Участник:LA2/Л. Толстой и Достоевский

Материал из Викисловаря
Перейти к навигации Перейти к поиску

A parallel text in Russian ([1]) and Swedish ([2], the orthography has been modernized here) of some fragments from Merezhkovsky's L. Tolstoy and Dostoyevsky (1900-1902).

Вступление / Inledning[править]

¶ Поколение русских людей, вступившее в сознательную жизнь между восьмидесятыми и девяностыми годами XIX столетия, находится в таком трудном и ответственном положении относительно будущего русской культуры, как, может быть, ни одно из поколений со времени Петра Великого.¶ Den generation av ryssar, som under de sista decennierna av XIX:de seklet trätt ut i livet, befinner sig i en så svår och ansvarsfull ställning gentemot ryska kulturens framtid som måhända ingen generation sedan Peter den stores tid.
¶ Я говорю -- со времени Петра, потому что именно отношение к Петру служит как бы водораздельною чертою двух великих течений русского исторического понимания за последние два века, хотя в действительности раньше Петра и глубже в истории начинается борьба этих двух течений, столь поверхностно и несовершенно обозначаемых словами "западничество" и "славянофильство".¶ Jag säger sedan Peter den stores tid, ty just förhållandet till Peter utgör liksom skiljegränsen mellan två stora strömningar i den ryska historiska uppfattningen under de två sista århundradena, ehuru det i själva verket var före Peter och djupare ner i historien, som striden började mellan dessa två strömningar, så ytligt och ofullständigt betecknade med namnen »västerländskhet» och »panslavism».
Отрицание западниками самобытной идеи в русской культуре, желание видеть в ней только продолжение или даже только подражание европейской, утверждение славянофилами этой самобытной идеи и противоположение русской культуры западной, --Västerlänningarna förneka en självständig idé i den ryska kulturen och vilja i denna se endast en fortsättning eller till och med endast en efterhärmning av den europeiska, slavofilerna hävda denna självständiga idé och vilja i den ryska kulturen se en motsättning till den västerländska.
в таком крайнем, чистом виде оба течения нигде не встречаются, кроме отвлеченных умозрений.Men i denna ytterliga, renodlade form mötas aldrig de båda strömningarna utanför de abstrakta spekulationernas område.
Во всяком же действии, научно-историческом или художественном, они поневоле сближаются, соединяются, никогда, впрочем, не смешиваясь и не сливаясь окончательно.I varje livsgärning, vetenskapligt historisk eller konstnärlig, närma de sig ofrivilligt varandra och förenas, dock utan att någonsin blandas och helt sammansmälta med varandra.
Так, у всех великих русских людей, от Ломоносова через Пушкина до Тургенева, Гончарова, Л. Толстого и Достоевского, несмотря на глубочайшие западные влияния, сказывается и самобытная русская идея, правда, с меньшею степенью ясности и сознательности, чем идеи общеевропейские.Hos alla stora ryska personligheter, från Lomonosov och Pusjkin till Turgenjev, Gontjarov, Tolstoj och Dostojevskij, framträder sålunda, trots det djupa västerländska inflytandet, även en självständig rysk idé, fastän, det är sant, med en mindre grad av klarhet och medvetenhet än de allmäneuropeiska idéerna.
В этом недостатке ясности и сознания до сей поры заключалась главная слабость учителей славянофильства.Denna brist på klarhet och medvetenhet har hittills utgjort slavofilernas största svaghet.
¶ Тогда как западники могли указать на общеевропейскую культуру и на подвиг Петра, как на определенный и сознательный идеал, славянофилы обречены были оставаться в области романтических смутных сожалений о прошлом, или столь же романтических и смутных чаяний будущего,¶ Medan västerlänningarna kunnat hänvisa på den allmäneuropeiska kulturen och Peters stordåd såsom på ett bestämt och medvetet ideal, ha slavofilerna måst nöja sig med oklara, romantiska svärmerier för det förflutna eller likaså romantiska och oklara framtidsdrömmar.
могли указать только на чересчур ясные, но неподвижные и омертвевшие, исторические формы, или на слишком неясные, бесплотные и туманные дали, на то, что умерло, или на то, что еще не родилось.De ha blott kunnat hänvisa på visserligen bestämda men orörliga och döda historiska former eller på alltför okroppsliga och töckniga framtidsperspektiv, på det som är dött eller på det som ännu icke är fött.
¶ Достоевский почувствовал и отметил эту болезнь славянофильства -- недостаток ясности и сознания -- "мечтательный элемент славянофильства", как он выражается.¶ Dostojevskij kände och påpekade denna panslavismens svaghet — bristen på klarhet och medvetenhet — »det svärmiska elementet i panslavismen» som han sade.
"Славянофильство до сих пор еще стоит на смутном и неопределенном идеале своем.»Panslavismen står alltjämt kvar vid sitt dunkla och svävande ideal.
