Участник:Vitalik/Индекс/Обратный словарь русского языка/-ай

Материал из Викисловаря
Перейти к навигации Перейти к поиску

Index[править]

Индекс

-п

· --й · -ай · -ей · -ёй · -ий · -ой · -уй · -ый · -эй · -юй · -яй

-ай↓ · -ай · -аай↓ · -бай↓ · -вай↓ · -гай↓ · -дай↓ · -жай↓ · -зай↓ · -кай↓ · -лай↓ · -май↓ · -най↓ · -пай↓ · -рай↓ · -сай↓ · -тай↓ · -уай↓ · -фай↓ · -хай↓ · -цай↓ · -чай↓ · -шай↓ · -щай↓⁣

Русский язык

-ай[править]

 1. Ай
 2. ай

--ай[править]

 1. джи-ай
 2. Слипи-Ай
 3. ай-ай
 4. ай-ай-ай

-аай[править]

 1. Джаай

-бай[править]

 1. Бай
 2. бай
 3. Абай
 4. Бабай
 5. бабай
 6. Абабай
 7. Дабай
 8. Кабай
 9. Лабай
 10. Алабай
 11. алабай
 12. Калабай
 13. Папабай
 14. Асабай
 15. Атабай
 16. Хабай
 17. Шабай
 18. Бягбай
 19. стенд-бай
 20. дебай
 21. Кебай
 22. Бийкебай
 23. ребай
 24. Кочебай
 25. разъебай
 26. Оразбай
 27. Киргизбай
 28. Ибай
 29. Бибай
 30. Гаджибай
 31. Гюнибай
 32. рибай
 33. фрибай
 34. Сибай
 35. Акшибай
 36. Айбай
 37. бай-бай
 38. Хайбай
 39. Акбай
 40. Кошекбай
 41. Кучукбай
 42. Чалбай
 43. Елбай
 44. раздолбай
 45. Камбай
 46. Аламбай
 47. Эламбай
 48. Есимбай
 49. Ишимбай
 50. гумбай
 51. Аманбай
 52. Курманбай
 53. Боранбай
 54. Алтанбай
 55. Алтенбай
 56. Сооронбай
 57. Янбай
 58. краснобай
 59. пустобай
 60. Яндарбай
 61. Базарбай
 62. Сарбай
 63. Отарбай
 64. Кошербай
 65. джурбай
 66. Ындырбай
 67. Убай
 68. Губай
 69. Дубай
 70. Зубай
 71. Чубай
 72. Салахбай
 73. Шухбай
 74. Фацбай
 75. Кощбай
 76. Мендыбай
 77. Санглыбай
 78. Язлыбай
 79. Койлыбай
 80. Саллыбай
 81. Нурлыбай
 82. баю-бай

-вай[править]

 1. Вай
 2. Вавай
 3. давай
 4. кавай
 5. каравай
 6. Парагвай
 7. Уругвай
 8. запевай
 9. Бивай
 10. Дивай
 11. Ханивай
 12. Аривай
 13. Пойвай
 14. Зеквай
 15. трамвай
 16. метротрамвай
 17. Мушковай
 18. Иловай
 19. насвай
 20. Утвай
 21. Увай
 22. Кельвай
 23. Эвай
 24. Зявай

-гай[править]

 1. Гай
 2. гай
 3. Багай
 4. Вагай
 5. Издагай
 6. Барун-Хандагай
 7. Чандагай
 8. Чапдагай
 9. Калзагай
 10. Олагай
 11. Улагай
 12. Абдулагай
 13. Сулагай
 14. кялагай
 15. Амагай
 16. Мямагай
 17. Баппагай
 18. Карагай
 19. ассагай
 20. Тагай
 21. Капчагай
 22. Шагай
 23. шагай
 24. Бегай
 25. бегай
 26. Кегай
 27. расстегай
 28. Мочегай
 29. Варгаигай
 30. Клаигай
 31. Бигай
 32. Хутудабигай
 33. Пыркагигай
 34. Пыхтынеигай
 35. Кулусай-Игай
 36. Куланигай
 37. Елле-Куланигай
 38. Вичикуланигай
 39. Сыглынигай
 40. Попигай
 41. Ниверигай
 42. Когуигай
 43. Тумольигай
 44. Кульигай
 45. Гулгай
 46. Абдулгай
 47. Ногай
 48. Актогай
 49. Тургай
 50. Кыргай
 51. Бугай
 52. бугай
 53. Гугай
 54. Кугай
 55. Мугай
 56. Нугай
 57. Пугай
 58. попугай
 59. рыба-попугай
 60. Тугай
 61. Утугай
 62. Шугай
 63. шугай
 64. тафгай

