Участник:LA2/Одумайтесь

Материал из Викисловаря
Перейти к навигации Перейти к поиску

A parallel text in Russian and Swedish (the orthography has been modernized here) of some sections from Tolstoy's Bethink Yourselves! (1904).

I / Hur kunna kristna upplysta människor predika kriget?[править]

Одумайтесь!Betänken Eder!
Статья по поводу русско-японской войныEtt brev till krigets män och tsaren
автор Лев Николаевич Толстойav Leo Tolstoy
¶ Опять война.¶ Återigen krig!
Опять никому не нужные, ничем не вызванные страдания, опять ложь, опять всеобщее одурение, озверение людей.Återigen lidanden till ingens fromma, alldeles opåkallade. Återigen svek, återigen allmän fördumning och brutalisering av människorna.
¶ Люди, десятками тысяч верст отделенные друг от друга,¶ Människor, som äro skilda från varandra av tusentals mil,
сотни тысяч таких людей,hundratusentals sådana människor
с одной стороны буддисты, закон которых запрещает убийство не только людей, но животных,(å ena sidan buddhister, vilkas lag förbjuder dödandet icke blott av människor utan även av djur,
с другой стороны христиане, исповедующие закон братства и любви,å andra sidan kristne, som bekänna broderskapets och kärlekens lag)
как дикие звери, на суше и на море ищут друг друга, чтобы убить, замучить, искалечить самым жестоким образом.jaga efter varandra som vilda djur till lands och vatten för att döda, stympa och tortera varandra på det mest grymma sätt.
¶ Что же это такое?Vad kan detta vara?
Во сне это или наяву?Är det dröm eller verklighet?
Совершается что-то такое, чего не должно, не может быть, —Någonting äger rum, som icke borde, som icke skulle kunna äga rum.
хочется верить, что это сон, и проснуться.Man önskar kunna tro, att det är en dröm och vakna upp ifrån den.
¶ Но нет, это не сон, а ужасная действительность.¶ Men nej, det är icke en dröm, det är en förskräcklig verklighet!
¶ Еще можно понять, что оторванный от своего поля, бедный, неученый, обманутый японец, которому внушено, что буддизм не состоит в сострадании ко всему живому, а в жертвоприношениях идолам,¶ Man skulle kunna förstå, hur en fattig, ouppfostrad, bedragen japan, som tagits från sitt fält och bibragts den läran, att buddhismen icke består i medlidande med allt som lever, utan i offer till avgudar,
и такой же бедняга тульский, нижегородский, полуграмотный малый, которому внушено, что христианство состоит в поклонении Христу, Богородице, святым и их иконам, —och huru en lika olärd stackare från Tula eller Nisjni-Novgorod, som man lärt att kristendomen består i att dyrka Kristus, madonnan och helgonen,
можно понять, что эти несчастные люди, доведенные вековым насилием и обманом до признания величайшего преступления в мире — убийства братьев — доблестным делом, могут совершать эти страшные дела, не считая себя в них виноватыми.man kan förstå, huru dessa olyckliga, av århundradens våld och bedrägerier, kommit att betrakta världens största brott – dödandet av sina bröder – som en dygdig handling, att de kunna begå dessa förskräckliga dåd utan att betrakta sig själva såsom brottsliga, när de så göra.
Но как могут так называемые просвещённые люди проповедовать войну, содействовать ей, участвовать в ней, и, что ужаснее всего, не подвергаясь опасностям войны, возбуждать к ней, посылать на нее своих несчастных, обманутых братьев?¶ Men huru kunna s. k. upplysta människor predika kriget, deltaga i detsamma och, värst av allt, utan att själva lida krigets förfärligheter egga andra till detsamma, sända sina olyckliga, bedragna bröder till strids?
Ведь не могут же эти так называемые просвещённые люди, не говоря уже о христианском законе, если они признают себя его исповедниками, не знать всего того, что писалось, пишется, говорилось и говорится о жестокости, ненужности, бессмысленности войны.Dessa s. k. kristna kunna omöjligen vara okunniga om, jag vill icke säga den kristna lagen, om de betrakta sig själva såsom kristna, men allt det som har skrivits, som har sagts och säges om krigets grymhet, ändamålslöshet och meningslöshet.
Ведь потому они и считаются просвещёнными людьми, что они знают всё это.De betraktas såsom upplysta människor just emedan de veta detta.
Большинство из них сами писали или говорили об этом.Flertalet av dem ha själva skrivit och talat om detta.
Не говоря уже о вызвавшей всеобщее восхваление Гаагской конференции, о всех книгах, брошюрах, газетных статьях, речах, трактующих о возможности разрешения международных недоразумений международными судилищами,För att icke tala om Haag-konferensen, som frammanade den eviga freden, eller alla böcker, pamfletter, tidningsartiklar och tal, som påvisa möjligheten att slita de internationella tvisterna genom internationell skiljedom,
все просвещённые люди не могут не знать того, что всеобщие вооружения государств друг перед другом неизбежно должны привести их к бесконечным войнам или к всеобщему банкротству, или к тому и другому вместе;så kan ingen upplyst människa vara okunnig om, att den universella konkurrensen i nationernas rustningar oundvikligen måste leda desamma till ändlösa krig eller till allmän bankrutt eller också till båda delarna.
не могут не знать, что кроме безумной, бесцельной траты миллиардов рублей, т.е. трудов людских на приготовления к войнам, в самых войнах гибнут миллионы самых энергических, сильных людей в лучшую для производительного труда пору их жизниDe måste ovillkorligen veta, att vid sidan av den meningslösa, ändamålslösa utgiften av milliontals rubel, d. v. s. av mänskligt arbete för förberedelserna till kriget, så bortryckas under själva kriget millioner av de mest energiska och kraftiga män i den period av livet, som bäst egnar sig för produktiva ändamål.
(войны прошлого столетия погубили 14 000 000 людей).(Under det gångna århundradets krig omkommo 14,000,000 människor.)
Не могут просвещённые люди не знать того, что поводы к войнам всегда такие, из-за которых не стоит тратить не только одной жизни человеческой, но и одной сотой тех средств, которые расходуются на войнуUpplysta människor kunna icke annat än veta, att krigsorsakerna alltid äro sådana, att de icke blott icke äro värda människoliv, utan icke en hundradedel av allt det som kriget kostar;
(за освобождение негров истрачено во много раз больше того, что стоил бы выкуп всех негров юга).(i kriget för negrernas emancipation utgavs mycket mera penningar än det som skulle behövts för att friköpa negrerna ur slaveriet).
Все знают, не могут не знать главного, что войны, вызывая в людях самые низкие, животные страсти, развращают, озверяют людей.¶ En var vet och kan icke annat än veta, att krigen framför allt depravera och brutalisera människorna, i det de frammana de lägsta djuriska instinkterna.
Все знают неубедительность доводов, приводимых в пользу войн, вроде тех, которые приводили Де-Местр, Мольтке и другие,En var känner svagheten hos de argument, som anföras till förmån för kriget av De Maistre, Moltke och andra,
так как все они основаны на том софизме, что во всяком бедствии человеческом можно найти полезную сторону,ty de äro alla grundade på den sofismen, att det i varje mänsklig olycka är möjligt att finna ett förmånligt moment,
или на совершенно произвольном утверждении, что войны всегда были и потому всегда будут, как будто дурные поступки людей могут оправдываться теми выводами и пользой, которые они приносят, или тем, что они в продолжение долгого времени совершались.eller eljes på den ytterst godtyckliga försäkran, att krig alltid existerat och därför alltid måste existera, såsom om människornas dåliga handlingar rättfärdigas genom de fördelar eller den nytta, som de medföra, eller genom insikten att de begåtts under en lång följd av år.
Все так называемые просвещённые люди знают всё это.Alla s. k. upplysta män veta allt detta.
И вдруг начинается война, и всё это мгновенно забывается,Så börjar plötsligen kriget, och allt detta glömmes,
и те самые люди, которые вчера ещё доказывали жестокость, ненужность, безумие войн,och samma män, som senast i går erkände krigens grymhet, ändamålslöshet, meningslöshet,
нынче думают, говорят, пишут только о том, как бы побить как можно больше людей,de tänka, tala och skriva nu blott om att döda så många människor som möjligt,
разорить и уничтожить как можно больше произведений труда людей,om att ruinera och utarma det största möjliga belopp av det mänskliga arbetets produkter
и как бы как можно сильнее разжечь страсти человеконенавистничества в тех мирных, безобидных, трудолюбивых людях,och att så mycket som möjligt uppväcka hatets passioner hos dessa fredliga, harmlösa, idoga män,
которые своими трудами кормят, одевают, содержат тех самых мнимо-просвещённых людей, заставляющих их совершать эти страшные, противные их совести, благу и вере дела.som genom sitt arbete föda, kläda och uppehålla dessa samma halvupplysta människor, som driva dem till dessa rysliga dåd emot deras samvete, välfärd och tro.

