Участник:LA2/Очарованный странник

Материал из Викисловаря
Перейти к навигации Перейти к поиску

A parallel text in Russian and Swedish of some chapters from The Enchanted Wanderer (1873) by Leskov.

I[править]

Очарованный странникDen förtrollade vandringsmannen
автор Николай Семенович Лесковav N. S. Ljeskov
¶ Мы плыли по Ладожскому озеру от острова Коневца к Валааму и на пути зашли по корабельной надобности в пристань к Кореле.¶ Vi färdades med en ångare från ön Konevets i Ladoga till Valaam och under vägen måste båten av någon orsak angöra Korelas brygga.
Здесь многие из нас полюбопытствовали сойти на берег и съездили на бодрых чухонских лошадках в пустынный городок.Flera stycken av passagerarna fingo lust att gå i land, och efter raska finnhästar åkte de in till den ödsliga lilla staden.
Затем капитан изготовился продолжать путь, и мы снова отплыли.Vid återkomsten var kaptenen färdig och resan fortsattes.
¶ После посещения Корелы весьма естественно, что речь зашла об этом бедном, хотя и чрезвычайно старом русском поселке, грустнее которого трудно что-нибудь выдумать.¶ Efter besöket i Korela var det helt naturligt att talet föll på denna fattiga, men urgamla lilla ryska stad, och det anmärktes att något mera melankoliskt ställe kunde man väl svårligen tänka sig.
На судне все разделяли это мнение, и один из пассажиров, человек, склонный к философским обобщениям и политической шутливости, заметил, что он никак не может понять: для чего это неудобных в Петербурге людей принято отправлять куда-нибудь в более или менее отдаленные места, отчего, конечно, происходит убыток казне на их провоз,Alla på båten delade åsikten och en av passagerarna, en man lagd för filosofiskt allvar och politiskt skämt, förklarade att han omöjligt kunde begripa varför man tagit för vana att skicka i Petersburg "icke önskvärda" personer till mer eller mindre avlägsna orter, vilket ju förorsakar kronan betydande kostnader,
тогда как тут же, вблизи столицы, есть на Ладожском берегу такое превосходное место, как Корела, где любое вольномыслие и свободомыслие не могут устоять перед апатиею населения и ужасною скукою гнетущей, скупой природы.när det helt nära huvudstaden, vid Ladogas strand, finns en så utmärkt plats som Korela, där inga som helst frihetssvärmerier skulle kunna hålla stånd mot befolkningens apati och den karga naturens beklämmande enformighet.
¶ — Я уверен, — сказал этот путник, — что в настоящем случае непременно виновата рутина или в крайнем случае, может быть, недостаток подлежащих сведений.¶ — Jag är övertygad, sade den där passageraren, att det i föreliggande fall är rutinen, som bär skulden, eller åtminstone brist på lokalkännedom.
¶ Кто-то часто здесь путешествующий ответил на это, что будто и здесь разновременно живали какие-то изгнанники, но только все они недолго будто выдерживали.¶ Någon som ofta färdades i de här trakterna anmärkte att efter vad han hört sägas hade det då och då legat deporterade också här, men att ingen av dem hade härdat ut länge.
¶ — Один молодец из семинаристов сюда за грубость в дьячки был прислан¶ — En ung seminarist blev skickad hit för trots mot en lärare
(этого рода ссылки я уже и понять не мог).(deportationer av sådana skäl är mig då rent obegripliga).
Так, приехавши сюда, он долго храбрился и все надеялся какое-то судбище поднять;När han kommit hit höll han sig länge karsk och hoppades beständigt på att kunna skaffa sig rättvisa.
а потом как запил, так до того пил, что совсем с ума сошел и послал такую просьбу,Men småningom började han dricka, och till sist blev han så försupen att han alldeles miste förståndet och lade in en böneskrift
чтобы его лучше как можно скорее велели «расстрелять или в солдаты отдать, а за неспособностью повесить».att man så fort som möjligt "skulle låta skjuta honom eller taga honom till soldat eller om det inte lät sig göra hänga honom".
¶ — Какая же на это последовала резолюция?¶ — Och vad kom det för resolution på det?
¶ — М… н… не знаю, право; только он все равно этой резолюции не дождался: самовольно повесился.¶ — M..ja... det vet jag inte riktigt. I alla händelser inväntade han inte resolutionen. Han hängde sig själv.
¶ — И прекрасно сделал, — откликнулся философ.¶ — Och det gjorde han bra rätt i, inföll filosofen.
¶ — Прекрасно? — переспросил рассказчик, очевидно купец, и притом человек солидный и религиозный.¶ — Rätt? upprepade berättaren, tydligen av köpmannaståndet och därtill en solid och religiös man.
¶ — А что же? по крайней мере, умер, и концы в воду.¶ — Jaa visst, han dog åtminstone och fick ett slut på saken.
¶ — Как же концы в воду-с?¶ — Ett slut på saken?
А на том свете что ему будет?Men hur går det honom i nästa värld?
Самоубийцы, ведь они целый век будут мучиться.Självmördarna skall ju lida pina i evig tid.
За них даже и молиться никто не может.Ingen får ens bedja för dem.
¶ Философ ядовито улыбнулся, но ничего не ответил,¶ Filosofen smålog giftigt, men svarade ej.
но зато и против него и против купца выступил новый оппонент, неожиданно вступившийся за дьячка, совершившего над собою смертную казнь без разрешения начальства.Däremot framträdde helt oväntat en ny opponent mot såväl honom som köpmannen och en försvarare av seminaristen, som utan myndigheternas medgivande hade tillämpat dödsstraffet på sig själv.
¶ Это был новый пассажир, который ни для кого из нас не заметно присел с Коневца.¶ Det var en ny passagerare, som utan att någon av oss märkt det hade stigit på i Konevets.
