riaugėti vemt vemt vemtė sjaūtweī
98 дуть pūsti pūst pyust -
99 дышать kvėpuoti, alsuoti elpot dvašuot, pyustīs -
100 смеяться juoktis smieties smītīs, krēkt, kecinēt -
101 видеть matyti, regėti, išvysti redzēt, manīt redzēt matītė, iveizietė, primatītė
102 слышать girdėti, klausytis dzirdēt dzierdēt, izdzierst -
103 знать žinoti, išmanyti zināt zynuot žėnoutė waīsten
104 думать galvoti, mąstyti domāt guoduot, dūmuot mėslītė
105 нюхать, чуять uosti, uostyti, smirdėti, kvepėti ost, saost ūst, smuorduot -
106 бояться bijoti baidīties, bīties beitīs, beisteitīs - bijāsnan
107 спать miegoti, snausti gulēt, dusēt, čučēt gulēt mėiguotė gulētun
108 жить gyventi, gyvuoti dzīvot dzeivuot - gijwans
109 умирать mirti, dvėsti, žūti mirt miert, paguļt mėrtė, mėrtė žemien aulaut
110 убивать žudyti, galabyti, užmušti galināt, nonāvēt nūsist, nuoveit, nūnuoveit zurduotė
111 бороться kovoti, kautis, muštis cīnīties ceikstētīs, veiktīs, atsaturēt - wālint
112 ловить, охотиться medžioti medīt medeit - medjānē
113 ударить smogti, mušti, duoti, trenkti, kirsti, plekštelėti, liuobti, kulti sist, sadot sist, laubt - bruktēt
114 резать, рубить pjauti, kirpti, kirsti, riekti (хлеб), kirpti griezti, cirpt grīzt - wartint
115 разделить skelti, padalinti sadalīt, šķelt padaleit, sadaleit -
116 кольнуть, колоть durti, smeigti, besti durt dūrt, dūrsteit - bādīnt
117 царапать drėksti,, draskyti, brėžti, brozdinti, zulinti, kasyti, krapštyti skrāpēt - -
118 копать, рыть kasti, rausti, rakinėti rakt rakt, best -
119 плавать plaukti peldēt maut -
120 летать skristi, lėkti, skrieti, skraidyti lidot skraideit, laistīs liektė
121 ходить, идти eiti, žengti, vaikščioti iet īt ėitė eit, zengt
122 приходить, прийти ateiti, atvykti nākt atīt, īt -
123 ложиться, лежать gulti (действие), gulėti (состояние) gulties (действие), gulēt (состояние) guļtīs (действие), gulēt (состояние) - gulētun (состояние)
124 садиться, сидеть sėsti (действие) , sėdėti (состояние) sēsties (действие) , sēdēt (состояние) sēdēt (состояние) -
125 вставать, стоять stoti (действие), stovėti (состояние) stāties, stāt (действие), stāvēt (состояние) stuotīs, stuot (действие) - stalēt
126 обращать apsisukti, krypti, kreipti, gręžtis, verstis apgriezties apsagrīzt -
127 падать kristi, pulti, virsti, griūti krist, kristies krist kristė, kristė žemien
128 давать duoti, teikti dot dūt doutė dātwei
129 держать laikyti, turėti turēt turēt torietė lāikāitē
130 сжимать spausti, slėgti, mygti spiest, žmiegt mīgt, spīst -
131 тереть trinti berzt, trīt treit, bruozuot -
132 мыть, умывать plauti, skalbti, mazgoti mazgāt mozguot plautė
133 вытирать šluoti, valyti slaucīt slauceit -
134 тянуть traukti, tempti, vilkti vilkt, raut viļkt -
135 толкать, пихать stumti, grūsti stumt, grūst -
136 бросать, кидать mesti, sviesti mest, sviest svīst laistė
137 вязать, связывать rišti, sieti siet sīt -
138 шить siūti šūt šyut -
139 считать skaičiuoti, skaityti skaitīt skaiteit skaitlioutė
140 говорить, сказать sakyti, byloti, tarti, teikti teikt, sacīt saceit, runuot - tārt
141 петь dainuoti, giedoti dziedāt dzīduot dainioutė
142 играть žaisti spēlēt kaitavuot -
143 плыть plūduriuoti peldēt, pludināt mauduot -
144 течь tekėti, bėgti, srūti, plūsti tecēt tecēt, skrīt -
145 замёрзнуть šalti salt saļt šaltė
146 пухнуть tinti, brinkti, pursti, tvinkti, pūstis uztūkt, piebriest satyukšt porptė