II / Hyckleri och lögner för att rättfärdiga dödandet[править]

¶ Совершается что-то непонятное и невозможное по своей жестокости, лживости и глупости.¶ Någonting äger rum, som är omöjligt och ofattligt till sin dumhet, grymhet och falskhet.
¶ Русский царь, тот самый, который призывал все народы к миру, всенародно объявляет,Den ryske tsaren, samme man, som tillropade alla folk i fredens namn, tillkännagiver offentligen,
что, несмотря на все заботы свои о сохранении дорогого его сердцу мираatt trots alla hans ansträngningar att upprätthålla den för hans hjärta så dyra freden
(заботы, выражавшиеся захватом чужих земель и усилением войск для защиты этих захваченных земель),(vilka ansträngningar taga sig uttryck i rövandet av andra folks land och i arméernas stärkande för att bibehålla besittningen av dessa stulna länder),
он, вследствие нападения японцев, повелевает делать по отношению японцев то же, что начали делать японцы по отношению русских, т.е. убивать их;att han på grund av japanernas anfall befaller, att detsamma skall göras emot japanerna, som de börjat göra mot ryssarne, d. v. s. att de skola slaktas,
и объявляя об этом призыве к убийству, он поминает Бога, призывая Его благословение на самое ужасное в свете преступление.och vid tillkännagivandet av denna uppfordran till mord nämner han gud, bedjande om gudomlig välsignelse över det mest förskräckliga brott i världen.
То же самое по отношению русских провозгласил японский император.Den japanske kejsaren har proklamerat detsamma i förhållande till ryssarne.
Ученые юристы, господа Муравьёв и Мартенс, старательно доказывают, что в призыве народов ко всеобщему миру и возбуждении войны из-за захватов чужих земель нет никакого противоречия.¶ Vetenskapsmän och lagkunniga män (hrr Muraviev och Martens) söka ihärdigt bevisa, att i den nyss skedda uppfordran till alla folk till allmän fred samt den nuvarande eggelsen till krig icke ligger någon motsägelse.
И дипломаты на утонченном французском языке печатают и рассылают циркуляры,På sitt förfinade franska språk publicera och utsända diplomaterna cirkulär,
в которых подробно и старательно доказывают, — хотя и знают, что никто им не верит,i vilka de omständligt och ivrigt visa, (ehuru de veta, att ingen tror dem)
— что только после всех попыток установить мирные отношения (в действительности, всех попыток обмануть другие государства)att efter alla ansträngningar att upprätthålla fredliga förbindelser (i verkligheten efter alla ansträngningar att bedraga andra länder),
русское правительство вынуждено прибегнуть к единственному средству разумного разрешения вопроса, т.е. к убийству людей.så har den ryska regeringen drivits att taga sin tillflykt till det enda medlet för en rationell lösning av frågan — d. v. s. att mörda människor.
И то же самое пишут японские дипломаты.Samma sak skrives av japanska diplomater.
Учёные, историки, философы, с своей стороны сравнивая настоящее с прошедшим и делая из этих сопоставлений глубокомысленные выводы,Ryska vetenskapsmän, historici och filosofer å sin sida, vilka jämföra det förflutna med det närvarande, härleda ur dessa jämförelser djupsinniga slutsatser
пространно рассуждают о законах движения народов,och dryfta i oändlighet lagarne för nationernas rörelse,
об отношении жёлтой и белой расы, буддизма и христианства,förhållandet mellan den gula och vita rasen eller mellan kristendom och buddhism,
и на основании этих выводов и соображений оправдывают убийство христианами людей жёлтой расы,och rättfärdiga på basen av dessa deduktioner och resonnemang den gula rasens nedslaktande av de kristne,
точно так же как учёные и философы японские оправдывают убийство людей белой расы.medan på samma sätt de japanska vetenskapsmännen och filosoferna rättfärdiga nedslaktandet av dem, som höra till den vita rasen.
Журналисты, не скрывая своей радости, стараясь перещеголять друг другаJournalister söka, utan att dölja sin glädje att överträffa varandra
и не останавливаясь ни перед какой, самой наглой, очевидной ложью, на разные лады доказывают,och utan att rygga tillbaka för någon lögn, huru skamlig och genomskinlig den än är,
что и, правы, и сильны, и во всех отношениях хороши только русские, а не правы и слабы и дурны во всех отношениях все японцы,att på alla sätt visa, att ryssarne endast äro goda och starka och rättvisa i varje hänseende, och att japanerna äro orättvisa och svaga och dåliga i varje hänseende,
а также дурны и все те, которые враждебны или могут быть враждебны русским — англичане, американцы,och att alla de äro dåliga, som äro fientliga eller kunna bliva fientliga emot Ryssland, t. ex. engelsmännen och amerikanarne.
что точно так же по отношению русских доказывается японцами и их сторонниками.Och detsamma bevisas på samma sätt av japanerna och deras anhängare i vad som rör deras förhållande till Ryssland.
¶ И не говоря уже о военных, по своей профессии готовящихся к убийству,¶ För att icke nämna militären, som på grund av sitt yrke förbereder mord,
толпы так называемых просвещённых людей, ничем и никем к этому не побуждаемых, как профессора, земские деятели, студенты, дворяне, купцы,ha massor av s. k. upplyst folk såsom professorer, sociala reformvänner, studenter, adelsmän, köpmän,
выражают самые враждебные, презрительные чувства к японцам, англичанам, американцам,vilka utan att därtill vara tvingade av någonting eller någon, givit uttryck åt de mest bittra och ringaktande känslor gent emot japanerna, engelsmännen eller amerikanarne,
к которым они вчера еще были доброжелательны или равнодушны,mot vilka de för helt kort tid sedan voro antingen välsinnade eller likgiltiga;
и без всякой надобности выражают самые подлые, рабские чувства перед царем,under det att de utan den minsta påtryckning giva luft åt de mest usla, servila känslor för tsaren
к которому они, по меньшей мере, совершенно равнодушны,(för vilken de, minst sagt, voro fullständigt likgiltiga),
уверяя его в своей беспредельной любви и готовности жертвовать для него своими жизнями.försäkrande honom om sin obegränsade kärlek och sin beredvillighet att offra sitt liv för hans intressen.
¶ И несчастный, запутанный молодой человек, признаваемый руководителем 130-миллионного народа,¶ Denne olycklige, insnärjde unge man, erkänd som ledare för 130 millioner människor,
постоянно обманываемый и поставленный в необходимость противоречить самому себе,ständigt bedragen och nödsakad att motsäga sig själv,
верит и благодарит и благословляет на убийство войско, которое он называет своим,tackar förtroendefullt och välsignar de trupper, som han kallar sina egna,
для защиты земель, которые он еще с меньшим правом может называть своими.till att mörda till försvar för länder, vilka han med än mindre rätt även kallar för sina.
Все подносят друг другу безобразные иконы, в которые не только никто из просвещённых людей не верит, но которые безграмотные мужики начинают оставлять,Alla förära varandra avskyvärda helgonbilder, som icke blott ingen bland de bildade tro på, utan som även de olärda bönderna börja övergiva, –
все в землю кланяются перед этими иконами, целуют их и говорят высокопарно-лживые речи, в которые никто не верит.alla buga sig i stoftet inför dessa helgonbilder, kyssa dem och hålla pompösa och svekfulla tal, som ingen i själva verket tror på.
¶ Богачи жертвуют ничтожные доли своих безнравственно нажитых богатств на дело убийства или на устройство помощи в деле убийства,¶ Rikt folk avstår från obetydliga delar av sin orättfångna rikedom till fromma för mördandet eller som bidrag till organiserandet av hjälp i samband därmed.
и бедняки, с которых правительство собирает ежегодно два миллиарда, считают нужным делать то же самое, отдавая правительству и свои гроши.Och de fattige, av vilka regeringen årligen utkräver två milliarder rubel, anse det nödvändigt att göra sammalunda och skänka också sin skärv.
Правительство возбуждает и поощряет толпы праздных гуляк, которые, расхаживая с портретом царя по улицам, поют, кричат «ура» и под видом патриотизма делают всякого рода бесчинства.Regeringen upphetsar och uppmuntrar hopar av dagdrivare, som draga genom gatorna med tsarens porträtt, sjungande och hurrande, och som under patriotismens täckmantel få lov att begå alla möjliga excesser!
И по всей России, от дворца до последнего села, пастыри церкви, называющей себя христианской, призывают того Бога,Över hela Ryssland, från palatset till den mest avlägsna landsby, anropa kyrkans tjänare, som kalla sig själva kristna, den gud,
который велел любить врагов, Бога-Любовь на помощь делу дьявола, на помощь человекоубийству.som uppmanat oss att älska våra fiender — själva kärlekens gud, — att hjälpa djävulen i hans verk till människoslaktandets befrämjande.
¶ И одурённые молитвами, проповедями, воззваниями, процессиями, картинами, газетами, пушечное мясо, сотни тысяч людей однообразно одетые, с разнообразными орудиями убийства, оставляя родителей, жен, детей,¶ Dövade av böner, predikningar, uppmaningar, processioner, målningar och tidningar, lämnar kanonmaten — hundratusen män, klädda i uniform och försedda med olika mordvapen — sina föräldrar, hustrur och barn,
с тоской на сердце, но с напущенным молодечеством, едут туда, где они, рискуя смертью, будут совершать самое ужасное дело:och gå med ångest i hjärtat och med konstlad käckhet dit, där de med risk för sina egna liv skola begå den förfärliga handlingen
убийство людей, которых они не знают и которые им ничего дурного не сделали.att döda människor, som de icke känna och som icke gjort dem något ont.
И за ними едут врачи, сёстры милосердия, почему-то полагающие, что дома они не могут служить простым, мирным, страдающим людям,Och de ledsagas av läkare och sjuksköterskor, vilka på något sätt inbilla sig, att de icke hemma kunna bispringa enkla, fridsamma, lidande människor,
а могут служить только тем людям, которые заняты убийством друг друга.utan endast dem, som ha till uppgift att slakta varandra.
Остающиеся же дома радуются известиям об убийстве людейDe, som stanna kvar hemma, glädjas åt nyheter om människomördandet,
и, когда узнают, что убитых японцев много, благодарят за это кого-то, кого они называют Богом.och när de erfara, att många japaner blivit dödade, tacka de någon, som de kalla gud.
¶ И все это не только признаётся проявлением высоких чувств,¶ Allt detta betraktas icke blott som yttringar av upphöjda känslor,
но люди, воздерживающиеся от таких проявлений, если они пытаются образумить людей, считаются изменниками, предателямиutan de, som taga avstånd från dylika yttringar, bli, om de framhärda uti att taga människorna ur deras villfarelse, ansedda som förrädare och förförare
и находятся в опасности быть обруганными и избитыми озверевшей толпой людей, не имеющих в защиту своего безумия и жестокости никакого иного орудия, кроме грубого насилия.och löpa fara att bli skymfade och misshandlade av en förvildad hop, som till försvar för sitt vanvett och sin grymhet icke äga andra vapen än den råa styrkan.

