Приложение:Койсанские языки (Списки базовых слов)

Материал из Викисловаря
Перейти к навигации Перейти к поиску

Койсанские языки (Списки базовых слов) (Старостин 2013)

Списки[править]

Пронимы и числительные[править]

(язык) я ты мы что кто не один два
Пра-Севернокойсанский *m(i) ₁ *a ₁ E:*e₁; I:*m₂ *ha; *m *ha; *m *ǀoa ₁ *ǀ̃eʔe ₁ *сa ~ *cã
ǂХоан ma ₁ u n-!a ɕini ǀʰõʔõ ₁ ʘ̃ũ ₁ ʘoa
Пра-!Кви *ŋ ₁ *a ₁ E:*si₃; I:*i₁ *TI ₁; *ǀV ₂ *TI *ǁV- ₂ *ǂ₁ˀu- ₂ *!(u)ʔu
Пра-Таа *ŋ ₁ *a ₁ E:*si₃; I:*i₁ *ǀV ₂ *ǀV *ǁqʰV- ₂ *ǂ₁ˀu- ₂ *ǂ̃um
Пра-Кхойкхой *ta ~ *de ₂ *=c / *=s ₁ *=e ₁; *=m₂ *ta- ₁ *ta- ₁ *tama ₃ *ǀui ₃ *ǀam ₁
Пра-Калахари-кхой *ta ~ *de ₂ *c=a / *s=a ₁ *=e ₁; *=m ₂ *ndu *ma *tama ₃; *be *ǀúí ₃ *ǀám̀ ₁
Квади ta ₂ s=a ₁ (h)ina₄; =mu₂ ǀui ₃ ǀa ~ ǀã ₁
Сандаве ɕi ₂ ha=pu s̚uŋ ₄ ho-ɕo ho -cˀe cˀexe ki(-)so
Хадза o=no te u- ʔakwaʒa ta- ₁; ʔaku ʔakw- ʔičáme piye

Животные и растения[править]

(язык) птица собака вошь дерево лист мясо яйцо рог хвост
Пра-Севернокойсанский *cˀa(-)ma ₁ *ǂ̰ʰoe ₁ *cˀ(i)ŋ ₁ *!̰hȁŋi *!̰oa *‼ʰa *!̃u *!ʰu ₁ *‼xōē
ǂХоан ǂi; [cʰa̰ːma] ₁ ɕeama cˀi ₁ ǀˀõ ʓo̰ba ǁa̰e [kʰõʔẽ] !ʰo ₁ ʘxui
Пра-!Кви *ǀqʰu- ₂ *ǂUiŋ ₁ *ʘ̃ṵ- ₂ *ʘ̃ɔ- ₁ *ʘa- ₁ *ǂ(a)u- ₁ *ǁ(q)ʰõ- ₂ *!ʰ(a)i
Пра-Таа *ǀ(ʰ)u- ₂ *ǂqʰa- ₁ *ʘ̃ṵ- ₂ *ʔʘnɔ- ₁ *ǀ̰ana ₁ *ʘa- ₁ *ǂu- ₁ *ǁã- ₂ *ǀã-
Пра-Кхойкхой *kxani *aɾi ₂ *kxuɾi ₃ *hai ₂ *ǂae *kxo ₂ *!ˀubu *ǁ̃ã ₃ *sao ₁
Пра-Калахари-кхой *ʒaɾa *aɾi- ₂; *aba *kxuni ₃ *yi ₂ *ǀ̰àná ₁ *kxo ₂ *ǂˀúbí *ǁ̃â ₃ *cáó ₁
Квади ʔau- čʰí- kxóle ₂ ʔi- θo- ₁
Сандаве tʰui ₃ kákà mãǀˀã tʰé ǀá ₁ ǀ̃ĩ dḭʔa ƛáná ₃ cˀoa ₁
Хадза tʰítʰí ₃ ǁáʔano ǀˀámácˀì cˀiti hacˀape mana uɬe loʔo cˀahó ₁

