Участник:Vitalik/Индекс/Обратный словарь русского языка/-г

Материал из Викисловаря
Перейти к навигации Перейти к поиску

Index[править]

Индекс

-п

↓ · -аг↓ · -гг↓ · -ег↓ · -ёг↓ · -зг↓ · -иг↓ · -йг↓ · -кг↓ · -лг↓ · -мг↓ · -нг · -ог · -рг · -сг↓ · -уг↓ · -ыг↓ · -эг↓ · -юг↓ · -яг↓⁣

Русский язык

[править]

 1. г

-аг[править]

 1. Аг
 2. аг
 3. Баг
 4. баг
 5. Абаг
 6. атабаг
 7. дебаг
 8. Арбаг
 9. Наваг
 10. сваг
 11. ятваг
 12. Гаг
 13. гаг
 14. Гуашагаг
 15. Мамыйгаг
 16. Халилугаг
 17. Даг
 18. даг
 19. аквадаг
 20. кадаг
 21. Аркадаг
 22. Майрамадаг
 23. Элмадаг
 24. Афсадаг
 25. Акчадаг
 26. Шавдаг
 27. Издаг
 28. Чумиздаг
 29. Самандаг
 30. Дзардаг
 31. Кардаг
 32. Текирдаг
 33. Эмирдаг
 34. Чамасдаг
 35. ригсдаг
 36. риксдаг
 37. Будаг
 38. Карабудаг
 39. Пирбудаг
 40. Дудаг
 41. Аю-Даг
 42. Аюдаг
 43. Кужаг
 44. Нибзаг
 45. зигзаг
 46. Кудзаг
 47. Зезаг
 48. лесхоззаг
 49. Гумзаг
 50. Урунзаг
 51. Батырзаг
 52. Едгиаг
 53. Лаг
 54. лаг
 55. Цатталаг
 56. Чалаг
 57. благ
 58. Особлаг
 59. архипелаг
 60. государство-архипелаг
 61. батилаг
 62. Аллаг
 63. диаллаг
 64. радио-лаг
 65. аэролаг
 66. Степлаг
 67. Бурлаг
 68. джетлаг
 69. агрогулаг
 70. Нарулаг
 71. Насрулаг
 72. флаг
 73. гей-флаг
 74. полуфлаг
 75. Дзахлаг
 76. шлаг
 77. обшлаг
 78. аншлаг
 79. гипераншлаг
 80. сверханшлаг
 81. квершлаг
 82. форшлаг
 83. дуршлаг
 84. маг
 85. Арсамаг
 86. завмаг
 87. продмаг
 88. Уаразмаг
 89. Оразмаг
 90. Уоразмаг
 91. хозмаг
 92. Урузмаг
 93. раймаг
 94. псевдомаг
 95. видеомаг
 96. стереомаг
 97. универмаг
 98. райунивермаг
 99. сельмаг
 100. наг
 101. Бадзанаг
 102. Деденаг
 103. Бедзенаг
 104. Кунаг
 105. Гошнаг
 106. Паг
 107. Чапаг
 108. ареопаг
 109. Браг
 110. браг
 111. враг
 112. овраг
 113. драг
 114. Миодраг
 115. Чираг
 116. Сирраг
 117. нураг
 118. фраг
 119. Вахраг
 120. Малсаг
 121. Куамсаг
 122. Кумсаг
 123. Чамарсаг
 124. Нинхурсаг
 125. Мальсаг
 126. Сатаг
 127. Саусатаг
 128. ландтаг
 129. Хетаг
 130. Калтаг
 131. Мантаг
 132. Розенмонтаг
 133. Мартаг
 134. Хсартаг
 135. Ахсартаг
 136. куртаг
 137. бундестаг
 138. рейхстаг
 139. Хацвакутаг
 140. штаг
 141. грота-штаг
 142. бакштаг
 143. оверштаг
 144. ахтерштаг
 145. Дзауаг
 146. Куаг
 147. Латкуаг
 148. фаг
 149. олдфаг
 150. полифаг
 151. эврифаг
 152. моралфаг
 153. лепидофаг
 154. афидофаг
 155. бактериофаг
 156. аутобактериофаг
 157. ихтиофаг
 158. саркофаг
 159. ксилофаг
 160. вителлофаг
 161. филлофаг
 162. энтомофаг
 163. стенофаг
 164. актинофаг
 165. монофаг
 166. хронофаг
 167. сестонофаг
 168. зоофаг
 169. антропофаг
 170. нектарофаг
 171. андрофаг
 172. вирофаг
 173. макрофаг
 174. некрофаг
 175. микрофаг
 176. сапрофаг
 177. копрофаг
 178. стеатофаг
 179. гематофаг
 180. нематофаг
 181. мицетофаг
 182. детритофаг
 183. фитофаг
 184. пантофаг
 185. бентофаг
 186. адельфофаг
 187. ньюфаг
 188. Валхаг
 189. Малцаг
 190. Уцаг
 191. Куцаг
 192. Чаг
 193. Гачаг
 194. Чачаг
 195. Чичаг
 196. очаг
 197. бочаг
 198. учаг
 199. рычаг
 200. шаг
 201. зашаг
 202. импульс-шаг
 203. полушаг