III / De kristna krigsmännens onda samvete[править]

¶ Точно как будто не было ни Вольтера, ни Монтеня, ни Паскаля, ни Свифта, ни Канта, ни Спинозы,¶ Det är, som om det aldrig existerat varken någon Voltaire eller Montaigne eller Pascal eller Swift eller Kant
ни сотен других писателей, с большой силой обличавших бессмысленность, ненужность войны и изображавших её жестокость, безнравственность, дикостьeller hundratals andra skriftställare, som med stor styrka ådagalagt krigets galenskap och gagnlöshet, och som utmålat dess grymhet, omoraliskhet och barbari.
и, главное, точно как будто не было Христа и его проповеди о братстве людей и любви к Богу и людям.Och, än mer, det är, som om Jesus och hans lära om människors brödraskap, kärlek till gud och människor aldrig funnits till.
¶ Вспомнишь всё это и посмотришь вокруг себя на то, что делается теперь,¶ Man må återkalla allt detta i minnet och överskåda det, som nu äger rum,
и испытываешь ужас уже не перед ужасами войны, а перед тем, что ужаснее всех ужасов, —och man gripes av fasa mindre över krigets styggelse än över det, som är den mest fasansfulla av alla fasor —
перед сознанием бессилия человеческого разума.insikten om det mänskliga förnuftets vanmakt.
¶ То, что единственно отличает человека от животного, то, что составляет его достоинство — его разум,¶ Det enda, som skiljer människan från djuret, det, som utgör hennes förtjänst — hennes förnuft —
оказывается ненужным, бесполезным, даже не бесполезным, а вредным придатком, только затрудняющим всякую деятельность, вроде как узда, сбившаяся с головы лошади и путающаяся в её ногах и только раздражающая её.befinnes vara en obehövlig och icke blott onyttig, utan skadlig, fördärvlig gåva, som rent av hindrar handlingsfriheten likt en tygel, som fallit ned från en hästs huvud, snärjt sig kring hans ben och endast oroar honom.
¶ Понятно, что язычник грек, римлянин, даже средневековый христианин, не знавший Евангелия и слепо веровавший во все предписания церкви, мог воевать и, воюя, гордиться своим военным званием;¶ Det är begripligt, att en hedning, en grek, en romare, ja en medeltida kristen, okunnig om evangeliet och blint troende på kyrkans föreskrifter, måste strida och därvid yvas över sina krigiska bedrifter.
но как может верующий христианин или даже не верующий, но весь невольно проникнутый христианскими идеалами братства людей и любви, которым воодушевлены произведения философов, моралистов, художников нашего времени,Men hur kan en troende kristen eller t. o. m. en skeptiker, som ofrivilligt genomträngts av de kristna ideal om mänsklighetens brödraskap och kärlek, vilka inspirerat vår tids filosofer, moralister och konstnärer, —
как может такой человек взять ружьё или стать к пушке и целиться в толпы ближних, желая убить их как можно больше?huru kan en sådan fatta ett gevär eller stå vid en kanon och sikta på en hop av sina människobröder, åstundande att döda så många av dem som möjligt?
¶ Ассирияне, римляне, греки могли быть уверены, что, воюя, поступают не только согласно с своей совестью, но совершают даже доброе дело.¶ Assyrierna, romarne eller grekerna må ha varit övertygade om att de, när de kämpade, handlade icke blott i överensstämmelse med sitt samvete, utan även att de utförde en rättskaffens handling.
Но ведь, хотим мы или не хотим этого, мы христиане,Men antingen vi önska det eller ej, äro vi kristne,
и христианство, как бы оно ни было извращено, общий дух его, не мог не поднять нас на ту высшую ступень разума, с которой уже мы не можем не чувствовать всем существом своим не только безумия, жестокости войны, но совершенной противоположности всему, что мы считаем хорошим и должным.och huru än kristendomen må ha blivit förvrängd, kan dess allmänna anda icke annat än lyfta oss upp till det högre plan av förnuft, varifrån vi icke längre kunna undgå att med hela vår varelse känna icke allenast krigets meningslöshet och grymhet, utan ock att det fullständigt strider emot allt vad vi anse gott och rätt.
И потому мы не можем делать того же не только уверенно, твёрдо и спокойно, но без сознания своей преступности,Därför kunna vi icke handla som de andra: med förtröstan, fasthet och sinneslugn och utan medvetande om vår brottslighet,
без отчаянного чувства того преступника-убийцы, который, начав убивать свою жертву и сознавая в глубине души преступность начатого дела, старается одурманить, раздражить себя, чтобы быть в состоянии докончить ужасное дело.utan den förtvivlade känslan hos en mördare, som, då han börjat att döda sitt offer och i djupet av sin själ känner sin gärnings brottslighet, söker döva eller upphetsa sig för att bättre bli i stånd att fullborda sitt fasansfulla dåd.
Все это неестественное, лихорадочное, горячечное, безумное возбуждение, охватившее теперь праздные верхние слои русского общества, есть только признак сознания преступности совершаемого дела.All den onaturliga, feberaktiga, vansinniga upphetsning, som nu gripit de sysslolösa högre ryska kretsarna, är blott symptom på deras insikt om brottsligheten i det verk, som håller på att utföras.
Все эти наглые, лживые речи о преданности, обожании монарха, о готовности жертвовать жизнью (надо бы сказать чужой, а не своей),Alla dessa fräcka, lögnaktiga tal om hängivenhet för och dyrkan av monarken, om redobogenheten av att offra livet (eller rättare andra människors liv och icke sitt eget);
все эти обещания отстаивания грудью чужой земли,alla dessa löften att försvara ett land, som icke tillhör någon av dem;
все эти бессмысленные благословения друг друга разными стягами и безобразными иконами,alla dessa meningslösa välsignelser över varandra med olika baner och vidunderliga helgonbilder;
все эти молебны,alla dessa Te Deum;
все эти приготовления простынь и бинтов,alla dessa utskrivningar av blanketter och tillredningar av bandager;
все эти отряды сестёр милосердия,alla dessa avdelningar av sjuksköterskor;
все эти жертвы на флот и Красный Крест, отдаваемые тому правительству, прямая обязанность которого в том, чтобы, имея возможность собирать с народа сколько ему нужно денег, объявив войну, завести нужный флот и нужные средства перевязки раненых,alla dessa bidrag till flottan och Röda korset, erbjudna till regeringen, vars direkta plikt det är (under det den har möjligheten att från folket insamla så mycket pengar den behöver), att sedan den förklarat krig, organisera den flotta, som kräves, och vidtaga anstalter för att mottaga de sårade;
все эти славянские напыщенные, бессмысленные и кощунственные молитвы, про произнесение которых в разных городах газеты сообщают, как про важную новость,alla dessa på slaviska språket hållna, pompösa, meningslösa och hädiska böner, vilka medelst tidningarna spridas i de olika städerna, som viktiga nyheter;
все эти шествия, требования гимна, крики «ура»,alla dessa processioner, rop på nationalhymnen, hurrarop;
вся эта ужасная, отчаянная, не боящаяся обличения, потому что всеобщая, газетная ложь,all denna förskräckliga, förtvivlade tidningslögnaktighet, som, alldenstund den är allmän, icke behöver frukta för att avslöjas;
все это одурение и озверение, в котором находится теперь русское общество и которое передается понемногу и массам, —all denna bedövning och förvildning, som nu behärskar de högre ryska klasserna och som gradvis nedtränger även till massorna;
всё это есть только признак сознания преступности того ужасного дела, которое делается.allt detta är blott symptom på det skuldbelastade medvetandet om den fasansfulla handling, som håller på att begås.
¶ Непосредственное чувство говорит людям, что не должно быть того, что они делают,Den spontana känslan säger människorna, att det, som de äro i färd med att göra, icke bör ske.
но как тот убийца, который, начав резать свою жертву, не может остановиться, так и русским людям кажется теперь неопровержимым доводом в пользу войны то, что дело начато.Men liksom mördaren, som börjat döda sitt offer, icke kan häjda sig, så inbillar sig nu det ryska folket, att det faktum, att mordgärningen börjat, är ett oomkullkastligt argument för kriget.
Война начата, и потому надо продолжать ее.Kriget har börjat och därför skall det fortsättas.
Так это представляется самым простым, заблудшим, неучёным людям, действующим под влиянием мелких страстей и одурения, которому они подверглись.Så ter det sig för enkla, i mörker höljda, obildade människor, som handla under inflytandet av de små lidelserna och den bedövning de utsatts för.
И точно так же рассуждают самые учёные люди нашего времени, доказывая то, что человек не имеет свободы воли, и потому, если бы он и понял, что начатое им дело нехорошо, он не может остановиться,På alldeles samma väg söka vår tids mest bildade människor argument för att bevisa, att människan icke äger en fri vilja och att hon därför, även om hon förstår, att det verk, hon begynt, är ont, icke längre kan underlåta att fullfölja det.
¶ И ошалевшие, озверевшие люди продолжают ужасное дело.Och bländade, förvildade människor fortsätta sitt fasansfulla verk.

IV / När man dödar i fäderneslandets namn[править]

