ស្រាប់

Материал из Викисловаря

Кхмерский[править]

Морфологические и синтаксические свойства[править]

ស្រាប់

Наречие.

Корень: --.

Произношение[править]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

  1. уже ◆ ម្នាលអានន្ទ អ្នកបានឮថា ពួកវជ្ជីក្សត្រិយ៍ បានចាត់ចែងត្រឹមត្រូវ នូវការរក្សាការពារ និងការគ្រប់គ្រង ប្រកបដោយធម៌ ក្នុងអរហន្តទាំងឡាយ ដោយបំណងថា ធ្វើម្តេចហ្ន៎ ព្រះអរហន្តទាំងឡាយ ដែលមិនទាន់មក ក៏សូមឲ្យមកកាន់ដែនរបស់យើង ព្រះអរហន្តទាំងឡាយ ដែលមកស្រាប់ហើយ ក៏សូមឲ្យគង់នៅជាសុខ ក្នុងដែនរបស់យើង ដូច្នេះដែរឬ។ — «Слышал ли ты, Ананда, должным ли образом Ваджжияне охраняют и защищают арахантов, так что араханты из других стран могут приходить в их страну, а уже пришедшие могут благоденствовать?» «Да, Господин, я слышал, что это так». «Махапариниббана сутта»

Синонимы[править]

Антонимы[править]

Гиперонимы[править]

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Ближайшее родство

Этимология[править]

Происходит от ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Библиография[править]

  • ស្រាប់ // Кхмерско-русский словарь : около 20 000 слов = វចនានុក្រមខ្មែរ-រុស្ស៊ី : ២០០០០ពាក្យ / Ю. А. Горгониев; Под ред. Тхать Суонга. — М. : Русский язык, 1975. — С. 771. — 952 с.