-гг[править]

 1. Гг
 2. гг
 3. Оберегг
 4. глогг
 5. Келлогг
 6. Чаргоггагоггманчауггагоггчаубунагунгамаугг
 7. Форт-Брэгг

-ег[править]

 1. Ег
 2. Бег
 3. бег
 4. Абег
 5. Дабег
 6. Шайдабег
 7. Кужабег
 8. забег
 9. перезабег
 10. Ризабег
 11. Мирзабег
 12. Калабег
 13. набег
 14. Карабег
 15. Мусабег
 16. Табег
 17. Сутабег
 18. Качабег
 19. Чахчабег
 20. Шахшабег
 21. Мамадбег
 22. Мурадбег
 23. Магомедбег
 24. Амирмагомедбег
 25. Саидбег
 26. Загидбег
 27. подбег
 28. Мирзебег
 29. перебег
 30. разбег
 31. взбег
 32. Наврузбег
 33. Ниязбег
 34. Заибег
 35. Магдибег
 36. Шидибег
 37. Гаджибег
 38. Казибег
 39. Гурдзибег
 40. Алибег
 41. Хизрибег
 42. Албег
 43. Залбег
 44. Хасулбег
 45. Даниялбег
 46. Атембег
 47. Ширванбег
 48. Джанбег
 49. Алжанбег
 50. Асланбег
 51. Арсланбег
 52. Гасанбег
 53. Султанбег
 54. Айдинбег
 55. Ширинбег
 56. Арсинбег
 57. Айдунбег
 58. Добег
 59. недобег
 60. побег
 61. пробег
 62. перепробег
 63. велопробег
 64. автопробег
 65. мотопробег
 66. автомотопробег
 67. агитпробег
 68. Мохобег
 69. Юсупбег
 70. Анварбег
 71. Гайдарбег
 72. Омарбег
 73. Сапарбег
 74. Отарбег
 75. Устарбег
 76. Гаирбег
 77. Заирбег
 78. Маирбег
 79. Хаирбег
 80. Загирбег
 81. Надирбег
 82. Назирбег
 83. Хайирбег
 84. Хийирбег
 85. Темирбег
 86. Кауирбег
 87. эйрбег
 88. Даурбег
 89. Заурбег
 90. Каурбег
 91. Сугурбег
 92. Самурбег
 93. аэрбег
 94. сбег
 95. Асбег
 96. Ильясбег
 97. Даитбег
 98. Халитбег
 99. отбег
 100. убег
 101. Салахбег
 102. Нухбег
 103. Дадашбег
 104. Девришбег
 105. выбег
 106. Адильбег
 107. Хасильбег
 108. норвег
 109. тальвег
 110. кег
 111. скег
 112. лелег
 113. Олег
 114. слег
 115. наслег
 116. джетлег
 117. бутлег
 118. ночлег
 119. Тюлег
 120. Мег
 121. мег
 122. Арсамег
 123. омег
 124. Озермег
 125. Нег
 126. Ченег
 127. печенег
 128. снег
 129. Доег
 130. Соег
 131. Виннипег
 132. рег
 133. туарег
 134. Брег
 135. брег
 136. Грег
 137. берег
 138. заберег
 139. оберег
 140. Нерег
 141. анрег
 142. препрег
 143. тег
 144. стратег
 145. геостратег
 146. мета-тег
 147. Айтег
 148. Кунтег
 149. геотег
 150. хештег
 151. Дыруег
 152. Герцег
 153. кросавчег
 154. ковчег
 155. Лочег
 156. Гашег

-ёг[править]

 1. подбёг
 2. жёг
 3. разжёг
 4. Пожёг
 5. глёг
 6. слёг

-зг[править]

 1. Убазг
 2. дребезг
 3. брезг
 4. верезг
 5. визг
 6. подвизг
 7. взвизг
 8. привизг
 9. Бурчизг
 10. мозг
 11. узг
 12. лузг
 13. глузг
 14. дрызг
 15. вдрызг
 16. раздрызг
 17. лязг
 18. дрязг

-иг[править]