¶ Спросите у бросившего старых родителей, жену, детей солдата-рядового, ефрейтора, унтер-офицера,¶ Fråga en soldat, en menig, en korpral, en underofficer, som övergivit sina gamla föräldrar, sin maka, sina barn,
зачем он готовится убивать неизвестных ему людей, — он сначала удивится вашему вопросу.varför han är beredd att döda människor, som han icke känner, så skall han att börja med bli förvånad över er fråga.
Он солдат, присягал и должен исполнять приказания начальства.Han är soldat, han har svurit soldateden, och det är hans plikt att utföra sina överordnades befallningar.
Если же вы скажете ему, что война, т.е. убийство людей, не сходится с заповедью «не убий»,Om ni säger honom, att krig — d. v. s. nedslaktande av människor — icke överensstämmer med budet: »Du skall icke dräpa»,
то он скажет: «А как же, коли на наших нападают? За царя, за веру православную».så skall han svara: »Men om de våra bli angipna — skall jag icke strida för konungen — för den rätta tron?»
(Один на мой вопрос сказал мне: — А как же, коли он на святыню нападает?(En av dem jag frågade, svarade: »Om fienden anfaller det som är heligt?»
— На какую? — На знамя.)— »Vad menar ni, frågade jag.» — »Till exempel fanan.»)
Если же вы попытаетесь объяснить такому солдату, что заповедь Бога важнее не только знамени, но всего на свете, то он замолчит или рассердится и донесёт начальству.Söker ni förklara för en sådan soldat, att guds bud icke är blott viktigare än baneret, utan viktigare än allt annat i världen, så tystnar han, eller också blir han ond och anmäler er för myndigheterna.
¶ Спросите офицера, генерала, зачем он идет на войну, —¶ Fråga en officer, en general, varför han går ut i kriget.
он скажет вам, что он военный, а что военные необходимы для зашиты отечества.Han skall svara er, att han är militär och att militären är nödvändig för fosterlandets försvar.
То же, что убийство не сходится с духом христианского закона, не смущает его,Att mord icke överensstämmer med den kristna lagen bekymrar honom icke,
потому что он или не верит в этот закон или, если и верит, то не в самый закон, а в то разъяснение, которое дано этому закону.då han antingen icke tror på denna lag, eller om han tror, så är det icke på lagen själv, utan på den tolkning, som man givit denna lag.
Главное же то, что он, так же как и солдат, на место вопроса личного, что ему делать, всегда подставляет вопрос общий о государстве, отечестве.Men framför allt skall han liksom soldaten, som svar på en personlig fråga, vad han själv borde göra, ständigt draga fram den allmänna frågan om staten, om fosterlandet.
«В теперешнее время, когда отечество в опасности, надо действовать, а не рассуждать», — скажет он.»I närvarande ögonblick, då fosterlandet är i fara, så skall man handla, icke resonnera», skall han svara.
¶ Спросите дипломатов, которые своими обманами подготавливают войны, зачем они делают это.¶ Fråga diplomaterna, vilka genom sina listigheter förbereda kriget, varför de göra det.
Они скажут вам, что цель их деятельности в установлении мира между народамиDe skola säga er, att syftet med deras verksamhet är att etablera fred mellan nationerna
и что цель эта достигается не идеальными, неосуществимыми теориями, а дипломатической деятельностью и готовностью к войне.och att detta syfte icke uppnås genom ideella, orealiserbara teorier, utan genom diplomatisk verksamhet och beredskap för kriget.
И точно так же, как военные вместо вопроса о своей жизни поставят вопрос общий,Och liksom militären vid frågan om hans eget handligssätt framskjuter den allmänna frågan,
так и дипломаты будут говорить об интересах России,så tala även diplomaterna om Rysslands intressen,
о недобросовестности других держав, об европейском равновесии, а не о своей жизни и деятельности.om andra makters samvetslöshet om jämvikten mellan makterna i Europa, men icke om sin egen belägenhet och verksamhet.
¶ Спросите журналистов, зачем они своими писаниями возбуждают людей к войне, —¶ Fråga journalisterna, varför de genom sina artiklar egga människorna till krig,
они скажут, что войны вообще необходимы и полезны, в особенности же теперешняя война,så skola de säga, att krig i allmänhet äro nödvändiga och nyttiga, särskilt det nu pågående kriget,
и подтвердят это свое мнение неясными патриотическими фразамиoch de skola bekräfta sin mening med dimmiga patriotiska fraser,
и, точно так же как военные и дипломаты, на вопрос о том, почему он, журналист, определённая личность, живой человек, поступает известным образом, будет говорить об общих интересах народа, государстве, цивилизации, белой расе.och precis som militären och diplomaten skall han på frågan, varför han, en journalist, en viss individ, en levande människa, handlar på ett visst sätt, tala om nationens allmänna intressen, om staten, civilisationen, den vita rasen.
¶ Точно так же объяснят свое участие в деле войны все подготовители её.På samma sätt skola alla de som förbereda krig förklara sitt deltagande i detta arbete.
Они, пожалуй, согласны в том, что желательно было бы уничтожить войну,De skola kanhända medgiva, att det vore önskvärt att utrota kriget,
но теперь это невозможно,men för närvarande är detta omöjligt.
теперь они, как русские и как люди, занимающие известные положения предводителя, земца, врача, деятеля Красного Креста, призваны действовать, а не рассуждать.För närvarande äro de som ryssar och som män, vilka innehava vissa befattningar, såsom huvudmän för adeln, representanter för den lokala självstyrelsen, doktorer, arbetare i Röda korsets tjänst, pliktige att handla och icke att resonnera.
Некогда рассуждать и о себе думать, скажут они, когда есть великое общее дело.»Det är icke tid nu att resonnera och tänka på sig själv», skola de säga, »då ett stort gemensamt arbete skall göras».
¶ То же скажет кажущийся виновником всего дела царь.Detsamma skall tsaren säga, vilken till synes är ansvarig för alltsammans.
Он, так же как солдат, удивится вопросу о том, нужна ли теперь война.Han skall liksom soldaten bli förvånad över frågan, varför krig nu är nödvändigt.
Он не допускает даже мысли о том, что можно было бы теперь прекратить войну.Han skall icke ens medgiva, att kriget nu kunde avslutas.
Он скажет, что он не может не исполнять того, что требует от него весь народ,Han skall säga, att han icke kan underlåta att utföra det, som begäres av honom av hela nationen,
что, хотя он и признаёт войну великим злом и готов употреблять все средства для уничтожения её,att, ehuru han erkänner, att krig är ett stort ont samt har begagnat och kommer att begagna alla möjliga medel för att utrota det, —
в данном случае он не мог не объявить её и не может не продолжать её.så kunde han i detta fall icke underlåta att förklara krig och han kan icke låta bli att fortsätta det.
Это необходимо для блага и величия России.Det är nödvändigt för Rysslands välfärd och ära.
¶ Все эти люди на вопрос о том, почему он, такой-то, Иван, Пётр, Николай,¶ Var och en av dessa män skall på frågan, varför han, den eller den, Ivan, Peter, Nikolaus,
признавая для себя обязанность христианского закона,ehuru han erkänner såsom förbindande för sig den kristna lagen,
запрещающего не только убийство ближнего, но требующего любви к нему, служения ему,vilken icke blott förbjuder människan att döda sin granne, utan befaller att man skall älska honom, tjäna honom,
позволяют себе участие в войне, то есть в насилии, в грабеже, убийстве, — одинаково всегда ответят тем,varför han tillåter sig deltaga i kriget — d. v. s. i våld, plundring, mord — han skall ofelbart svara detsamma:
что поступают они так во имя или отечества, или веры, или присяги, или чести, или цивилизации, или будущего блага всего человечества, вообще чего-то отвлечённого и неопределённого.att han handlar så i fosterlandets namn, eller i sin tros, sin eds, sin heders, sin civilisations namn eller för hela mänsklighetens framtida välfärd, — i allmänhet något abstrakt och obestämt.
Кроме того, все эти люди всегда так усиленно заняты или приготовлениями к войне, или распоряжениями, или рассуждениями о ней,Dessutom äro dessa människor ständigt så ivrigt upptagna antingen av krigsförberedelser eller av organisering av kriget eller av diskussioner om detsamma,
что в свободное время могут только отдыхать от своих трудов и не имеют времени заниматься рассуждениями о своей жизни, которые они считают праздными.att de under sin lediga tid endast kunna vila från arbetet och icke ha tid att sysselsätta sig med diskussioner om sitt liv, betraktande sådana diskussioner som fruktlösa.

V / Mänskligheten störtar fram mot en avgrund[править]