Он до сих пор молчал, и на него никто не обращал никакого внимания,Han hade suttit tyst tills nu och ingen hade ägnat honom någon uppmärksamhet,
но теперь все на него оглянулись, и, вероятно, все подивились, как он мог до сих пор оставаться незамеченным.men nu riktades allas ögon på honom och antagligen förundrade sig alla över att han kunnat förbli obemärkt så länge.
Это был человек огромного роста, с смуглым открытым лицом и густыми волнистыми волосами свинцового цвета: так странно отливала его проседь.Det var en man av jättelik växt med öppet, solbränt ansikte och tjockt, vågigt hår som bly i färgen, på ett så egendomligt sätt hade åren blekt det.
Он был одет в послушничьем подряснике с широким монастырским ременным поясом и в высоком черном суконном колпачке.Han var klädd i kåpa med brett läderbälte om livet och hög svart klädeshätta.
Послушник он был или постриженный монах — этого отгадать было невозможно, потому что монахи ладожских островов не только в путешествиях, но и на самых островах не всегда надевают камилавки, а в сельской простоте ограничиваются колпачками.Huruvida han var lekmannabroder eller vigd munk var omöjligt att avgöra, ty ej blott på resor utan även hemma bära Ladogaöarnas munkar inte alltid kamilavkan utan uppträda i sin lantliga enkelhet blott i hättorna.
Этому новому нашему сопутнику, оказавшемуся впоследствии чрезвычайно интересным человеком, по виду можно было дать с небольшим лет за пятьдесят;¶ Vår nya bekantskap, som sedan visade sig vara en mycket intressant man, såg ut att vara ett par och femtio år,
но он был в полном смысле слова богатырь, и притом типический, простодушный, добрый русский богатырь, напоминающий дедушку Илью Муромца в прекрасной картине Верещагина и в поэме графа А. К. Толстого.men han var en sannskyldig kämpe och därtill en typisk, godmodig och naiv rysk kämpe, påminnande om Ilja Muromets på Verestjagins vackra tavla och i greve A. K. Tolstojs poem.
Казалось, что ему бы не в ряске ходить, а сидеть бы ему на «чубаром» да ездить в лаптищах по лесу и лениво нюхать, как «смолой и земляникой пахнет темный бор».Han borde inte gå klädd i kåpa, tyckte man, utan sitta på "en fåle så god" och rida omkring i skog och mark och välbehagligt andas in "den mörka skogens doft av kåda och smultron".
¶ Но, при всем этом добром простодушии, не много надо было наблюдательности, чтобы видеть в нем человека много видевшего и, что называется, «бывалого».¶ Men den naiva godmodigheten till trots behövdes det ej mycken iakttagelseförmåga för att märka att han var en man som sett och varit med om mycket.
Он держался смело, самоуверенно, хотя и без неприятной развязности, и заговорил приятным басом с повадкою.Hans sätt var obesvärat och självsäkert, men utan spår av framfusighet och hans djupa basröst var mjuk och behaglig.
¶ — Это все ничего не значит, — начал он, лениво и мягко выпуская слово за словом из-под густых, вверх, по-гусарски, закрученных седых усов.¶ — Allt det där betyder ingenting, började han, och orden kommo sävligt under de täta, på husarmaner uppåtvridna gråa mustascherna.
— Я, что вы насчет того света для самоубийцев говорите, что они будто никогда не простятся, не приемлю.Jag kan inte hålla med om vad ni säger beträffande självmördare och den andra världen, att de aldrig skulle få förlåtelse.
И что за них будто некому молиться — это тоже пустяки, потому что есть такой человек, который все их положение самым легким манером очень просто может поправить.Och att ingen skulle be för dem det är också bara prat, för det finns en man som lätt och ledigt hjälper dem i deras belägenhet.
¶ Его спросили: кто же это такой человек, который ведает и исправляет дела самоубийц, после их смерти?¶ Man frågade vad det var för en man som så framgångsrikt tog sig an självmördarnas sak efter deras död.
¶ — А вот кто-с, — отвечал богатырь-черноризец, — есть в московской епархии в одном селе попик — прегорчающий пьяница, которого чуть было не расстригли, — так он ими орудует.¶ — Jo, svarade kämpen-svartkåpan, i en by i Moskvastiftet finns en pop som så när blivit avsatt för fylleri, han styr till rätta för dem.
¶ — Как же вам это известно?¶ — Hur kan ni veta det?
¶ — А помилуйте-с, это не я один знаю, а все в московском округе про то знают, потому что это дело шло через самого высокопреосвященного митрополита Филарета.¶ — Å bevars väl, det vet inte bara jag, varenda en i Moskvastiftet vet det, för saken har varit inför själva hans högvördighet metropoliten Filaret.
¶ Вышла маленькая пауза, и кто-то сказал, что все это довольно сомнительно.¶ Det blev en liten paus, varpå någon anmärkte att allt det där lät ganska tvivelaktigt.
¶ Черноризец нимало не обиделся этим замечанием и отвечал:¶ Svartkåpan blev ej det minsta stött över anmärkningen.
¶ — Да-с, оно по первому взгляду так-с, сомнительно-с.¶ — Ja vid första påseendet kan det förefalla tvivelaktigt, svarade han.
И что тут удивительного, что оно нам сомнительным кажется, когда даже сами его высокопреосвященство долго этому не верили, а потом, получив верные тому доказательства, увидали, что нельзя этому не верить, и поверили?Och det är väl inte underligt att det förefaller oss så, när själva hans högvördighet inte på länge ville tro det, men sedan fick han säkra bevis för det och såg att han måste tro och trodde.