 1. биг
 2. Абиг
 3. Албиг
 4. дизамбиг
 5. Парбиг
 6. Цёрбиг
 7. виг
 8. задвиг
 9. надвиг
 10. подвиг
 11. сдвиг
 12. микросдвиг
 13. Людвиг
 14. Шлезвиг
 15. Косвиг
 16. Гиг
 17. гиг
 18. игиг
 19. диг
 20. Едиг
 21. Оздиг
 22. Идиг
 23. Ийдиг
 24. Илимдиг
 25. Мендиг
 26. обжиг
 27. джиг
 28. поджиг
 29. пережиг
 30. разжиг
 31. розжиг
 32. электророзжиг
 33. Мжиг
 34. отжиг
 35. самоотжиг
 36. триггер-отжиг
 37. выжиг
 38. Гезиг
 39. Зезиг
 40. Бад-Брайзиг
 41. язиг
 42. Киг
 43. Салиг
 44. МиГ
 45. миг
 46. вмиг
 47. подмиг
 48. Тимиг
 49. Пениг
 50. Бад-Кёниг
 51. Чиниг
 52. пфенниг
 53. Лайсниг
 54. мини-пиг
 55. шпиг
 56. риг
 57. бриг
 58. комбриг
 59. Фериг
 60. блицкриг
 61. ориг
 62. настриг
 63. постриг
 64. Сиг
 65. сиг
 66. Насиг
 67. Матиг
 68. архистратиг
 69. контиг
 70. Хаттиг
 71. фиг
 72. Шафиг
 73. конфиг
 74. пофиг
 75. Талхиг
 76. Данциг
 77. Зинциг
 78. Лейпциг
 79. Мерциг
 80. Махциг
 81. Бад-Бельциг
 82. ичиг
 83. Кичиг
 84. Тамщиг

-йг[править]

 1. Байг
 2. Альтенстайг
 3. Визенштайг
 4. Брауншвейг
 5. Крейг
 6. Нью-Прейг

-кг[править]

 1. кг

-лг[править]

 1. Джабраилг
 2. Килг
 3. долг
 4. микродолг
 5. госдолг

-мг[править]

 1. мг

-нг[править]

см. -нг

-ог[править]

см. -ог

-рг[править]

см. -рг

-сг[править]

 1. абасг
 2. Пеласг
 3. пеласг

-уг[править]

 1. Чаубунагунгамауг
 2. Буг
 3. Небуг
 4. Хангуг
 5. Дуг
 6. недуг
 7. Будуг
 8. Пижуг
 9. Айзуг
 10. Харзуг
 11. Шакуг
 12. луг
 13. харалуг
 14. плуг
 15. автоплуг
 16. мотоплуг
 17. вертлуг
 18. Когасунуг
 19. перепуг
 20. терпуг
 21. испуг
 22. андшпуг
 23. гандшпуг
 24. аншпуг
 25. друг
 26. вдруг
 27. недруг
 28. сам-друг
 29. Круг
 30. круг
 31. вкруг
 32. бикруг
 33. округ
 34. субокруг
 35. вокруг
 36. город-округ
 37. полукруг
 38. супруг
 39. Струг
 40. струг
 41. заструг
 42. наструг
 43. мультиструг
 44. экскаватор-струг
 45. Касуг
 46. Бейсуг
 47. Койсуг
 48. Куйсуг
 49. Ак-Суг
 50. Теренсуг
 51. досуг
 52. недосуг
 53. Тузахсуг
 54. туг
 55. хребтуг
 56. Хуг
 57. Цуг
 58. цуг
 59. абцуг
 60. Ланцуг
 61. Розенмонтагсцуг
 62. клавираусцуг
 63. факельцуг
 64. Ачуг
 65. Мичуг
 66. камчуг
 67. жемчуг
 68. Кемчуг
 69. Кременчуг
 70. Учуг
 71. учуг
 72. сычуг
 73. Шуг
 74. Ашуг
 75. ашуг
 76. Пыщуг

-ыг[править]

 1. Быг
 2. Выг
 3. Гыг
 4. адыг
 5. Едыг
 6. кочедыг
 7. Ядыг
 8. Дзыг
 9. Малдзыг
 10. Арзыг
 11. языг
 12. Элязыг
 13. шмыг
 14. Пырныг
 15. дрыг
 16. прыг
 17. подпрыг
 18. припрыг
 19. кочетыг
 20. Чыг
 21. Марчыг

-эг[править]

 1. бэг
 2. бинбэг
 3. эйрбэг
 4. футбэг
 5. гэг
 6. Сыглэг
 7. Яснэг

-юг[править]

 1. Юг
 2. юг
 3. биндюг
 4. Бондюг
 5. Рюндюг
 6. Мурдюг
 7. Еюг
 8. Кузюг
 9. Калюг
 10. Верлюг
 11. вертлюг
 12. пробка-вертлюг
 13. Анюг
 14. Конюг
 15. Карюг
 16. Шубрюг
 17. Нюрюг
 18. овсюг
 19. Матюг
 20. матюг
 21. Битюг
 22. битюг
 23. Митюг
 24. Лантюг
 25. Контюг
 26. Луптюг
 27. Кортюг
 28. Портюг
 29. Шортюг
 30. Устюг
 31. утюг
 32. Вьюг

-яг[править]

 1. листвяг
 2. ятвяг
 3. ситняг
 4. варяг
 5. запряг
 6. напряг
 7. впряг
 8. фряг
 9. тяг
 10. взатяг
 11. натяг
 12. перетяг
 13. потяг
 14. стяг
 15. растяг
 16. оттяг
 17. Алтанхуяг