¶ Люди нашего христианского мира и нашего времени подобны человеку, который, пропустив настоящую дорогу, чем дальше едет, тем все больше и больше убеждается в том, что едет не туда, куда надобно.¶ Vår kristna världs och vår tids människor äro lika en man som, sedan han tagit miste om det riktiga vägskälet, blir, ju längre han går framåt, övertygad om att han går orätt väg.
И чем больше он сомневается в верности пути, тем быстрее и отчаяннее гонит по нём, утешаясь мыслью, что куда-нибудь да выедет.Men ju större hans tvivel är, dess snabbare och mera förtvivlat skyndar han på, tröstande sig med tanken, att han ändå skall hamna någonstans.
Но приходит время, когда становится совершенно ясно, что путь, по которому он едет, никуда не приведёт, кроме как к пропасти, которую он начинает уже видеть перед собой.Men den tid kommer, då det blir alldeles klart, att den väg, längs vilken han går, endast skall leda honom till ett bråddjup, som han redan börjar se framför sig.
¶ В таком положении находится теперь христианское человечество нашего времени.¶ I en sådan belägenhet befinner sig den kristna världen i vår tid.
Ведь совершенно очевидно, что если мы будем продолжать жить так же, как теперь,Det är alldeles tydligt, att om vi fortsätta att leva såsom vi nu leva,
руководясь как в частной жизни, так и в жизни отдельных государств одним желанием блага себе и своему государству,ledda så väl i vårt privata liv som i de olika staternas liv endast av strävandet efter välfärd för oss själva och för vår stat
и будем, как теперь, обеспечивать это благо насилием,samt tro oss som nu kunna betrygga denna välfärd genom våld,
то, неизбежно увеличивая средства насилия друг против друга и государства против государства,då skola vi oundvikligen öka de våldsmedel, som den ene kan använda mot den andre och stat emot stat;
мы, во-первых, будем всё больше и больше разоряться, перенося большую часть своей производительности на вооружение;då skola vi för det första mera och mera bli regerade samt överföra större delen av vår produktionsförmåga på rustningar,
во-вторых, убивая в войнах друг против друга физически лучших людей, будем всё более и более вырождаться и нравственно падать и развращаться.och för det andra skola vi genom att i ömsesidiga krig döda våra i fysiskt hänseende bäst utvecklade män bliva mera och mera degenererade och moraliskt depraverade.
¶ Что это так будет, если мы не изменим нашей жизни, это так же верно,¶ Att detta skall bli fallet, om vi icke ändra vårt liv, är lika säkert
как математически верно то, что две непараллельные линии должны встретиться.som det är matematiskt visst, att två icke parallella linjer måste mötas.
Но мало того, что это теоретически верно: в наше время это становится верно уже не для одного рассудка, но и для чувства.Men detta är icke blott teoretiskt sant i vår tid, det börjar bli säkert icke blott för tanken utan även för det allmänna medvetandet.
Пропасть, к которой мы идём, уже становится видна нам,Den avgrund, mot vilken vi vandra, börjar redan bliva synlig för oss
и самые простые, не философствующие, неучёные люди не могут не видеть того,och de mest enkla, ofilosofiska och obildade människor kunna icke underlåta att se,
что, всё больше и больше вооружаясь друг против друга и истребляя друг друга на войнах,att vi genom att beväpna oss mot varandra och slakta varandra i krig
мы, как пауки в банке, ни к чему иному не можем прийти, как только к уничтожению друг друга.likt spindlar i nätet icke kunna uträtta något annat än förstöra varandra.
¶ Искреннему, серьёзному, разумному человеку нельзя уже утешать себя мыслью о том,¶ En uppriktig, förnuftig man kan icke längre trösta sig med tanken
что дело может исправить, как это думали прежде,att tingen kunna förbättras, såsom man förr antog,
всемирная монархия Рима, Карла Великого, Наполеона,genom ett universellt rike sådant som Roms eller Karl den stores eller Napoleons
средневековая духовная власть папы, или священные союзы,eller genom påvens medeltida andliga makt eller genom heliga allianser,
или политическое равновесие европейского концерна и мирные международные судилища,genom den europeiska konsertens politiska jämvikt och genom fredliga internationella tribunal
или, как думали некоторые, увеличение военных сил и вновь изобрётенные могущественные орудия истребления.eller, som några hava tänkt, genom den militära maktens ökande och de nyuppfunna förfärliga förstörelsemedlen.
¶ Устроить всемирную монархию или республику с европейскими штатами невозможно, потому что различные народы никогда не захотят соединиться в одно государство.¶ Det är omöjligt att organisera ett universellt kejsardöme eller en republik, bestående av Europas stater, då de olika nationaliteterna aldrig skola gå in på att förena sig till en enda stat.
Устроить международные судилища для решения международных споров?Att organisera internationella domstolar för att slita internationella tvister?
Но кто же заставит подчиниться решению судилища тяжущегося, у которого под ружьём миллионы войска?Men vem skall framtvinga lydnad för domstolens utslag hos en tvistande part, som har en organiserad armé på millioner människor?
Разоружиться? Никто не хочет и не может начинать.Att aväpna? Ingen önskar det eller vill börja.
Придумать ещё более ужасные средства истребления:Att upprinna ännu mera förfärliga förstörelsevapen?
баллоны с начинёнными удушливыми газами бомбами, снарядами, которыми люди будут посыпать друг друга?Ballonger med bomber, fyllda av kvävande gaser, bomber som människorna skola låta regna ned över varandra från höjden?
Что бы ни придумали, все государства заведутся такими же орудиями истребления,Vad som än må uppfinnas, så skola alla stater beväpna sig med samma förstörelsevapen.
пушечное же мясо, как после холодного оружия шло под пули и после пуль покорно шло под гранаты, бомбы, дальнобойные орудия, картечницы, мины, пойдёт и под высыпаемые из баллонов бомбы, начиненные удушливыми газами.Och kanonfödan, som efter kalla vapen underkastade sig kulor och undergivet utsatte sig för bomber, granater, långtgående kanoner, mitraljöser, minor, skall också göra sig till offer för bomber, fyllda med kvävande gaser, som ösas ned från ballonger.
¶ Ничто очевиднее речей господина Муравьёва и профессора Мартенса о том, что японская война не противоречит Гаагской конференции мира,¶ Intet visar mera tydligt än herrar Muravievs och Martens’ tal om det japanska kriget såsom icke stridande emot Haag-konferensen —
ничто очевиднее этих речей не показывает, до какой степени среди нашего мира извращено орудие передачи мысли — слово и совершенно потеряна способность ясного, разумного мышления.intet visar tydligare än dessa tal, till vilken grad i vår tid medlet för tankars överförande, talet, förvränges och huru förmågan av klart, förnuftigt tänkande alldeles gått förlorad.
Мысль и слово употребляются не на то, чтобы служить руководством человеческой деятельности, а на то, чтобы оправдывать всякую деятельность, как бы она ни была преступна.Tanke och tal nyttjas icke i syfte att tjäna som en ledning för mänsklig verksamhet utan för att rättfärdiga varje verksamhet, huru grym den än må vara.
Последняя бурская война и теперь японская, которая всякую минуту может перейти во всеобщую бойню, без малейшего сомнения доказали это.Boerkriget och det nuvarande japanska kriget, som i varje ögonblick som helst kan övergå till en universell nedslaktning, hava satt detta utom allt tvivel.
Все антимилитаристические рассуждения так же мало могут содействовать прекращению войны,Alla antimilitaristiska diskussioner kunna lika litet bidraga till krigets upphörande
как самые красноречивые, убедительные, обращенные к грызущимся собакамsom de mest vältaliga och övertygande argument riktade till två hundar
доводы о том, что им выгоднее разделить тот кусок мяса, за который они грызутся, чем перекусать друг друга и лишиться куска мяса,och av innehåll, att det vore bättre att dela köttstycket, om vilket de strida, än att tilltyga varandra och förlora köttstycket,
который унесёт прохожая, неучаствующая в драке собака.vilket kommer att snappas upp av någon förbipasserande hund, som icke deltager i striden.
¶ Мы разогнались к пропасти и не можем остановиться и летим в неё.¶ Vi störta framåt mot avgrunden, vi kunna icke stanna, vi närma oss dess rand.
¶ Для всякого разумного человека, думающего о том положении, в котором находится теперь человечество,¶ För varje förnuftig man, som reflekterar på den belägenhet, i vilken mänskligheten nu befinner sig
и о том, к которому оно неизбежно приближается, не может не быть очевидно,och mot vilken avgrund den oundvikligen närmar sig, kan det icke annat än vara tydligt,
что практического выхода из этого положения нет никакого,att det icke finnes någon praktisk utväg ur detta läge,
что нельзя придумать никакого такого устройства, учреждения, которое спасло бы нас от той погибели, к которой мы неудержимо стремимся.att man icke kan uttänka någon kombination, som kunde rädda oss från det fördärv, emot vilket vi oundvikligen hasta.
¶ Не говоря уже об экономических неразрешимых и всё усложняющихся и усложняющихся опасностях,¶ För att icke nämna de ekonomiska problem, som bliva mera och mera invecklade,
взаимные отношения вооружающихся друг против друга держав,visa de ömsesidiga relationerna mellan de makter,
всякую минуту готовые разразиться и разражающиеся войнами,som beväpna sig emot varandra och äro beredda att i varje ögonblick störta sig i krig,
ясно указывают на ту неизбежную гибель, к которой влечётся все так называемое цивилизованное человечество.klart och tydligt emot den säkra undergång, som all s. k. civiliserad mänsklighet går till mötes.
¶ Так что же делать?¶ Vad är då att göra?

VI / »Innan jag är kejsare, är jag guds arbetare»[править]