¶ Пассажиры пристали к иноку с просьбою рассказать эту дивную историю, и он от этого не отказался и начал следующее:¶ Passagerarna började uppmana munken att berätta denna sällsamma historia, och han gjorde inga invändningar utan talade om följande:
¶ — Повествуют так, что пишет будто бы раз один благочинный высокопреосвященному владыке, что будто бы, говорит, так и так, этот попик ужасная пьяница, — пьет вино и в приходе не годится.¶ — Det berättas att en gång skrev en stiftsherde till hans högvördighet metropoliten att här är en pop som är en förskräcklig drinkare — han super brännvin och duger inte i församlingen.
И оно, это донесение, по одной сущности было справедливо.Och anmälan hade skäl för sig vad det beträffar.
Владыко и велели прислать к ним этого попика в Москву.Hans högvördighet befallde att popen skulle skickas till honom i Moskva.
Посмотрели на него и видят, что действительно этот попик запивашка, и решили, что быть ему без места.Han synade honom och såg att popen verkligen var en suput och bestämde att han skulle mista sin plats.
Попик огорчился и даже перестал пить, и все убивается и оплакивает:¶ Popen blev förtvivlad, han till och med slutade dricka och bara sörjde och grät.
«До чего, думает, я себя довел, и что мне теперь больше делать, как не руки на себя наложить?"Hur har jag ställt till för mig", tänkte han, "och vad återstår mig nu annat än att bära hand på mig själv?
Это одно, говорит, мне только и осталося:Det är det enda jag kan göra.
тогда, по крайней мере, владыка сжалятся над моею несчастною семьею и дочери жениха дадут, чтобы он на мое место заступил семью мою питал».Då förbarmar sig hans högvördighet åtminstone över min olyckliga familj och skaffar min dotter en man, som får platsen efter mig och försörjer familjen."
Вот и хорошо: так он порешил настоятельно себя кончить и день к тому определил, но только как был он человек доброй души, то подумал:¶ Ja, som sagt var, han beslöt verkligen att göra slut på sig och bestämde dagen för det, men som han var en man med from själ så tänkte han:
«Хорошо же; умереть-то я, положим, умру, а ведь я не скотина: я не без души, — куда потом моя душа пойдет?»"Gott och väl, jag är villig att dö, men jag är ju inte ett oskäligt kreatur, jag har ju en själ — vart går sen min själ?"
И стал он от этого часу еще больше скорбеть.Och från den stunden blev hans vånda än större.
Ну, хорошо: скорбит он и скорбит, а владыко решили, что быть ему за его пьянство без места,¶ Nå, han våndas och våndas, men hans högvördighet hade bestämt att han för dryckenskap skulle mista sin plats.
и легли однажды после трапезы на диванчик с книжкой отдохнуть и заснули.Så en dag efter måltiden lade sig hans högvördighet på sin soffa med en bok för att vila litet och somnade in.
Ну, хорошо: заснули они или этак только воздремали, как вдруг видят, будто к ним в келию двери отворяются.Om han nu somnade riktigt eller bara halvslumrade, bäst det var tyckte han i alla fall att dörren till hans cell öppnades.
Они и окликнули: «Кто там?» — потому что думали, будто служка им про кого-нибудь доложить пришел;Han till och med ropade: "Vem är det?" för han trodde att det var tjänaren som kom för att anmäla någon.
ан, вместо служки, смотрят — входит старец, добрый-предобрый, и владыко его сейчас узнали, что это преподобный Сергий.Men när han tittar till får han se att det inte är tjänaren utan en munk, en munk med fromt skinande anlete, och hans högvördighet såg genast att det var den helige Sergij.
¶ Владыка и говорят: «Ты ли это, пресвятой отче Сергие?»¶ "Är det du, helige fader Sergij?" säger han.
¶ А угодник отвечает:¶ Och helgonet svarar:
¶ «Я, раб Божий Филарет».¶ "Ja, det är jag, Guds tjänare Filaret."
¶ Владыко спрашивают:¶ Hans högvördighet frågar:
¶ «Что же твоей чистоте угодно от моего недостоинства?»¶ "Vad önskar din renhet av min ovärdighet?"
¶ А святой Сергий отвечает:¶ Och den helige Sergij svarar:
¶ «Милости хощу».¶ "Nåd och barmhärtighet önskar jag."
¶ «Кому же повелишь явить ее?»¶ "Mot vem befaller du mig att visa den?"
¶ А угодник и наименовал того попика, что за пьянство места лишен, и сам удалился;¶ Helgonet nämnde då popen, som blivit avsatt för dryckenskaps skull, och försvann.
а владыко проснулись и думают:¶ Men hans högvördighet vaknade och tänkte:
«К чему это причесть:"Vad var detta?
простой это сон, или мечтание, или духоводительное видение?»En vanlig dröm eller en synvilla eller en uppenbarelse?"
И стали они размышлять и, как муж ума во всем свете именитого, находят, что это простой сон, потому что статочное ли дело, что святой Сергий, постник и доброго, строгого жития блюститель, ходатайствовал об иерее слабом, творящем житие с небрежением.Och han började begrunda, och som han var en man av i hela världen berömt förstånd kom han till den slutsatsen att det var en vanlig dröm, för var det rim och reson att den helige Sergij, en så sträng renlevnadsman och fastare, skulle lägga sig ut för en präst som var svag i köttet och inte höll sitt kall i ära?
Ну-с, хорошо: рассудили так его высокопреосвященство и оставили все это дело естественному оного течению, как было начато, а сами провели время, как им надлежало, и отошли опять в должный час ко сну.¶ Nå, gott och väl, så dömde hans högvördighet och lät saken ha sin gång eftersom beslutat var, och själv förrättade han sina sysslor som vanligt, och då tiden kom gick han åter till vila.
Но только что они снова опочили, как снова видение, и такое, что великий дух владыки еще в большее смятение повергло.¶ Men knappt hade han lagt sig ned, förrän han på nytt hade en syn och en sådan syn att hans högvördighets upphöjda själ råkade i än större förvirring.
