ධර්මය

Материал из Викисловаря
Перейти к навигации Перейти к поиску

Сингальский[править]

Морфологические и синтаксические свойства[править]

ධර්මය

Существительное.


Корень: --.

Произношение[править]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

  1. дхарма, догма ◆ එහිදී සුප්පිය පිරිවැජියා නොයෙක් අයුරෙන් බුදුන් කෙරෙහි අගුණ කියයි. ධර්මය කෙරෙහි අගුණ කියයි. සංඝයා කෙරෙහි අගුණ කියයි. — И вот странствующий аскет Суппия на все лады порицал Будду, порицал Дхамму, порицал Сангху; «Брахмаджаласутта»

Синонимы[править]

Антонимы[править]

  1. අධර්මය

Гиперонимы[править]

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Этимология[править]

Происходит от ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Библиография[править]

  • Русско-сингальский словарь. Москва. 1983