-ට

Материал из Викисловаря

Сингальский[править]

Словообразовательная единица (суффикс).

Произношение[править]

Значение[править]

  1. дательный падеж ◆ සුප්පිය නම් පිරිවැජියාද (ශාසනයෙන් පිටත් පැවිද්දාද) බඹදත් නම් තරුණ අතවැසියා සමග රජගහ නුවරට හා නාලන්දා නුවරටත් අතර මහ පාරට පැමිණියේය. — А странствующий аскет Суппия тоже шел по главной дороге между Раджагахой и Наландой с юным учеником Брахмадаттой. «Брахмаджаласутта Дн.1»

Фонетические варианты[править]