Можете вообразить: грохот… такой страшный грохот, что ничем его невозможно выразить… Скачут… числа им нет, сколько рыцарей… несутся, все в зеленом убранстве, латы и перья, и кони что львы, вороные, а впереди их горделивый стратопедарх в таком же уборе, и куда помахнет темным знаменем, туда все и скачут, а на знамени змей.Tänk er bara: ett slammer — ett slammer så besynnerligt att inga ord kan beskriva det, och riddare, en oräknelig massa, kommer galopperande, alla är de klädda i grönt, och harnesk och hjälmbuskar har de, och hästarna är som svarta lejon, och framför dem rider en stolt anförare i likadan klädsel, och vartåt han viftar med sitt mörka baner dit galopperar alla, och på baneret ses en drake.
Владыка не знают, к чему этот поезд, а оный горделивец командует:Hans högvördighet visste inte vart det där tåget ville hän, men den stolte riddaren i spetsen kommenderade:
«Терзайте, — говорит, — их: теперь нет их молитвенника», —"Pina dem bara! Nu har de inte längre någon förespråkare."
и проскакал мимо; а за сим стратопедархом его воины, а за ними, как стая весенних гусей тощих, потянулись скучные тени, и все кивают владыке грустно и жалостно, и все сквозь плач тихо стонут:Och han jagade förbi, och hans krigare följde honom, och efter dem kom en hel rad av ömkliga skuggor lika magra vårgäss och alla vinkade de så sorgesamt åt hans högvördighet och kved under tårar:
«Отпусти его! — он один за нас молится»."Förlåt honom! — han är den ende som ber för oss."
Владыко как изволили встать, сейчас посылают за пьяным попиком и расспрашивают: как и за кого он молится?¶ Hans högvördighet täcktes stiga upp och genast skicka bud efter den supige popen och sporde honom hur och för vilka han plägade be.
А поп по бедности духовной весь перед святителем растерялся и говорит:Men popen i sin andliga fattigdom stod helt bävande inför den höge prelaten och svarade:
«Я, владыко, как положено совершаю»."Jag förrättar tjänsten, högvördighet, såsom föreskrivet är."
И насилу его высокопреосвященство добились, что он повинился:Men hans högvördighet släppte honom inte utan sanningen måste fram, och popen bekände:
«Виноват, — говорит, — в одном,"Jag har gjort mig saker till en orätt.
что сам, слабость душевную имея и от отчаяния думая, что лучше жизни себя лишить, я всегда на святой проскомидии за без покаяния скончавшихся и руки на ся наложивших молюсь…»Eftersom jag själv är andligen svag och i förtvivlan har tänkt det vore bäst jag tog mitt liv, ber jag alltid vid det heliga brödets välsignelse för dem som gått hädan utan syndaånger och burit hand på sig själva."
Ну, тут владыка и поняли, что то за тени пред ним в сидении, как тощие гуси, плыли, и не восхотели радовать тех демонов, что впереди их спешили с губительством, и благословили попика:¶ Nu förstod hans högvördighet vad det var för ena skuggor som svävat förbi honom i hans syn lik svältfödda gäss, och det behagade honom inte att fröjda alla demonerna som ilat före dem mot fördärvet, utan han välsignade popen.
«Ступай — изволили сказать, — и к тому не согрешай, а за кого молился — молись», — и опять его на место отправили."Gå och synda icke hädanefter", täcktes han säga, "och fortsätt att be för dem du hitintills bett för." Och han skickade honom tillbaka till hans församling.
Так вот он, этакий человек, всегда таковым людям, что жизни борения не переносят, может быть полезен, ибо он уже от дерзости своего призвания не отступит и все будет за них создателю докучать, и тот должен будет их простить.¶ Sålunda fortsätter den där mannen att vara till nytta för människor som inte förmår bestå i livets kamp, för nu är han befäst i sin dristighet och håller inte upp att kälta på Skaparen om dem, och Skaparen måste förlåta dem.
¶ — Почему же «должен»?¶ — "Måste", säger ni?
¶ — А потому, что «толцытеся»; ведь это от него же самого повелено, так ведь уже это не переменится же-с.¶ — Ja, klappen och eder skall varda upplåtet, har han ju själv sagt och lovat.
¶ — А скажите, пожалуйста, кроме этого московского священника за самоубийц разве никто не молится?¶ — Men är den där Moskvaprästen den ende som ber för självmördare?
¶ — А не знаю, право, как вам на это что доложить?¶ — Jag vet inte vad jag skall svara er på det.
Не следует, говорят, будто бы за них Бога просить, потому что они самоуправцы, а впрочем, иные, сего не понимая, и о них молятся.Det är sagt att man inte skall bedja Gud för självspillingar, men det kan ju hända att det finns sådana som inte förstår bättre utan ber för dem också.
На троицу, не то на духов день, однако, кажется даже всем позволено за них молиться.På trefaldighetsdagen, skulle jag tro, är det emellertid alla tillåtet att bedja för dem.
Тогда и молитвы такие особенные читаются.Då läses det också särskilda böner.
Чудесные молитвы, чувствительные; кажется, всегда бы их слушал.Härliga, innerliga böner, man tycker man skulle vilja höra dem jämt.
¶ — А их нельзя разве читать в другие дни?¶ — Men går det verkligen inte an att läsa dem också andra dagar?
¶ — Не знаю-с.¶ — Det vet jag inte.
Об этом надо спросить у кого-нибудь из начитанных:Om det är det bäst att fråga belästa personer;
те, думается, должны бы знать;de skall väl veta.
да как мне это ни к чему, об этом говорить.Men som jag inte haft med den saken att skaffa, så har jag aldrig kommit att föra den på tal.