-дай[править]

 1. дай
 2. Адай
 3. Бадай
 4. Гадай
 5. Дадай
 6. Ададай
 7. Гижадай
 8. Задай
 9. Багзадай
 10. Хуризадай
 11. Дуниялзадай
 12. Султанзадай
 13. Ханзадай
 14. Ширузадай
 15. Гаджиадай
 16. Маммадай
 17. Заградай
 18. Хамисадай
 19. джедай
 20. Ашмедай
 21. федай
 22. маздай
 23. раскидай
 24. Матомидай
 25. Айдай
 26. Гайдай
 27. Валдай
 28. Малдай
 29. Боралдай
 30. сиволдай
 31. Боролдай
 32. Сендай
 33. Сацумасендай
 34. тэндай
 35. Каодай
 36. бодай
 37. Лодай
 38. Бородай
 39. Самходай
 40. Сардай
 41. Будай
 42. Ханбудай
 43. сугудай
 44. Мовлудай
 45. Худай

-жай[править]

 1. Ажай
 2. Бажай
 3. Ариважай
 4. Анамажай
 5. Хажай
 6. Хаджай
 7. Виджай
 8. Неберджай
 9. Вежай
 10. Вижай
 11. Можай
 12. Рожай
 13. рожай
 14. урожай
 15. неурожай
 16. Баржай
 17. Каржай

-зай[править]

 1. Зай
 2. Азай
 3. Абазай
 4. Зазай
 5. Казай
 6. Шалазай
 7. Мазай
 8. Уразай
 9. Батазай
 10. Айшазай
 11. Индзай
 12. Мезай
 13. Бизай
 14. Абизай
 15. Азизай
 16. Айзай
 17. банзай
 18. Ганзай
 19. Ханзай
 20. аозай
 21. Атзай
 22. Бузай
 23. Музай
 24. Хузай

-кай[править]

 1. кай
 2. Акай
 3. Телаакай
 4. Бакай
 5. бакай
 6. Сабакай
 7. Гаджиакай
 8. Бийакай
 9. Икакай
 10. Йолакай
 11. Улакай
 12. Гулакай
 13. Умакай
 14. Данакай
 15. Джанакай
 16. Аманакай
 17. Ханакай
 18. Дунакай
 19. Баракай
 20. Бисакай
 21. Мусакай
 22. Такай
 23. Атакай
 24. Султакай
 25. Койчакай
 26. Бабкай
 27. Телекай
 28. Тетекай
 29. ёкай
 30. Ханикай
 31. Бахтикай
 32. Сайкай
 33. Маккай
 34. Чирынайэнничкиваамкай
 35. Экичуйгывеемкай
 36. кёкусинкай
 37. Асункай
 38. Мококай
 39. Токай
 40. токай
 41. Шокай
 42. Варкай
 43. Чибиркай
 44. пускай
 45. Таукай
 46. Дукай
 47. Кукай
 48. Нукай
 49. нукай
 50. Девлетукай
 51. Хукай
 52. Блыкай
 53. Кулькай
 54. Биякай

-лай[править]

 1. Лай
 2. лай
 3. Алай
 4. Шаалай
 5. Балай
 6. Абалай
 7. Айбалай
 8. Валай
 9. Агалай
 10. Шагалай
 11. Маргалай
 12. Арадалай
 13. Цандалай
 14. Кардалай
 15. Удалай
 16. Хужалай
 17. Базалай
 18. Узалай
 19. Гузалай
 20. Калай
 21. Баркалай
 22. Амалай
 23. Шамалай
 24. Маммалай
 25. Уммалай
 26. Омалай
 27. расмалай
 28. Умалай
 29. Салай
 30. Маталай
 31. Аматалай
 32. Хаталай
 33. Суталай
 34. Ахалай
 35. Махалай
 36. Шахалай
 37. Варцалай
 38. Нуцалай
 39. перелай
 40. Кочелай
 41. Зарбаилай
 42. Вилай
 43. Кебедилай
 44. Махамдилай
 45. Свердилай
 46. Бурдилай
 47. Багужилай
 48. Аркезилай
 49. Гизилай
 50. Кизилай
 51. Кунчакилай
 52. Алилай
 53. Тулилай
 54. Хазумилай
 55. Рачумилай
 56. Шапилай
 57. Маккашарипилай
 58. Хирилай
 59. Аркесилай
 60. Китилай
 61. Кахилай
 62. Щехилай
 63. Арацилай
 64. Арцилай
 65. Мачилай
 66. Гиличилай
 67. Аллай
 68. Саллай
 69. Цаллай
 70. Пиллай
 71. Долай
 72. Алаколай
 73. Миколай
 74. Николай
 75. николай
 76. Ермолай
 77. Потолай
 78. реплай
 79. Бевулай
 80. Садулай
 81. Багдулай
 82. Сермендулай
 83. Зулай
 84. Узулай
 85. Кулай
 86. Баркулай
 87. Чумулай
 88. Сулай
 89. Кокасулай
 90. Чусулай
 91. Батулай
 92. Хайратулай
 93. Арцулай
 94. Амичулай
 95. Карчулай
 96. Чучулай
 97. фрифлай
 98. Тылай
 99. Гюлай
 100. Анчиялай