Верхняя часть тела[править]

(язык) голова волосы глаз ухо нос зуб язык рот
Пра-Севернокойсанский *ʔǀ̃ē ₁ *!kxúí *ǀ̰aʔa ₁ *ǀˀʰúí ₁ *ckx(u)ŋ *cˀau ₁ *(n)dʰari *cˀí ₁
ǂХоан ʔʘnũ ₁ ǂ̃u ʘoa ₁ ǀqʰoe ₁ !qˀõ ciu ₁ cela šĩ ₁
Пра-!Кви *ǀ̃a- ₁ *ǀ̰ʰu- ₁ *cˀax(a)u ₂ *ǂ̃u- ₂ *ǀ̃u- ₁ *ǁʰãĩ ₂ *ǀˀan(i) ₁ *tu
Пра-Таа *ǀ̃a- ₁ *ǀ̰qʰu- ₁ *!ˀũ- *ǂ̃u- ₂ *ǀ̃u- ₁ *ǁ(q)ʰan ₂ *ʔǀna̰n(i) ₁ *ǂue
Пра-Кхойкхой *dana *ǀˀũ ₂ *mũ *ǂae ₃ *ǂui ₂ *ǁũ ₃ *lam ₂ *kxam ₂
Пра-Калахари-кхой *ǂú; *mâ *ǀˀũ̂ ₂ *ǂxéí *ǂé ₃ *ǂúì ₂ *ǁṹ ₃ *dàḿ ₂ *kxáḿ ₂
Квади cʰẽ ₂ ǀoʔm ₂ ši- ₂ go̰- čwi- ɬo- tamen- ₂ kxami- ₂
Сандаве ɕé ₂ cˀê ǀóé ₁ kéké ǀ̃atʰi !ˀakʰa(ŋ) !ʰe(ŋ) !̃ũ
Хадза ƛˀóma haƛˀe ʔakʰwa hačˀapičˀi ʔintʰawe ʔáhà ǀ̃átʰâ ₁ ʔawanika

Другие части тела[править]

(язык) рука ноготь нога сердце кровь кость
Пра-Севернокойсанский *‼̰au *‼uʔuru ₁ *ǀkxáí *!kxa ₁ *ǀˀ(a)ŋ ₁ *!ˀú ₁
ǂХоан šiu ₂ !o̰ʔo ₁ !̰aʔu !qˀõ ₁ ǀqˀi ₁ ɕa̰ː
Пра-!Кви *ǀkxa ₃ *ǁqUro ₂ *ǂ̃₁oa ₁ *ǀ(q)ˀa-i ₂ *ǁxau *ǂ₁a ₂
Пра-Таа *ǀkxa ₃ *ǁ̰aʔm *ǂ̃u ₁ *ǀqˀa- ~ *ǀqˀi- ₂ *!̃a̰ *ǂa ₂
Пра-Кхойкхой *!ˀom *ǁoɾo ₂ *ǂˀai *ǂao ₃ *ǀˀao ₂ *ǂxo
Пра-Калахари-кхой *cʰàú ₂ *ǁoɾo ₂ *!̃ʰaɾe *ǂáó ₃ *ǀˀáò ₂ *ǀˀṍã́
Квади ze- cˀo- ǀˀo- ₂ ǂˀã- ₂
Сандаве ƛˀũ cˀwáʔá ǁʰàtá ʒigida ǁˀekˀa !ì ₁
Хадза ʔukʰwa baɬu ʔapukwa ʔasači átʰaʔmá miƛˀa

Глаголы[править]