¶ — А в служении вы не замечали, чтобы эти молитвы когда-нибудь повторялись?¶ — Men har ni aldrig hört att de där bönerna någonsin lästs under gudstjänsten?
¶ — Нет-с, не замечал;¶ — Nej det har jag inte.
да и вы, впрочем, на мои слова в этом не полагайтесь, потому что я ведь у службы редко, бываю.Men för resten, lita inte på mina ord, jag är sällan med om gudstjänsten.
¶ — Отчего же это?¶ — Varför det?
¶ — Занятия мои мне не позволяют.¶ — Mina sysselsättningar tillåter mig det inte.
¶ — Вы иеромонах или иеродиакон?¶ — Är ni munk eller diakon?
¶ — Нет, я, еще просто в рясофоре.¶ — Nej, jag är ännu bara kåpbärare rätt och slätt.
¶ — Все же ведь уже это значит, вы инок?¶ — Men det betyder väl att ni är munk?
¶ — Н…да-с; вообще это так почитают.¶ — N..ja, det anses så i allmänhet.
¶ — Почитать-то почитают, — отозвался на это купец, —¶ — Anses ja, inföll här köpmannen.
но только из рясофора-то еще можно и в солдаты лоб забрить.Men en kåpbärare kan ännu bli tagen till soldat.
¶ Богатырь-черноризец нимало этим замечанием не обиделся, а только пораздумал немножко и отвечал:¶ Kämpen-svartkåpan tog inte anmärkningen illa upp, han blott funderade litet och svarade så:
¶ — Да, можно, и, говорят, бывали такие случаи;¶ — Ja, det kan han, sådant har hänt.
но только я уже стар: пятьдесят третий год живу, да и мне военная служба не в диковину.Men jag är gammal nu, på femtiotredje året, och för krigstjänsten baxnar jag för resten inte.
¶ — Разве вы служили в военной службе?¶ — Har ni varit i militärtjänst?
¶ — Служил-с.¶ — Jaa, det har jag.
¶ — Что же, ты из ундеров, что ли? — снова спросил его купец.¶ — Är du en gammal underofficer då? frågade köpmannen.
¶ — Нет, не из ундеров.¶ — Neej, inte underofficer.
¶ — Так кто же: солдат, или вахтер, или помазок — чей возок?¶ — Vad var du då — soldat eller magasinvakt eller vad för sort?
¶ — Нет, не угадали;¶ — Nej, ni gissar inte rätt.
но только я настоящий военный, при полковых делах был почти с самого детства.Men jag är riktig militär, jag har varit vid ett regemente nästan ända från barndomen.
¶ — Значит, кантонист? — сердясь, добивался купец.¶ — Var du kantonist då? undrade köpmannen otåligt.
¶ — Опять же нет.¶ — Inte det heller.
¶ — Так прах же тебя разберет, кто же ты такой?¶ — Vad i fridens namn var du för slag då?
¶ — Я конэсер.¶ — Jag är konnässör.
¶ — Что-о-о тако-о-е?¶ — Va..a..d för sla..ag?
¶ — Я конэсер-с, конэсер, или, как простонароднее выразить, я в лошадях знаток и при ремонтерах состоял для их руководствования.¶ — Jag är konnässör eller för att uttrycka mig på simpelt folkspråk, jag är hästkännare och tjänstgjorde som handledare åt remontörerna.
¶ — Вот как!¶ — Ah så.
¶ — Да-с, не одну тысячу коней отобрал и отъездил.¶ — Jaha, nog är det mer än tusen hästar jag valt ut och ridit in.
Таких зверей отучал, каковые, например, бывают, что встает на дыбы да со всего духу навзничь бросается и сейчас седоку седельною лукою может грудь проломить, а со мной этого ни одна не могла.Jag har tämt vilddjur till exempel som brukade ställa sig rätt i vädret och sen kasta sig baklänges, så att ryttaren fick bröstet krossat av sadelbågen, men det var inte en som betedde sig så med mig.
¶ — Как же вы таких усмиряли?¶ — Hur bar ni er åt då?
¶ — Я… я очень просто, потому что я к этому от природы своей особенное дарование получил.¶ — Jag... jag har helt enkelt av naturen fått en särskild begåvning för den saken.
Я как вскочу, сейчас, бывало, не дам лошади опомниться, левою рукою ее со всей силы за ухо да в сторону, а правою кулаком между ушей по башке, да зубами страшно на нее заскриплю, так у нее у иной даже инда мозг изо лба в ноздрях вместе с кровью покажется, — она и усмиреет.Jag springer upp på hästryggen, och innan hästen fått tid att sansa sig, hugger jag honom med vänstra handen i örat allt vad jag orkar och vrider, och så skär jag tänderna och med högra handen slår jag honom i skallen mellan öronen, så att ibland kom det till och med ut hjärna med blodet i näsborrarna på honom — och då blev han sedig.
¶ — Ну, а потом?¶ — Och sedan?
¶ — Потом сойдешь, огладишь, дашь ей в глаза себе налюбоваться, чтобы в памяти у нее хорошее воображение осталось, да потом сядешь опять и поедешь.¶ — Sedan stiger jag av och synar honom och låter honom syna mig riktigt grundligt, så att han skall ha mitt utseende väl i minnet, och sen sätter jag mig upp igen och börjar rida.
¶ — И лошадь после этого смирно идет?¶ — Och efter det blir hästen lydig?
¶ — Смирно пойдет, потому лошадь умна, она чувствует, какой человек с ней обращается и каких он насчет ее мыслей.¶ — Ja, det blir han, för en häst är ett klokt djur, han känner vad det är för en som har hand om honom och vad han vill ha honom till.
Меня, например, лошадь в этом рассуждении всякая любила и чувствовала.Mig till exempel tyckte alla hästar om av den anledningen att de förstod mig.