-май[править]

 1. май
 2. Амай
 3. Дандамай
 4. Замай
 5. Алзамай
 6. Камай
 7. Мукамай
 8. Мамай
 9. Тамай
 10. Батамай
 11. Катамай
 12. Шамай
 13. Лемай
 14. Мезмай
 15. Рузмай
 16. Гаммай
 17. Первомай
 18. Томакомай
 19. Паромай
 20. Умай
 21. Гумай
 22. Джумай
 23. Зумай
 24. Кумай
 25. кумай
 26. Румай
 27. Сумай
 28. Кусумай
 29. Хумай
 30. Тотымай
 31. Юмай

-най[править]

 1. Анай
 2. Сабанай
 3. Курбанай
 4. Куванай
 5. Узданай
 6. Дурданай
 7. Гуданай
 8. Джанай
 9. Азанай
 10. Язанай
 11. Канай
 12. канай
 13. Вакканай
 14. Зурканай
 15. Туканай
 16. Манай
 17. Курманай
 18. Сарайнанай
 19. Каранай
 20. Таранай
 21. Арсанай
 22. Сарсанай
 23. Костанай
 24. Суанай
 25. Фанай
 26. Ханай
 27. Баханай
 28. Арханай
 29. Туханай
 30. Кенай
 31. Тлетенай
 32. всезнай
 33. Амбинай
 34. Гургинай
 35. Адинай
 36. Зинай
 37. Балзинай
 38. Минай
 39. Пинай
 40. Синай
 41. Утасинай
 42. Тинай
 43. Гитинай
 44. Берцинай
 45. Тайнай
 46. Зейнай
 47. Каннай
 48. Куннай
 49. Адонай
 50. Поронай
 51. Тонай
 52. Карнай
 53. Зулкарнай
 54. Зункарнай
 55. Унай
 56. Дунай
 57. Изунай
 58. Гузунай
 59. Кунай
 60. Тукунай
 61. Уксунай
 62. Хатунай
 63. Чирынай
 64. Имсынай
 65. Алтынай

-пай[править]

 1. Пай
 2. пай
 3. Апай
 4. апай
 5. Капай
 6. Хулапай
 7. Папай
 8. Арапай
 9. Лаптапай
 10. Шапай
 11. растрепай
 12. припай
 13. сипай
 14. Сукпай
 15. Кампай
 16. Кумпай
 17. шалопай
 18. шелопай
 19. спай
 20. термоспай
 21. сухпай

-рай[править]

 1. Рай
 2. рай
 3. Забарай
 4. Дарай
 5. Гажарай
 6. Джарай
 7. Карай
 8. Чакарай
 9. Кукарай
 10. Камарай
 11. намарай
 12. Тамарай
 13. Ампарай
 14. Сарай
 15. сарай
 16. Кисарай
 17. Лакхисарай
 18. Бахчисарай
 19. Аксарай
 20. караван-сарай
 21. каравансарай
 22. Джансарай
 23. Янсарай
 24. Бегусарай
 25. Харай
 26. Бахарай
 27. Йохарай
 28. Чухарай
 29. Царай
 30. Абшарай
 31. Кубрай
 32. грай
 33. тиграй
 34. пустограй
 35. Чограй
 36. Абуграй
 37. Тыграй
 38. раздрай
 39. враздрай
 40. Гирай
 41. Шангирай
 42. Цукубамирай
 43. Исамирай
 44. край
 45. закрай
 46. Мак-Рай
 47. окрай
 48. вскрай
 49. Урай
 50. Убурай
 51. Курай
 52. курай
 53. Бикурай
 54. самурай
 55. Умурай
 56. Нурай
 57. Пурай
 58. Катурай
 59. Алтурай
 60. Гошхурай
 61. Ачурай
 62. Ошурай
 63. юденфрай
 64. Сахрай
 65. Чеэрай

-сай[править]

