තරුණ

Материал из Викисловаря

Сингальский[править]

Морфологические и синтаксические свойства[править]

තරුණ

Прилагательное.

Корень: --.

Произношение[править]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

  1. молодой ◆ සුප්පිය නම් පිරිවැජියාද (ශාසනයෙන් පිටත් පැවිද්දාද) බඹදත් නම් තරුණ අතවැසියා සමග රජගහ නුවරට හා නාලන්දා නුවරටත් අතර මහ පාරට පැමිණියේය. — А странствующий аскет Суппия тоже шел по главной дороге между Раджагахой и Наландой с юным учеником Брахмадаттой. «Брахмаджаласутта Дн.1»

Синонимы[править]

Антонимы[править]

Гиперонимы[править]

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Ближайшее родство

Этимология[править]

Происходит от ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Библиография[править]

  • Сингальско-русский словарь. Москва. 1970