В Москве, в манеже, один конь был, совсем у всех наездников от рук отбился и изучил, профан, такую манеру, чтобы за колени седока есть.På cirkus i Moskva fanns det en häst som inga ryttare hade några händer med, och han lärde sig, den besten, ett maner att bita ryttarna i knäna.
Просто, как черт, схватит зубищами, так всю коленную чашку и вышелушит.Han högg tag med tänderna och knäckte hela knäskålen.
От него много людей погибло.Det var många som han fördärvade.
Тогда в Москву англичанин Рарей приезжал, — «бешеный усмиритель» он назывался, — так она, эта подлая лошадь, даже и его чуть не съела, а в позор она его все-таки привела;Just vid den tiden kom engelsmannen Rarey till Moskva — dressörernas furste kallade han sig — och honom hade den där leda hästen också så när bitit fördärvad, i alla händelser drog han skam över honom.
но он тем от нее только и уцелел, что, говорят, стальной наколенник имел, так что она его хотя и ела за ногу, но не могла прокусить и сбросила; а то бы ему смерть;Han kom undan, berättades det, bara därför att han hade ett knäharnesk, så att hästen, fast den visserligen bet honom, inte kunde bita igenom utan bara kastade av honom; annars hade han varit dödens.
а я ее направил как должно.Men jag tämde hästen jag.
¶ — Расскажите, пожалуйста, как же вы это сделали?¶ — Berätta hur ni bar er åt.
¶ — С Божиею помощию-с, потому что, повторяю вам, я к этому дар имею.¶ — Det gick med Guds hjälp, för jag upprepar att jag har fått den gåvan.
Мистер Рарей этот, что называется «бешеный укротитель»,Mister Rarey, han som kallade sig dressörernas furste,
и прочие, которые за этого коня брались, все искусство противу его злобности в поводах держали, чтобы не допустить ему ни на ту, ни на другую сторону башкой мотнуть;och alla andra som hade försökt sig på den där hästen hade fått för sig att hela konsten att betvinga hans ilska låg i tyglarna och att inte låta honom vrida huvudet åt vare sig höger eller vänster.
а я совсем противное тому средство изобрел;Men jag fann på ett rakt motsatt medel.
я, как только англичанин Рарей от этой лошади отказался, говорю:När engelsmannen Rarey sade ifrån sig den där hästen, så steg jag fram.
«Ничего, говорю, это самое пустое, потому что этот конь ничего больше, как бесом одержим."Det är väl ingenting", sa jag, "hela saken är ju bara den att hästen är besatt av en ond ande.
Англичанин этого не может постичь, а я постигну и помогу».Det begriper inte engelsmannen, men jag begriper och jag skall bota honom."
Начальство согласилось.¶ Befälet samtyckte.
Тогда я говорю: «Выведите его за Дрогомиловскую заставу!»Då säger jag: "Led ut honom bakom Dragomilovska tullen."
Вывели.De gjorde så.
Хорошо-с; свели мы его в поводьях в лощину к Филям, где летом господа на дачах живут.Nå gott, vi ledde honom i tygeln till dalen vid Pily, där herrskapen bor på sommarnöje.
Я вижу: тут место просторное и удобное, и давай действовать.Där var gott svängrum och passande på alla vis, så där grep jag mig verket an.
Сел на него, на этого людоеда, без рубахи, босой, в однех шароварах да в картузе,¶ Jag satte mig upp på honom, på den där människoätaren, utan skjorta, barbent, bara ridbyxorna hade jag på mig och så en mössa, det var alltsammans,
а по голому телу имел тесменный поясок от святого храброго князя Всеволода-Гавриила из Новгорода, которого я за молодечество его сильно уважал и в него верил;och på min nakna kropp hade jag bara en liten linnegördel från den helige tappre furst Vsevolod-Gavrijl av Novgorod, som jag högligen aktade för hans mannamod och trodde på.
а на том пояске его надпись заткана: «Чести моей никому не отдам».Och i den där gördeln är det vävt en inskrift: "Min heder skänker jag icke någon."
В руках же у меня не было никакого особого инструмента, как опричь в одной — крепкая татарская нагайка с свинцовым головком, в конце так не более яко в два фунта, а в другой — простой муравный горшок с жидким тестом.I händerna hade jag inga särskilda instrument förutom i den ena en stadig tatarisk nagajka med blyklump, som då inte vägde mer än ett par skålpund, och i den andra en liten påse med deg i.
Ну-с, уселся я, а четверо человек тому коню морду поводьями в разные стороны тащат, чтобы он на которого-нибудь из них зубом не кинулся.¶ Nå, jag satte mig upp, och fyra man höll hästen i tyglarna och drog var och en åt sitt håll, så att han inte skulle ge sig på någon med tänderna.
А он, бес, видя, что на него ополчаемся, и ржет, и визжит, и потеет, и весь от злости трусится, сожрать меня хочет.Han såg, den besten, att vi ville betvinga honom, och han både gnäggade och skriade och blev löddrig av svett och skalv av raseri, han ville slita mig i stycken, ville han.
Я это вижу и велю конюхам: «Тащите, говорю, скорее с него, мерзавца, узду долой».Jag såg det och ropade till stallkarlarna: "Skynda er och ryck av honom betslet."
Те ушам не верят, что я им такое даю приказание, и глаза выпучили.De trodde inte sina öron och bara gapade.
Я говорю: «Что же вы стоите! или не слышите?"Vad står ni och gapar för, hör ni inte?" säger jag.
Что я вам приказываю — вы то сейчас исполнять должны!»"Ni måste på ögonblicket göra allt vad jag befaller." —
А они отвечают: «Что ты, Иван Северьяныч"Men vad tänker du på, Ivan Severjanytj?" säger de
(меня в миру Иван Северьяныч, господин Флягин, звали):(i världen kallades jag Ivan Severjanytj Fljagin).