¶ Две тысячи лет тому назад Иоанн Креститель и за ним Христос говорили людям:¶ För två tusen år sedan sade Johannes döparen och Jesus till människorna:
«исполнилось время и приблизилось царство Божие, одумайтесь (метанойя) и веруйте в Евангелие» (Марка I, 15).Tiden är fullbordad och guds rike är nära, betänken Eder och tron på evangeliet,
И «если не одумаетесь, все погибнете» (Луки XIII, 5).och om I icke betänken Eder, så skolen I alla förgås.
¶ Но люди не послушали его.¶ Men människorna lyssnade icke till dem,
И та погибель, которую он предсказывал, уже близка.och den undergång, som de talade om, är redan nära för handen.
И мы, люди нашего времени, не можем не видеть её.Och vi, män av vår tid, kunna icke annat än se det.
Мы погибаем уже и потому не можем пропустить мимо ушей того, старого по времени, но нового для нас, средства спасения.Vi hålla redan på att förgås och därför kunna vi icke lämna detta — till tiden gamla, men för oss nya — frälsningsmedel obeaktat.
Мы не можем не видеть того, что, кроме всех других бедствий, проистекающих из нашей дурной, неразумной жизни,Vi kunna icke annat än se, att utom alla andra olyckor, som hava sin upprinnelse i vårt dåliga och oförnuftiga liv,
одни военные приготовления и неизбежные вследствие них войны неминуемо должны погубить нас.så måste de militära rustningarne enbart och de krig, som uppstå på grund av dem, oundvikligen fördärva oss.
Мы не можем не видеть, что все придумываемые людьми практические средства избавления от этих зол оказываются и должны оказываться бессильнымиVi kunna icke annat än se, att alla medel till undflykt från detta onda befinnas och måste befinnas vara ineffektiva
и что бедственность положения народов, вооружающихся друг против друга, не может не идти всё усиливаясь и усиливаясь.och att denna ödesdigra situation, i vilken nationerna beväpna sig emot varandra, icke ständigt kan fortfara.
И потому слова Христа, больше чем когда-нибудь и к кому-нибудь, относятся к нам и нашему времени.Och därför hänföra sig Jesu ord till oss och vår tid mera än till någon annan människa eller någon annan tid.
¶ Христос говорил: одумайтесь, т.е. каждый человек остановись в своей начатой деятельности и спроси себя:¶ Jesus sade »Betänken Eder», d. v. s.: »Låt varje man avbryta det arbete, som han har för händer, och fråga:
кто ты? откуда ты взялся и в чём твоё назначение?Vem är jag, varifrån har jag kommit och vari består min bestämmelse?
И, ответив на эти вопросы, соответственно ответу реши, свойственно ли твоему назначению то, что ты делаешь.Och sedan du besvarat dessa frågor, så avgör i enlighet med svaret om det, som du gör, står i samklang med din bestämmelse».
И стоит только каждому человеку нашего мира и времени, то есть человеку, знающему сущность христианского учения,Och varje man av vår värld och vår tid, som känner Kristi lära,
на минуту остановиться в своей деятельности, забыть то, чем его считают люди:behöver blott för en minut avbryta sin verksamhet, glömma den förmåga, som han av människorna anses innehava,
императором, солдатом, министром, журналистом,det vare kejsaren, soldaten, ministern eller journalisten,
и серьёзно спросить себя: кто он и в чём его назначение, —samt allvarligt fråga sig, vem han är och vad som är hans bestämmelse —
чтобы усомниться в полезности, законности, разумности своей деятельности.för att börja betvivla nyttigheten, lagligheten och förnuftigheten av hans handlande.
Прежде чем я император, солдат, министр, журналист, —»Innan jag är kejsare, soldat, minister eller journalist»,
должен ответить себе всякий человек нашего времени и христианского мира, —måste varje människa i vår tid och i den kristna världen säga,
прежде всего я человек,»innan jag är något av detta, så är jag en man,
т.е. ограниченное существо, посланное высшей волей в бесконечный по времени и пространству мир для того, чтобы, пробыв в нём мгновенье, умереть,d. v. s. ett organiskt väsen, sänd av den högre viljan till ett i rum och tid ändlöst universum för att, sedan jag stannat där ett ögonblick, dö,
т.е. исчезнуть из него.d. v. s. försvinna ifrån världen.
И потому все те личные, общественные и даже общечеловеческие цели,Och därför äro dessa personliga, sociala och även universella mål,
которые я могу ставить себе и которые ставят мне люди,som jag uppställer för mig och som människorna uppställa för mig,
вследствие краткости моей жизни, так же как и вследствие бесконечности жизни мира,allesammans obetydliga i betraktande av livets korthet så väl som universums oändliga liv
все ничтожны и должны быть подчинены той высшей цели, для достижения которой я послан в мир.samt böra underordnas under det högre mål, för vars uppnående jag är satt i världen.
Конечная цель эта, вследствие моей ограниченности, недоступна мне, но она естьDetta yttersta mål är på grund av min ofullkomlighet oåtkomligt för mig, men det finnes
(как должна быть цель всего существующего),(liksom det måste finnas ett ändamål med allt som existerar)
и моё дело в том, чтобы быть орудием её,och min uppgift är att vara dess verktyg,
то есть назначение моё в том, чтобы быть работником Бога, исполнять Его дело.d. v. s. min uppgift är att vara en guds arbetare, att utföra hans arbete».
И поняв так свое назначение, всякий человек нашего мира и времени, от императора до солдата,Och sedan man förstått denna bestämmelse, kan varje människa av vår värld och tid, från kejsaren till soldaten,
не может не посмотреть иначе на те обязанности, которые он сам или люди наложили на него.icke annat än på ett annat sätt betrakta de plikter, som han åtagit sig eller som andra människor ålagt honom.
¶ Прежде чем меня короновали, признали императором, — должен сказать себе император, —¶ »Innan jag kröntes, erkändes som kejsare», måste kejsaren säga sig själv,
прежде чем я обязался исполнять свои обязанности главы государства,»innan jag åtog mig att fullgöra plikterna såsom statens överhuvud
я тем самым, что живу, обещался исполнить то, чего требует от меня та высшая воля, которая послала меня в жизнь.har jag genom det blotta faktum, att jag lever, lovat att utföra det, som begäres av mig av den högre vilja, som sände mig in i livet.
Требования эти я не только знаю, но чувствую в своем сердце.Dessa krav icke blott känner jag till utan känner dem i mitt hjärta.
Они состоят в том, как это выражено в христианском законе, который я исповедую,¶ De bestå, sådana de uttryckts i den kristna lagen, som jag bekänner, däri,
чтобы я покорялся воле Бога и исполнял то, чего она хочет от меня,att jag skall underkasta mig guds vilja och utföra, vad han fordrar av mig,
любил бы ближнего, служил ему, поступал бы с ним, как я хочу, что бы поступали со мной.att jag skall älska min nästa och handla mot honom såsom jag önskar, att han skall handla emot mig.
То ли я делаю, управляя людьми, предписывая насилия, казни и самое ужасное дело — войны?Gör jag det, — då jag regerar över människorna, föreskriver våld, avrättningar och det värsta av allt: krig?
¶ Люди говорят мне, что я должен делать это.Människorna säga mig, att jag bör göra detta.
Бог же говорит, что я должен делать совершенно другое.Men gud säger, att jag bör göra något alldeles motsatt.
И потому, сколько бы мне ни говорили, что я, как глава государства, должен руководить насилиями, сборами податей, казнями и, главное, войной,Och därför, huru mycket man än säger mig, att jag såsom statens överhuvud måste utföra våldshandlingar, påbjuda skatter, avrättningar och framför allt krig,
т.е. убийством ближнего, я не хочу и не могу этого делать.d. v. s. slaktandet av min nästa, så önskar jag ej och kan ej göra dessa ting.»
¶ И то же самое должен сказать себе солдат, которому внушено, что он должен убивать людей,¶ Så måste soldaten säga sig, vilken man uppmanar att döda människor,
и министр, считавший своей обязанностью приготовления к войне,och ministern, som ansåg det vara sin plikt att förbereda kriget,
и журналист, возбуждающий к войне,och journalisten, som eggade till kriget,
и всякий человек, задавший себе вопрос о том, что он такое, в чём его назначение в жизни.och varje man, som ställer till sig den frågan, vem han är och vad som är hans bestämmelse.
А как только глава государства перестанет распоряжаться войной, солдат перестанет воевать,Och det ögonblick, då statens överhuvud upphör att anordna krig, soldaten att slåss,
министр готовить средства к войне, журналист возбуждать к ней,ministern att förbereda kriget och journalisten att egga därtill,
так без всяких новых учреждений, приспособлений, равновесия, судилищ, само собою уничтожится то безвыходное положение, в которое поставили себя людиdå skall utan nya institutioner, anpassningar, maktfördelning och internationella tribunal denna hopplösa belägenhet, i vilken människorna försatt sig,
не только по отношению к войне, но и ко всем тем бедствиям, которые они сами наносят себе.av sig själv upphöra, icke blott i förhållande till kriget, utan även till alla andra olyckor, som de själva draga på sig.
¶ Так что, как ни странно это кажется,¶ Så att huru egendomligt detta än må vara,
самое верное и несомненное избавление людей от всех бедствий, которые они сами наносят себе,kan den fullständigaste och säkraste befrielse från alla de olyckor, som människorna ådraga sig,
и от самого ужасного из них — от войны достигается не какими-либо внешними общими мерами,och från de mest förskräckliga av dem alla, kriget, ernås icke genom några yttre, allmänna åtgärder,
а только тем простым обращением к сознанию каждого отдельного человека,utan endast genom detta enkla vädjande till varje enskild mans samvete,
которое 1900 лет тому назад предлагал Христос, —vilket för ett tusen nio hundra år sedan föreslogs av Jesus, —
тем, чтобы каждый человек одумался, спросил себя: кто он? зачем он живёт и что ему должно и что не должно делать?att varje människa må betänka sig och fråga sig, vem hon är, varför hon lever och vad hon icke bör göra.

VII / Det största onda, varav nutidens människor lida[править]

¶ Зло, от которого страдают люди нашего времени, происходит оттого,Det onda, av vilket vår tids människor lida, framkallas av det faktum,
что большинство их живет без того, что одно даёт разумное руководство человеческой деятельности — без религии,att majoriteten lever utan det, som endast skänker en förnuftig ledning för mänsklig verksamhet, — utan religion.
не той религии, которая состоит в вере в догматы, в исполнении обрядов, доставляющих приятное развлечение, утешение, возбуждение,Icke den religion, som består i tron på dogmer, i fullgörandet av ceremonier, vilka bringa en behaglig förströelse, tröst, stimulation,
а той религии, которая устанавливает отношение человека ко Всему, к Богу, и потому даёт общее высшее направление всей деятельности человеческой,utan den religion, som grundar människans förhållande till världsaltet, till gud och därför giver en allmän högre ledning för all mänsklig verksamhet,
без которой люди становятся на уровень животных и даже ниже их.och utan vilken människorna stå på djurens ståndpunkt och t. o. m. lägre än de.
Зло это, ведущее людей к неизбежной погибели, проявилось с особенной силой в наше время,Detta onda, som leder människorna till oundviklig förstörelse, har i vår tid uppenbarat sig med särskild styrka,
потому что,emedan vår tids människor,
утратив разумное руководство в жизниsedan de förlorat all förnuftig ledning i livet
и направив все свои усилия на открытия и усовершенствования в области знаний преимущественно прикладных,samt riktat alla ansträngningar på uppfinningar och förbättringar huvudsakligen på den tekniska kunskapens områden
люди нашего времени выработали себе огромную власть над силами природы;hava inom sig utvecklat en enorm makt över naturens krafter;
не имея же руководства для разумного приложения этой власти,men då de icke hava någon ledning för den förnuftiga användningen av denna makt,
они естественно стали употреблять её на удовлетворение своих самых низких, животных побуждений.så hava de helt naturligt använt den för att tillfredsställa sina lägsta och mest djuriska böjelser.
¶ Лишённые религии люди, обладая огромной властью над силами природы, подобны детям,¶ Berövade religionen, men ägande enorm makt över naturens krafter likna människorna barn,
которым дали бы для игры порох или гремучий газ.vilka man givit krut eller explosiv gas till leksaker.
Глядя на то могущество, которым пользуются люди нашего времени, и на то, как они употребляют его,Då man betraktar den makt, som vår tids människor äga, och det bruk de göra av den,
чувствуется, что по степени своего нравственного развития людиså känner man, att de, i betraktande av graden av deras moraliska utveckling
не имеют права не только на пользование железными дорогами, паром, электричеством, телефонами, фотографиями, беспроволочными телеграфами,icke hava någon rätt vare sig till bruket av järnvägar, ånga, elektricitet, telefon, fotografi, trådlös telegrafi
но даже простым искусством обработки железа и стали,eller ens till de simplare metoderna att fabricera järn och stål,
потому что все эти усовершенствования и искусства они употребляют толькоdå alla dessa förbättringar och konster endast användas
на удовлетворение своих похотей, на забавы, разврат и истребление друг друга.för tillfredsställandet av deras lustar, till nöjen, förströelser och till att förgöra varandra.
¶ Что же делать?¶ Vad är då att göra?
Отбросить все те усовершенствования жизни, всё то могущество, которое приобрело человечество?Att bortkasta alla dessa förbättringar i levnadssättet, all den makt, som mänskligheten förvärvat,
Забыть то, что оно узнало?att glömma allt vad mänskligheten lärt?
Невозможно.Detta är omöjligt,
Как ни зловредно употребляются эти умственные приобретения,huru skadligt än dessa människoandens erövringar begagnas;
они все-таки приобретения, и люди не могут забыть их.de äro fortfarande erövringar och ingen kan glömma dem.
Изменить те соединения народов, которые образовались веками и установить новые?Att förändra dessa system av nationer, vilka bildats under århundraden, och upprätta nya?
Придумать такие новые учреждения, которые помешали бы меньшинству обманывать и эксплуатировать большинство?Att uppfinna sådana nya institutioner, som skulle hindra minoriteten från att bedraga och exploatera majoriteten?
Распространить знания?Att utrota vetandet?
Все это испробовано и делается с большим усердием.Allt detta har försökts att göras med stor energi.
Все эти мнимые приёмы исправления составляют главное средство самозабвения, отвлечения себя от сознания неизбежной гибели.Alla dessa uttänkta förbättringsmetoder representera självförglömmelsens förnämsta metoder och metoderna att bortleda uppmärksamheten från medvetandet om oundviklig undergång.
Изменяются границы государств, изменяются учреждения, распространяются знания,Staternas gränser förändras, institutionerna förändras, kunskaper utrotas,
но люди в других пределах, с другими учреждениями, с увеличенными знаниями остаются теми же зверями,men inom andra gränser, med andra organisationer, med ökat vetande förbliva människorna samma djur,
готовыми всякую минуту разорвать друг друга,beredda varje minut att slita varandra i stycken,
или теми рабами, какими всегда были и будут,eller samma slavar som de alltid varit och alltid skola bliva,
пока будут руководиться не религиозным сознанием, а страстями, рассудком и посторонними внушениями.medan de fortsätta att ledas, icke av religiöst samvete, utan av passioner, teorier och yttre inflytelser,
¶ Человеку нет выбора:¶ Människan har intet val;
он должен быть рабом наиболее бессовестного и наглого, чем другие, рабаhon måste vara slav under de mest samvetslösa och hänsynslösa bland slavar
или — Бога, потому что для человека есть только одно средство быть свободным:eller eljes guds tjänare, emedan det för människan blott finnes ett medel att vara fri: —
это соединение своей воли с волей Бога.genom att förena sin vilja med guds vilja.
Лишённые религии люди, одни, отрицающие самую религию,Människor, som sakna religion, av vilka några förkasta själva religionen,
другие, признающие религией те внешние, уродливые формы, которые заменили её,medan andra i religionen se dess yttre, vidunderliga ceremonier, vilka utträngt själva religionen,
и руководимые только своими личными похотями, страхом, человеческими законами и, главное, взаимным гипнозом,och vilka ledas endast av sina personliga lustar, fruktan, mänskliga lagar och, framför allt, av ömsesidig hypnotism,
не могут перестать быть животными или рабами,kunna icke upphöra att vara djur eller slavar,
и никакие внешние усилия не могут вывести их из этого состояния,och inga yttre ansträngningar kunna frigöra dem från detta läge,
потому что только религия делает человека свободным.ty blott religionen gör människan fri.
¶ А большинство людей нашего времени лишено её.¶ Och flertalet av vår tids människor äro berövade densamma.