(язык) пить есть слышать умирать убивать
Пра-Севернокойсанский *čʰiN ₁ *ʔḿ ₁ *saʔa ₁ *‼é *!ʰũ ₁
ǂХоан ču ₁ ʔam ₁ caː ₁ šĩ !ʰõ ₁
Пра-!Кви *kxa ₂ *ʔã ₁ *tu ₂ *ǀˀa ₁ *ǀʰa- ₂
Пра-Таа *kxa ₂ *ʔã ₁ *ta̰ ₂ *ǀˀa ₁ *qa-
Пра-Кхойкхой *kxa ₂ *ǂˀũ ₂ *ǁ̃ãũ ₃ *ǁˀo ₂ *!am
Пра-Калахари-кхой *kxâ ₂ *ǂˀũ ₂ *kúḿ ₄ *ǁˀó ₂ *ǀkxũ ₂
Квади kxa ₂ ʔɲũ- kum ₄ kade-ʔo
Сандаве cˀé manɕʰa kʰéʔé ƛá- kˀoe
Хадза séme ǁ̃aʔe ₃ misi; taǁˀi ǁó

Природа[править]

(язык) солнце луна звезда вода дождь камень дым огонь зола
Пра-Севернокойсанский *ǀáḿ, *gao *‼̃úí *ǂũ̏ ₁ *‼̰u *‼̰à *!̃ùm̀ *šorV *daʔa *to̰ ₁; *ǁoa
ǂХоан čʰaː ǂ̰ibi ǂõ ₁ žo ₁ čõʔãː ǁʰo̰a ʓṵe ʘ̰oa ǂ̃ʰoe
Пра-!Кви *ǁ(qˀ)uni ₁ *ǂoro; *!oi *ǁ(kx)o̰- ₂ *!qʰa ₂ *ǂq(ʰ)au *!ao *ǁo̰- *ǀˀi ₁ *!qui ₂
Пра-Таа *ǁˀan ₁ *!qʰan *ǁo(-)na ₂ *!qʰa ₂ *!kxoe *ǀ̃u(-le) *ckxa- ₁; *ǁ̃alu *ǀˀã ₁ *!qui ₂; [*ǂoa]
Пра-Кхойкхой *soɾe *ǁxã *ǀami-ɾo *ǁam *tu ₁ *ǀˀui *ǀkxan-i ₁ *ǀˀae ₁ *tʰao ₁
Пра-Калахари-кхой *ǀáḿ *ǁ̃óé *ǀxánì *cʰǎ ₁ *tú ₁ *ǁ̃óá *cˀan-i ₁ *ǀˀe ₁ *ǂ̰óà
Квади ʔui- kʰã- ǀxo- kxoʔ- fete ʒo- ǂẽ
Сандаве ǁˀakasu ₁ !a-biso ǀ̃owã cˀa ₁ ƛˀoa di(ŋ) cˀukˀa ₂ ǁˀĩ !ˀúpʰá
Хадза ʔišo sétʰa ncʰa ʔatʰi ʔatʰi ha(n)!ˀa cˀikˀo ₂ cˀokˀo hocˀo

Прилагательные и другие[править]

(язык) черный ночь новый сухой имя
Пра-Севернокойсанский *žō ₁ *ǀú *ze ₁ *‼kxau *!ú ₁
ǂХоан ǂkxau cʰao zaː ₁ ǀqˀau !o ₁
Пра-!Кви *!ʰoe *ǁ̰a- *ǁue ₂ *ǁo- ₁ *ǀẽ- ₂
Пра-Таа *ǂa- *ǀ̃ṵ- *ǁqṵe ₂ *ǁṵ- ₁ *ǀã- ₂
Пра-Кхойкхой *ǂ̃u ₂ *tʰu ₁ *ǀˀa-sa *ǀˀo ₂ *ǀkxon ₃
Пра-Калахари-кхой *ǂ̃ú ₂ *tʰǔ ₁ *kxóà *ǀˀo ₂ *ǀkxóǹ ₃
Квади ʒu ₁ tʰwiː ₁
Сандаве kˀaŋkˀara tue ₁ ǁae ₁ ǀ̃iŋ- ǁoa
Хадза tičˀi cˀifi ʒana ǁˀape ʔakana

Источники[править]

Ссылки[править]