как, говорят, это можно, что ты велишь узду снять?»"Är det möjligt att du befaller oss ta av honom betslet?"
Я на них сердиться начал, потому что наблюдаю и чувствую в ногах, как конь от ярости бесится, и его хорошенько подавил в коленях, а им кричу: «Снимай!»¶ Jag började bli förargad på dem, för jag märkte och kände i benen hur hästen höll på att bli alldeles vild av raseri, och jag satte knäna hårt i honom, och till dem skrek jag: "Av med betslet!"
Они было еще слово;De ville fortsätta att säga emot,
но тут уже и я совсем рассвирепел да как заскриплю зубами —men då blev jag alldeles topprasande och började gnissla med tänderna —
они сейчас в одно мгновение узду сдернули, да сами, кто куда видит, бросились бежать, а я ему в ту же минуту сейчас первое, чего он не ожидал, трах горшок об лоб:och på ett ögonblick hade de ryckt av betslet och sen tog de till benen, och i samma nu dängde jag påsen i huvudet på hästen. Det var första överraskningen för honom.
горшок разбил, а тесто ему и потекло и в глаза и в ноздри.Påsen sprack och degen rann honom i ögon och näsborrar.
Он испужался, думает: «Что это такое?»Han blev förskräckt. Vad är detta för slag? tänkte han.
А я скорее схватил с головы картуз в левую руку и прямо им коню еще больше на глаза теста натираю, а нагайкой его по боку щелк…Men med vänstra handen ryckte jag mössan av mig och började med den gnida in degen i ögonen på honom riktigt ordentligt, och samtidigt smiskade jag honom i sidan med nagajkan...
Он ек да вперед, а и его картузом по глазам тру, чтобы ему совсем зрение в глазах замутить, а нагайкой еще по другому боку…Han ryckte till och satte i väg, och jag, jag gned honom i ögonen så att han skulle mista sin synförmåga och gav honom med nagajkan.
Да и пошел, да и пошел его парить.¶ Ja, och så blev det en galopp!
Не даю ему ни продохнуть, ни проглянуть, все ему своим картузом по морде тесто размазываю, слеплю, зубным скрежетом в трепет привожу, пугаю, а по бокам с обеих сторон нагайкой деру, чтобы понимал, что это не шутка…Jag lät honom varken hämta andan eller öppna ögonen, jag bara kavlade och kavlade med min mössa så att han hade deg över både ögonen och hela nosen, ingenting såg han, jag skrämde honom med mitt tandagnissel och jag gav honom med min nagajka, så att han skulle se att det här var allvar.
Он это понял и не стал на одном месте упорствовать, а ударился меня носить.Det begrep han också och inte ett tag tredskades han och blev stående, utan sprang och sprang.
Носил он меня, сердечный, носил, а я его порол да порол, так что чем он усерднее носится, тем и я для него еще ревностнее плетью стараюсь, и, наконец, оба мы от этой работы стали уставать:Sprang gjorde han och piskade gjorde jag, och ju värre han sprang dess värre piskade jag, men till sist började vi bägge tröttna.
у меня плечо ломит и рука не поднимается, да и он, смотрю, уже перестал коситься и язык изо рта вон посунул.Det värkte i min rygg och jag orkade inte lyfta armarna längre, och han, kunde jag se, hade slutat att skela med ögonen och tungan hängde ur munnen på honom.
Ну, тут я вижу, что он пардону просит, поскорее с него сошел, протер ему глаза, взял за вихор и говорю: «Стой, собачье мясо, песья снедь!»¶ Jag såg att han begärde pardon och jag steg av och gned honom ren i ögonen och tog honom i manen och sa: "Stå still, din rackarbyting",
да как дерну его книзу — он на колени передо мною и пал, и с той поры такой скромник сделался, что лучше требовать не надо: и садиться давался и ездил,och så tryckte jag honom neråt och han föll på knä för mig, och sen den stunden blev han så from man någonsin kunde begära, man fick både sitta upp på honom och rida honom.
но только скоро издох.Men han dog snart.
¶ — Издох однако?¶ — Dog han?
¶ — Издох-с; гордая очень тварь был, поведением смирился, но характера своего, видно, не мог преодолеть.¶ — Ja. Det var ett mycket stolt djur, till sitt beteende blev han ödmjuk, men sin karaktär kunde han tydligen inte ändra.
А господин Рарей меня тогда, об этом прослышав, к себе в службу приглашал.Men när mister Rarey fick höra talas om det erbjöd han mig att komma i tjänst hos honom.
¶ — Что же, вы служили у него?¶ — Jaså, ni kom i tjänst hos mister Rarey?
¶ — Нет-с.¶ — Nej.
¶ — Отчего же?¶ — Varför det då?
¶ — Да как вам сказать!¶ — Ja vad skall jag säga?
Первое дело, что я ведь был конэсер и больше к этой части привык — для выбора, а не для отъездки, а ему нужно было только для одного бешеного усмирительства, а второе, что это с его стороны, как я полагаю, была одна коварная хитрость.För det första var jag ju konnässör och mera van vid den delen — att välja ut, inte att rida in — men han ville ha mig bara till att tämja de värsta sprakfålar, och för det andra så tror jag att alltihop bara var en nedrig list av honom.
¶ — Какая же?¶ — Hur så då?
¶ — Хотел у меня секрет взять.¶ — Han ville lura min hemlighet av mig.
¶ — А вы бы ему продали?¶ — Och yppade ni den?
¶ — Да, я бы продал.¶ — Ja det gjorde jag.
¶ — Так за чем же дело стало?¶ — Och hur gick det sen?
¶ — Так… он сам меня, должно быть, испугался.¶ — Joo... han vart visst rädd för mig.
¶ — Расскажите, сделайте милость, что это еще за история?¶ — Berätta den historien också.
