កង់

Материал из Викисловаря

Кхмерский[править]

Морфологические и синтаксические свойства[править]

កង់

Существительное.

Корень: --.

Произношение[править]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

  1. колесо ◆ ធម៌ ទាំង ឡាយ មាន ចិត្ត ជា ប្រធាន មាន ចិត្ត ប្រសើរ បំផុត (មាន ចិត្ត ជា ធំ) សម្រេច អំពី ចិត្ត បើ បុគ្គល មាន ចិត្ត ត្រូវ ទោស ប្រទូស្ត ហើយ ពោល ក្តី ធ្វើ ក្តី (នូវ ទុច្ចរិត) ព្រោះ ទុច្ចរិត ទាំង នោះ ទុក្ខ រមែង ជាប់ តាម បុគ្គល នោះ ទៅ ដូច កង់ រទេះ វិល តាម ដាន ជើងគោ ដែល កំពុង អូស ទៅ — Ум предшествует всем явлениям. Ум – их глава, умом они созданы. Если кто-то говорит или действует со злым умом, страдание следует за ним, как колесо телеги следует за быком. «Дхаммапада»

Синонимы[править]

Антонимы[править]

Гиперонимы[править]

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Ближайшее родство

Этимология[править]

Происходит от ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Библиография[править]

  • Кхмерско-русский словарь. Москва. 1975