VIII / »Du skall älska din nästa såsom dig själv»[править]

¶ Но для того чтобы уничтожилось то зло, от которого мы страдаем,¶ »Men för att utrota det onda, av vilket vi lida, skulle det»,
скажут люди, увлечённые различными житейскими деятельностями,säga de vilka äro upptagna av olika praktiska bestyr,
необходимо не несколько людей, а чтобы все люди одумались»vara nödvändigt att icke blott ett fåtal människor, utan alla människor betänkte sig,
и чтобы, одумавшись, одинаково поняли назначение своей жизни в исполнении воли Бога и служении ближнему.och att de, sedan de det gjort, samfällt skulle inse sin bestämmelse ligga uti att utföra Guds vilja och tjäna sin nästa.
¶ Возможно ли это?¶ Är detta möjligt?
¶ Не только возможно, — отвечу я, — но невозможно, чтобы этого не было.Icke blott möjligt, svara vi, utan det är omöjligt, att detta icke skulle äga rum.
¶ Невозможно людям не одуматься,¶ Det är omöjligt för människorna att icke betänka sig,
то есть не поставить себе каждому человеку вопрос о том, кто он такое и зачем живёт,d. v. s. omöjligt, att varje enskild man icke skulle ställa till sig den frågan, varför han lever och vem han är,
потому что человек, как разумное существо, не может жить, не зная зачем он живёт,ty människan såsom ett förnuftigt väsen kan icke leva utan att söka veta, varför hon lever,
и всегда ставил себе этот вопрос и всегда по мере степени своего развития отвечал на него в религиозном учении;och hon har alltid ställt till sig denna fråga och alltid, enligt graden för sin utveckling, besvarat den i sina religiösa läror.
в наше же время внутреннее противоречие, в котором чувствуют себя люди, с особенной настоятельностью вызывает этот вопрос и требует на него ответа.I vår tid framlockar den inre motsägelsen, som människorna känna sig leva uti, med särskild styrka denna fråga och kräver svar.
Невозможно же людям нашего времени ответить на этот вопрос иначе, как признанием закона жизни в любви к людям и служении им,Det är omöjligt för vår tids människor att besvara denna fråga på annat sätt än genom att erkänna livets lag vara att älska nästan och betjäna honom,
потому что это единственный разумный для нашего времени ответ о смысле человеческой жизни,då detta i vår tid är det enda förnuftiga svaret på frågan om det mänskliga livets mening,
и ответ этот 1900 лет тому назад выражен в христианской религии и точно так же известен огромному большинству всего человечества.och detta svar har redan för ett tusen nio hundra år sedan uttryckts i den kristna religionen och är känt för mänsklighetens stora flertal.
¶ Ответ этот в скрытом состоянии живёт в сознании всех людей христианского мира нашего времени,¶ Detta svar lever på ett latent sätt i medvetandet hos alla den kristna världens människor,
но явно не выражается и не служит руководством нашей жизни только потому,men det tager sig icke öppet uttryck och tjänar ej som ledning för vårt liv blott därför
что, с одной стороны, люди, которые пользуются наибольшим авторитетом, так называемые учёные, находясь в грубом заблуждении о том,att å ena sidan de, som hava den största auktoriteten, vetenskapsmännen, leva under den grova villfarelsen,
что религия есть временная ступень развития человечества, пережитая им,att religionen är ett tillfälligt och redan övergivet stadium i mänsklighetens utveckling
и что люди могут жить без религии,och att människorna kunna leva utan religion,
внушают это заблуждение начинающим образовываться людям из народа;samt inplanta denna villfarelse hos dem bland massorna, som börja att bli uppfostrade;
с другой стороны, потому что люди, имеющие власть, сознательно и часто бессознательноsamt å andra sidan emedan de, som sitta vid makten, ibland medvetet, men ofta omedvetet
(находясь сами в заблуждении о том, что церковная вера есть христианская религия)(då de leva i den villfarelsen, att den kristna kyrkan är den kristna religionen),
стараются поддерживать и вызывать в народе грубые суеверия, выдаваемые за христианскую религию.försöka att hos folket underhålla och uppväcka de grova vidskepligheter, vilka utgivas som den kristna religionen.
¶ Только бы уничтожились эти два обмана, и та истинная религия, которая в скрытом состоянии уже живет в людях нашего времени, стала бы явной и обязательной.¶ Om endast dessa två villfarelser utrotades, så skulle den hos vår tids människor allaredan latenta sanna religionen bliva uppenbar och bindande.
¶ Для того чтобы это совершилось, нужно, чтобы,¶ För att bringa det därhän är det nödvändigt,
с одной стороны, люди учёные поняли, что положение о братстве всех людей и правилоå ena sidan att vetenskapsmännen inse, att alla människors broderskap samt regeln,
о делании другим того, чего себе хочешь,att man ej skall göra mot andra, vad man ej vill att de skola göra mot en själv,
не есть случайное, одно из многих человеческих рассуждений, которое может быть подчинено каким-либо другим соображениям,icke är en tillfällig idé ibland en mångfald andra mänskliga teorier, som kan underordnas under vilka andra resonnemang som hälst,
а есть несомненное, стоящее выше других соображений положение,utan att det är en obestridlig princip, som står högre än de andra
вытекающее из неизменного отношения человека к бесконечному, к Богу, и есть религия и вся религия, и потому всегда обязательно.samt härflyter ifrån det oföränderliga förhållande, vari människan står till den evige guden, samt är religion, all religion, och därför ständigt tvingande.
¶ С другой стороны, — чтобы те люди, которые сознательно и бессознательно проповедуют под видом христианства грубые суеверия,¶ Å andra sidan är det nödvändigt, att de, som omedvetet eller medvetet predika grova vidskepligheter under kristendomens förklädnad,
поняли, что все те догматы, таинства, обряды, которые они поддерживают и проповедуют,inse, att alla dessa dogmer, sakrament och ceremonier, som de understödja och predika,
не только не безразличны, как они думают, а в высшей степени вредны,icke blott, såsom de tro, äro oskadliga, utan att de äro i högsta grad skadliga,
скрывая от людей ту единую религиозную истину,emedan de för människan dölja den centrala, religiösa sanning,
которая выражена в исполнении воли Бога, братстве людей, служении людям,som är uttryckt i utförandet av guds vilja, i tjänandet av nästan,
и что правило о том, чтобы поступать с другими, как хочешь чтобы поступали с тобой,samt att regeln, att man skall handla emot andra såsom man önskar att de skola handla mot en själv,
не есть одно из предписаний христианской религии, а вся практическая религия, как это и сказано в Евангелии.icke är en av den kristna religionens föreskrifter, utan är hela den praktiska religionen, såsom det också faktiskt säges i evangelierna.
¶ Для того чтобы люди нашего времени одинаково поставили себе вопрос о смысле жизни и одинаково ответили на него,¶ För att bringa det därhän, att vår tids människor enhälligt ställa till sig frågan om livets mening och enhälligt besvara den,
нужно только людям, считающим себя просвещёнными, перестать думать и внушать другим поколениям,så är det endast nödvändigt, att de som betrakta sig själva som upplysta skola upphöra att själva tänka eller inplanta hos andra generationer,
что религия есть атавизм, пережиток прошедшего дикого состояния,att religionen är atavism, en kvarleva från det vilda stadiet,
и что для хорошей жизни людей достаточно распространения образования,samt att för ett gott mänskligt liv spridandet av kunskap är tillräcklig,
то есть самых разнообразных знаний, которые как-то приведут людей к справедливости и нравственной жизни; а понять, что для доброй жизни людей необходима религияd. v. s. dessa människor böra förstå, att religionen är nödvändig för ett gott mänsklighetens liv,
и что религия эта есть уже и живёт в сознании людей нашего времени;samt att denna religion redan existerar och lever i vår tids människors medvetanden.
людям же, умышленно и неумышленно одуряющим народ церковными суевериями, перестать делать этоMänniskor, vilka avsiktligt eller oavsiktligt fördumma folket genom kyrkliga vidskepelser, torde upphöra att göra så,
и признать, что важно и обязательно в христианстве не крещение, причастие, исповедание догматов и т.п.,samt erkänna, att det som är viktigt och bindande för kristendomen icke är dopet eller nattvarden eller bekännandet av dogmer o. s. v.,
а только любовь к Богу и ближнемуutan endast kärleken till gud och till nästan
и исполнение заповеди о том, чтобы поступать с другими, как хочешь чтобы поступали с тобой,samt lydnad för budet, att man skall göra mot andra vad man önskar, att de skola göra emot en själv —
что в этом весь закон и пророки.samt att i detta ligger hela lagen och profeterna.
¶ Если бы только поняли это как лжехристиане, так и люди науки и проповедовали бы и детям и неучёным эти простые, ясные и нужные истины¶ Om endast både de halvkristna och vetenskapsmännen förstode och predikade för barnen och de obildade dessa enkla, klara och nödvändiga sanningar,
так же, как они проповедуют теперь свои сложные, путаные и ненужные положения,såsom de nu predika sina invecklade, förvirrade och onödiga teorier,
все люди одинаково понимали бы смысл своей жизни и признавали бы одни и те же вытекающие из него обязанности.så skulle alla människor samfällt förstå meningen med livet samt erkänna samma plikter såsom härledande sig ur livets innebörd.