¶ — Никакой-с особенной истории не было, а только он говорит:¶ — Det var ingen särskild historia, han bara sa åt mig:
«Открой мне, братец, твой секрет — я тебе большие деньги дам и к себе в конэсеры возьму»."Hör du, låt mig veta hemligheten, så skall jag ge dig stora pengar och anställa dig som konnässör hos mig."
Но как я никогда не мог никого обманывать, то и отвечаю:Men som jag aldrig har kunnat bedra någon, så svarade jag:
«Какой же секрет? — это глупость»."Vad för hemlighet? Tokprat!"
А он все с аглицкой, ученой точки берет, и не поверил, говорит:Men han hade sitt underfundiga engelska förstånd på saker och ting och han ville inte tro mig.
«Ну, если ты не хочешь так, в своем виде, открыть, то давай с тобою вместе ром пить»."Nå", säger han, "om du inte vill tala om för mig, så skall vi åtminstone dricka rom ihop."
После этого мы пили вдвоем с ним очень много рому, до того, что он раскраснелся и говорит, как умел:Och sen drack vi en hel massa rom tillsammans, han och jag, och han vart röd i ansiktet och sa som så:
«Ну, теперь, мол, открывай, что ты с конем делал?»"Seså, tala nu om för mig vad du gjorde med hästen." —
А я отвечаю: «Вот что…» — да глянул на него как можно пострашнее и зубами заскрипел, а как горшка с тестом на ту пору при себе не имел, то взял да для примеру стаканом на него размахнул, а он вдруг, это видя, как нырнет — и спустился под стол, да потом как шаркнет к двери, да и был таков, и негде его стало и искать."Jo så här", svarade jag och så stirrade jag på honom vilt och gnisslade med tänderna, och som jag inte hade någon degpåse till hands så tog jag, som exempel, glaset och skulle till att kasta det på honom, men när han såg det dök han bums under bordet och flög på dörren, och borta var han.
Так с тех пор мы с ним уже и не видались.Vi träffades aldrig mer.
¶ — Поэтому вы к нему и не поступили?¶ — Och det var därför ni aldrig trädde i tjänst hos honom?
¶ — Поэтому-с.¶ — Jaa.
Да и как же поступить, когда он с тех пор даже встретить меня опасался?Hur skulle jag ha kunnat, när han sen den gången till och med var rädd att möta mig?
А я бы очень к нему тогда хотел, потому что он мне, пока мы с ним на роме на этом состязались, очень понравился,Men jag skulle gärna ha velat komma till honom då, för jag tyckte bra om honom, när vi satt där och drogs vid rommen.
но, верно, своего пути не обежишь, и надо было другому призванию следовать.Men det är ju så att sin förelagda väg kommer man inte ifrån, och jag måste följa en annan kallelse.
¶ — А вы что же почитаете своим призванием?¶ — Och vad anser ni för er kallelse?
¶ — А не знаю, право, как вам сказать…¶ — Ja, jag vet inte rätt vad jag skall svara på det...
Я ведь много что происходил, мне довелось быть-с и на конях, и под конями, и в плену был, и воевал, и сам людей бил, и меня увечили, так что, может быть, не всякий бы вынес.Jag har ju gått igenom mycket. Både på hästar och under hästar har jag varit och i fångenskap har jag varit och krigat har jag gjort och själv har jag slagit folk och folk har lemlästat mig så kanske inte vem som helst skulle ha tålt vid maken.
¶ — А когда же вы в монастырь пошли?¶ — Och när gick ni i kloster?
¶ — Это недавно-с, всего несколько лет после всей прошедшей моей жизни.¶ — Det var inte länge sen, bara några år efter allt detta jag genomgått.
¶ — И тоже призвание к этому почувствовали?¶ — Och kände ni kallelse till det också?
¶ — М… н…н…не знаю, как это объяснить… впрочем, надо полагать, что имел-с.¶ — N..n..nja... jag vet inte hur jag skall säga... men för resten får man nog anta att jag hade det.
¶ — Почему же вы это так… как будто не наверное говорите?¶ — Varför talar ni så där tveksamt?... Det är som om ni inte visste riktigt?
¶ — Да потому, что как же наверное сказать, когда я всей моей обширной протекшей жизненности даже обнять не могу?¶ — Hur skall jag kunna veta riktigt, när jag inte ens kan fatta hela mitt förflutna levnadslopp?
¶ — Это отчего?¶ — Hur så?
¶ — Оттого-с, что я многое даже не своею волею делал.¶ — Jo, därför att det är mycket jag inte har gjort av egen vilja.
¶ — А чьею же?¶ — Efter vems vilja då ?
¶ — По родительскому обещанию.¶ — Efter föräldralöftet.
¶ — И что же такое с вами происходило по родительскому обещанию?¶ — Och vad är det allt som har skett med er efter föräldralöftet?
¶ — Всю жизнь свою я погибал, и никак не мог погибнуть.¶ — I hela mitt liv har jag hållit på att gå fördärvad, men aldrig gått slut riktigt.
¶ — Будто так?¶ — Såå?
¶ — Именно так-с.¶ — Ja just så.
¶ — Расскажите же нам, пожалуйста, вашу жизнь.¶ — Vill ni inte berätta oss ert liv?
¶ — Отчего же, что вспомню, то, извольте, могу рассказать, но только я иначе не могу-с, как с самого первоначала.¶ — Jo vad jag kommer ihåg skall jag gärna berätta, men ända från början måste jag berätta då — annars kan jag inte.
¶ — Сделайте одолжение.¶ — Ja för all del, gör det.
Это тем интереснее будет.Dess intressantare.
¶ — Ну уж не знаю-с, будет ли это сколько-нибудь интересно, а извольте слушать.¶ — Inte vet jag om det är intressant, men var så goda och hör på då.