 1. Сай
 2. сай
 3. Асай
 4. Кубасай
 5. Касай
 6. Аскасай
 7. Карасай
 8. Сасай
 9. сасай
 10. Жусасай
 11. Хасай
 12. Исай
 13. Кисай
 14. Билкисай
 15. Мисай
 16. Пархамисай
 17. Аймисай
 18. Парханисай
 19. Писай
 20. Батисай
 21. Айсай
 22. Аксай
 23. Колаксай
 24. Чулаксай
 25. Липоксай
 26. Арпоксай
 27. Кзылсай
 28. бонсай
 29. Косай
 30. Нассай
 31. Тавусай
 32. Кусай
 33. Бухсай
 34. Айдарлысай
 35. Жетысай
 36. Ясай

-тай[править]

 1. Тай
 2. тай
 3. Атай
 4. Датай
 5. завсегдатай
 6. ходатай
 7. соглядатай
 8. вожатай
 9. Катай
 10. Баркатай
 11. Алатай
 12. Матай
 13. Хаматай
 14. Уматай
 15. Рахматай
 16. Натай
 17. Джаннатай
 18. Ланнатай
 19. Патай
 20. ратай
 21. Каратай
 22. оратай
 23. Шоратай
 24. Сатай
 25. Муатай
 26. Шатай
 27. глашатай
 28. праздношатай
 29. разлетай
 30. Элетай
 31. Хетай
 32. Цетай
 33. Таргитай
 34. синдзитай
 35. кюдзитай
 36. Китай
 37. Индокитай
 38. Илитай
 39. Митай
 40. Цитай
 41. почитай
 42. муай-тай
 43. кэмпэйтай
 44. Актай
 45. Октай
 46. Алтай
 47. Шалтай-Болтай
 48. курултай
 49. Гантай
 50. Мантай
 51. Хатимантай
 52. Калмантай
 53. Бытантай
 54. Хантай
 55. Дирентай
 56. хентай
 57. минтай
 58. Работай
 59. работай
 60. впотай
 61. Тотай
 62. Истай
 63. горностай
 64. Бутай
 65. Абутай
 66. Мирзебутай
 67. Ниязбутай
 68. Гаджибутай
 69. Алибутай
 70. Текутай
 71. Гаджикутай
 72. Сутай
 73. Хутай
 74. Ахтай
 75. Бахтай
 76. Киштай
 77. Арытай
 78. Сарытай

-уай[править]

 1. Нюдуай
 2. Шуай

-фай[править]

 1. фай
 2. Афай
 3. квалифай
 4. вай-фай
 5. сай-фай
 6. хай-фай
 7. креп-фай
 8. лоу-фай

-хай[править]

 1. Хай
 2. хай
 3. Кахай
 4. галахай
 5. малахай
 6. Гилахай
 7. Пахай
 8. Амирахай
 9. Бурахай
 10. Исахай
 11. Цахай
 12. нехай
 13. Михай
 14. Мусакхай
 15. Залхай
 16. Делхай
 17. Абдулхай
 18. Шанхай
 19. Охай
 20. Бохай
 21. Кандийохай
 22. Лапхай
 23. Сирхай
 24. Сурхай
 25. Омарсурхай
 26. Умухай
 27. Нухай
 28. Тухай
 29. вертухай
 30. Чухай
 31. Абдуляхай

-цай[править]

 1. Цай
 2. Никацай
 3. Маммацай
 4. Пацай
 5. Арацай
 6. Исацай
 7. Кицай
 8. полицай
 9. антиполицай
 10. Грицай
 11. Буцай
 12. Куцай
 13. Нуцай
 14. Имиццай
 15. Альцай

-чай[править]

 1. Чай
 2. чай
 3. Качай
 4. невзначай
 5. Карачай
 6. Куакуачай
 7. Хачай
 8. Чирагчай
 9. Нечай
 10. Хпеджчай
 11. Шиназчай
 12. Даккичай
 13. Даличай
 14. Аттагайчай
 15. Акчай
 16. Геокчай
 17. кок-чай
 18. Бялчай
 19. Гдымчай
 20. иван-чай
 21. Арчуглунчай
 22. Молочай
 23. молочай
 24. фиточай
 25. Уллучай
 26. случай
 27. суперслучай
 28. Улучай
 29. Курмухчай
 30. Усухчай
 31. обычай
 32. свычай
 33. Гюльгерычай
 34. Ахтычай
 35. Дюльтычай

-шай[править]

 1. Авишай
 2. лишай
 3. Мишай
 4. фишай
 5. Кушай
 6. Юшай

-щай[править]

 1. пущай