IX / -[править]

X / Huru skall mänskligheten räddas från sina olyckor?[править]

¶ Но как же быть с врагами, которые нападают на нас?¶ »Men vad skola vi göra med de fiender som anfalla oss?»
¶ «Любите врагов ваших, и не будет у вас врага» — сказано в Учении Двенадцати Апостолов.¶ ’Älsken edra fiender, och I skolen inga hava!’ säges det i de tolv apostlarnes lära.
И ответ этот — не одни слова, как это может казаться людям, привыкшим думать,Detta svar är icke tomma ord, såsom de torde inbilla sig, vilka äro vana att anse,
что предписание любви к врагам есть нечто иносказательное и означает не то, что сказано, а что-то другое.att talet om kärlek till sina fiender är blott en bild och icke betyder vad orden säga, utan något annat.
Ответ этот есть указание очень ясной и определённой деятельности и ее последствий.
¶ Любить врагов, японцев, китайцев, тех жёлтых людей, к которым заблудшие люди теперь стараются возбудить в нас ненависть,¶ Att älska sina fiender — japanerna, kineserna, dessa gula folk, mot vilka dåraktiga personer nu söka uppegga vårt hat —
любить их — значит не убивать их для того, чтобы иметь право отравлять их опиумом, как делали это англичане,att älska dem betyder icke att döda dem för att få rättighet att förgifta dem med opium, såsom engelsmännen gjorde;
не убивать их для того, чтобы отнимать у них земли, как делали это французы, русские, немцы,icke att döda dem för att kunna lägga sig till med deras land, såsom fransmännen, ryssarne och tyskarne gjort;
не закапывать их живыми в землю в наказание за повреждение дороги, не связывать косами и не топить в Амуре, как делали это русские.icke att begrava dem levande till straff för det de skadat vägar eller binda ihop dem vid deras hår och dränka dem i Amurfloden, såsom ryssarne gjort.
¶ «Ученик не бывает выше учителя…¶ »En lärjunge står icke över mästaren.
Довольно для ученика, чтобы он был, как учитель его».Det är nog för en lärjunge, om han är såsom sin mästare.»
¶ Любить жёлтых людей, которых мы называем врагами,¶ Att älska de gula folken, vilka vi nu kalla våra fiender,
значит не учить их под именем христианства нелепым суевериям грехопадения, искупления, воскресения и т.п.,betyder icke att vi skola under kristendomens namn lära dem absurda vidskepelser om människans fall, återlösning, uppståndelse o. s. v.,
не учить их искусству обманывать и убивать людей,icke att vi skola lära dem konsten att bedraga och döda varandra;
а учить их справедливости, бескорыстию, милосердию, любви,utan att vi skola lära dem rättvisa, osjälviskhet, medlidande, kärlek —
и не словами, а примером нашей доброй жизни.och det icke genom ord, utan genom vårt eget goda levernes exempel.
¶ Что же мы делали и делаем с ними?..¶ Och vad hava vi varit sysselsatta med att göra mot dem, och vad göra vi allt fortfarande?
¶ Так что если бы мы точно любили врагов, хотя бы теперь начали так любить врагов японцев, у нас не было бы врага.¶ Om vi verkligen älskade våra fiender om vi nu började älska våra fiender japanerna, skulle vi icke längre hava några fiender.
¶ И потому, как ни странно это может показаться людям, занятым военными планами, приготовлениями,Hur besynnerligt det än må förefalla för dem, som äro sysselsatta med militära planer och förberedelser,
дипломатическими соображениями, административными, финансовыми, экономическими мерами,diplomatiska funderingar, administrativa, finansiella och ekonomiska åtgärder,
революционными, социалистическими проповедями и различными ненужными знаниями,revolutionär, socialistisk propaganda och diverse onyttiga vetenskaper,
которыми они думают избавить человечество от его бедствий, —genom vilka de tro sig kunna rädda mänskligheten från dess olyckor,
избавление людей не только от бедствий войн,så kommer mänsklighetens frälsning icke blott från krigets olyckor
но и всех тех бедствий, которые сами себе причиняют люди,utan också från alla andra olyckor, som människorna själva ådraga sig,
сделается не теми императорами, королями, которые будут учреждать союзы мира,icke att ske genom käjsare och konungar, som upprätta fredsallianser;
не теми людьми, которые свергнут императоров, королей, или ограничат их конституциями или заменят монархии республиками,icke genom dem som vilja avsätta käjsare och kungar eller begränsa deras makt genom konstitutioner eller ersätta monarkier med republiker;
не конференциями мира,icke genom fredskonferenser;
не осуществлением социалистических проектов,icke genom realiserandet av det socialistiska programmet;
не победами и поражениями на суше и на море,icke genom segrar till lands och sjös;
не библиотеками, университетами,icke genom bibliotek eller universitet;
не теми праздными умственными упражнениями, которые теперь называются наукой,icke genom dessa tomma andliga övningar, som nu kallas vetenskap;
а только тем, что будет всё больше и больше тех простых людей, которые,utan endast och allenast därigenom att det blir flera sådana enkla människor som
как духоборы, Дрожжины, Ольховики в России, назарены в Австрии,— likt dukhoborerna, drojjins och olkhoviks i Ryssland, nazarenerna i Österrike,
Гутодье во Франции, Тервей в Голландии и другие,condatierna i Frankrike och terveyerna i Holland och andra —
поставив себе целью не внешние изменения жизни,hava satt som sitt mål icke yttre livsändringar,
а наитончайшее исполнение в себе воли Того, кто послал их в жизнь,utan det noggrannaste uppfyllande inom dem av hans vilja, som skickat dem ut i livet,
на это исполнение направят все свои силы.och vilka rikta alla sina krafter på uppfyllandet härav.
Только эти люди, осуществляя царствие Божие в себе, в своей душе, установят,Endast sådana människor, som förverkliga guds rike inom sig, i sina själar, skola —
не стремясь непосредственно к этой цели,utan att direkt syfta till detta mål —
то внешнее царство Божие, которого желает всякая душа человеческая.upprätta det yttre guds rike, som varje människosjäl längtar efter.
¶ Спасение произойдёт только одним этим, а не каким-либо другим путём.¶ Frälsningen kommer på detta sätt, icke på något annat.
И потому то, что делается теперь, как теми, которые, управляя людьми, внушают им религиозные и патриотические суеверия,Vad som nu göres av dem som, styrande människorna, inspirera dem med religiösa och patriotiska vidskepelser,
возбуждая их к исключительности, ненависти и человекоубийству,uppeggande dem i deras exklusivitet till hat och mord,
или теми, которые, для избавления людей от порабощения и угнетения, призывают их к насильственным, внешним переворотамliksom av dem, som för att befria människor från slaveri och förtryck, upphetsa dem till våldsamma yttre revolutioner,
или думают, что приобретение людьми очень многих, случайных, большей частью ненужных знаний само собою приведёт их к доброй жизни, —eller tro, att människor genom förvärvande av mycken tillfällig och till största delen onödig kunskap skola av sig själva föras till ett gott liv, —
всё это, отвлекая людей от того, что им одно нужно, только отдаляет их от возможности спасения.allt detta leder människorna bort från det enda nödvändiga och endast avlägsnar dem vidare från frälsningens möjlighet.
¶ Зло, от которого страдают люди христианского мира, — в том, что они временно лишились религии.¶ Det onda, varav den kristna världens människor lida, är att de för tillfället hava förlorat sin religion.
¶ Одни люди, убедившись в несоответствий существующей религии¶ Några människor hava kommit till insikt om, att det råder en klyfta mellan den existerande religionen
и степени умственного и научного развития человечества нашего времени,och den grad av andlig och vetenskaplig utveckling, som mänskligheten i våra dagar uppnått.
решили, что религий вообще совсем не нужно никаких,De hava därför kommit till den uppfattningen, att i allmänhet ingen som hälst religion behöves.
живут без религии и проповедуют бесполезность всякой, какой бы то ни было религии;De leva utan religion och förkunna, att all sorts religion är onyttig.
другие же, держась той извращённой формы христианской религии, в которой она проповедуется теперь, точно так же живут без религии,Andra hylla den förvrängda form av den kristna religionen, som nu predikas, och leva likaledes utan religion,
исповедуя пустые, внешние формы, не могущие служить руководством жизни людей.bekännande sig till tomma yttre former, vilka icke kunna tjäna till rättesnöre för människorna.
¶ А между тем религия, отвечающая требованиям нашего времени,¶ Och likväl finns det en religion, som motsvarar vår tids krav;
есть и известна всем людям и в скрытом состоянии живёт в сердцах людей христианского мира.den existerar och är känd för alla människor och lever i ett latent tillstånd i människornas hjärtan i den kristna världen.
И потому, для того чтобы религия эта стала явной и обязательной для всех людей,För att denna religion skall bliva uppenbar och bindande för alla människor,
нужно только то, чтобы учёные люди, руководители масс, поняли, что религия нужна людям,kräves endast att uppfostrare, massornas ledare, inse att religion är nödvändig för människan,
что без религии не могут жить люди доброй жизнью и что то, что они называют наукой, не может заменить религии;att hon icke kan leva ett gott liv utan religion samt att vad man kallar vetenskap icke kan ersätta religionen.
люди же, власть имеющие и поддерживающие старую, пустую форму религии, поняли бы,Och de, som hava makten och understödja den gamla tomma religionsformen, måste förstå,
что то, что они поддерживают и проповедуют под видом религии, есть не только не религия,att vad de understödja och predika under religionens form icke blott icke är religion,
но главное препятствия к тому, чтобы люди усвоили ту истинную религию,utan rent av det förnämsta hindret för människorna att närma sig den sanna religionen,
которую они уже знают и которая одна может спасти их от их бедствий.som de redan känna och som allena kan frälsa dem från deras olyckor.
¶ Так что единственно верное средство спасения людей состоит только в том, чтобы перестать делать то,Människornas enda väg till frälsning ligger uti att upphöra att göra det
что мешает людям усвоить истинную религию, которая живет в сознании людей.som hindrar dem från att i sanning tillägna sig den verkliga religion, vilken redan lever i deras samveten.