147 солнце saulė saule saule saulė saūlē
148 луна, месяц mėnulis, mėnuo, mėnesis mēness mienesnīks mienolis mēniks
149 звезда žvaigždė zvaigzne zvaigzne žvaizdė
150 вода vanduo ūdens iudiņs ondou wundan
151 дождь lietus lietus leits lītos aglō
152 река upė upe upe - ape
153 озеро ežeras ezers azars ežers assaran
154 море jūra, marios jūra jiura jūra jūrjāi
155 соль druska sāls suoļs droska sālis
156 камень akmuo, kūlis akmens akmiņs kūlis stabs
157 песок smėlis, žvirgždas, smiltys smiltis smiļkts smėltės
158 пыль dulkės putekļi puteklis -
159 земля žemė zeme zeme žemė seme
160 туча, облако debesis mākonis muokuļs drankis wupyan
161 туман rūkas, migla, ūkas migla mygla megla migla
162 небо dangus debess, debesis dabasi dongos dāngus
163 ветер vėjas, vėtra vējš viejs vies, viesos wētra
164 снег sniegas sniegs snīgs sneigs snāigs
165 лёд ledas ledus lads leds leds
166 дым dūmai dūmi dyumi - dūms
167 огонь ugnis uguns guņs ognes pannō
168 зола, пепел pelenai pelni palni - pelanē
169 жечь, гореть degti degt degt -
170 дорога, путь kelias ceļš ceļš -
171 гора kalnas kalns kolns kalns grabis
172 красный raudonas sarkans, ruds (рыжий) sorkons, raudons rauduons
173 зелёный žalias zaļš zaļs - zaljan
174 жёлтый geltonas dzeltens dzaltons, voskons (поэт.) geltuons gēltāinan
175 белый baltas balts bolts, boltons balts
176 чёрный juodas melns malns juods kīrsnan
177 ночь naktis nakts nakts - naktis
178 день diena diena dīna dīna deinan
179 год metas gads gods metā meta, metan
180 тёплый šiltas silts sylts -
181 холодный šaltas auksts, salts solts šalts saltan
182 полный pilnas, kupinas pilns pylns - pilnan
183 новый naujas, jaunas jauns jauns -
184 старый senas, senovinis vecs, sens vacs, senejais sens wārs
185 хороший, добрый geras, labas labs lobs gerā labs
186 злой, плохой blogas, netikęs, prastas, vargingas, nelabas, negeras slikts, ļauns nalobs bluogs
187 гнилой supuvęs, sutrūnijęs sapuvis - -
188 грязный nešvarus, purvinas, netyras netīrs nateirs -
189 прямой tiesiai taisns, tiešs taysnis statē
190 круглый apskritas, apvalus apaļš opols ožvės
191 острый aštrus ass oss -
192 тупой bukas, atšipęs, neaštrus truls neoss -
193 гладкий, ровный glotnus, nugludintas, švelnus, lygus, nešiurkšus gluds gluds, leidzons -
194 мокрый šlapias, drėgnas mitrs, slapjš volgons, slapnis - mārks
195 сухой sausas sauss sauss -
196 правильный teisingas, tikras pareizs, taisnīgs pareizs, taisneigs - tikārs
197 близкий arti, šalia, netoli tuvs tyvs tiveims šalėp
198 далёкий, дальний tolus, tolimas, atokus, atstus tāls toleims tuolėi
199 правый dešinė labais, pa labi lobais, pa lobai -
200 левый kairė kreisā puse kairais, kairuo puse -
201 при, у, возле į, prie, pas, ties, ant pie pi i prēi
202 в į, in iekš vyd i
203 с, со su, , san ar ar - sa, san
204 и ir, bei un i - be
205 если jei, jeigu, kad ja ka, kod -
206 потому что nes, kad, kadangi, todėl tāpēc (ka), jo kam, partū ka, deļtuo ka todėl, dėl to begi
207 имя vardas, pavadinimas vārds vuords - wīrdan, ēmens, ēmen, wirdan
Списки Сводеша для разных языков
Абхазо-адыгскиеАфразийскиеБалтийскиеБантуГерманскиеИндоарийскиеИндоиранскиеИскусственныеКельтскиеМонгольскиеНахско-дагестанскиеПалеоазиатскиеРоманскиеСамодийскиеСино-тибетскиеСлавянскиеТунгусо-маньчжурскиеТупи-гуараниТюркскиеФинно-угорскиеКартвельские