Так что, во всяком случае, западничество все-таки было реальнее славянофильства, и, несмотря на все свои ошибки, оно все-таки дальше ушло, все-таки движение осталось на его стороне, тогда как славянофильство не двигалось с места и даже вменяло себе это в большую честь".När allt kommer omkring, var därför ändå västerländskheten något mera reelt; trots alla sina misstag hann den längre, den hade rörelseförmåga, medan panslavismen inte rörde sig ur fläcken och till på köpet räknade det för ett plus till sin ära.»
¶ Западничество казалось Достоевскому реальнее славянофильства, потому что первое могло указать на определенное явление европейской культуры, тогда как второе, несмотря на все свои поиски, не нашло ничего равноценного, равнозначащего, и вместе с тем столь же определенного и законченного в русской культуре.¶ Västerländskheten föreföll Dostojevskij mera reell än panslavismen, enär den förra kunde hänvisa på den europeiska kulturen såsom på ett handgripligt faktum, då däremot den senare trots allt sitt sökande icke fann någonting av samma värde och betydelse, lika konturskarpt och utformat i den ryska kulturen. —
Так думал Достоевский в 1861 году.Så tänkte Dostojevskij 1861.
Через шестнадцать лет он уже нашел, казалось ему, это искомое и не найденное славянофилами, определенное, великое явление русской культуры, которое могло быть сознательно, в совершенной ясности, противопоставлено и указано Европе, нашел его во всемирном значении новой, вышедшей из Пушкина, русской литературы.Sexton år senare hade han eller ansåg han sig ha funnit detta av slavofilerna sökta men icke funna stora, fasta något, som kunde uppställas mot den europeiska kulturen, fann det i den från Pusjkin utgångna ryska litteraturens universella betydelse.
¶ "Книга эта, -- писал он в "Дневнике" за 1877 год по поводу только что появившейся "Анны Карениной" Л. Толстого, --¶ »Denna bok», skrev han i »Dagboken» för 1877 i anledning av Tolstojs nyss utkomna Anna Karenina,
книга эта прямо приняла в глазах моих размер факта, который мог бы отвечать за нас Европе, того искомого факта, на который мы могли бы указать Европе.»denna bok antog i mina ögon gestalten av ett faktum, som å våra vägnar kunde svara Europa, antog gestalten av det sökta faktum, som vi skulle kunna visa Europa.
Анна Каренина есть совершенство, как художественное произведение, с которым ничто подобное из европейских литератур в настоящую эпоху не может сравниться, а во-вторых, и по идее своей это уже нечто наше, наше свое, родное, и именно то самое, что составляет нашу особенность перед европейским миром. --Anna Karenina är såsom konstnärlig produkt ett fulländat mästerverk, varmed ingenting i de europeiska litteraturerna under närvarande epok kan jämföras, och dessutom är det genom sin idé någonting oss ensamma tillhörigt; där finns just det, som utgör vår egenart och skiljer oss från den europeiska världen.
Если у нас есть литературные произведения такой силы мысли и исполнения, то почему нам отказывает Европа в самостоятельности, в нашем своем собственном слове --Om vi ha litterära verk av en sådan kraft i konception och utförande, varför vägrar då Europa att tillerkänna oss självständighet, vårt eget ord? —
вот вопрос, который рождается сам собою".Det är en fråga, som av sig självt framställer sig.»
¶ В то время слова эти могли казаться дерзкими и самонадеянными;¶ På den tiden kunde dessa ord förefalla djärva och självsäkra —
теперь они кажутся нам почти робкими, во всяком случае, недостаточно ясными и определенными.nu tyckas de oss nästan försagda och i varje fall icke tillräckligt tydliga och bestämda.
Достоевский указал в них только на малую часть того всемирного значения, которое открывается нам все с большею и большею ясностью в русской литературе.Dostojevskij påvisade här endast en liten del av den universella betydelse, som vi med större och större klarhet skönja hos den ryska litteraturen.
Для этого надо было видеть, как видели мы, не только законченный рост художественного творчества, но и все трагическое развитие нравственной и религиозной личности Л. Толстого, надо было понять глубочайшее согласие и глубочайшую противоположность Л. Толстого Достоевскому в их общей преемственности от Пушкина.Härtill har det fordrats att, liksom vi gjort, icke blott se Tolstoj som fullfärdig konstnär utan också se den tragiska utvecklingen av hans moraliska och religiösa personlighet, det har fordrats att förstå den allra djupaste överensstämmelsen och den allra djupaste motsättningen mellan Tolstoj och Dostojevskij i deras gemensamma arvtagande efter Pusjkin.
Это уже действительно, как выражается Достоевский, "факт особого значения", уже почти сознанное, хотя еще не сказанное, уже определенное, в плоть и кровь облеченное явление русской и в то же время всемирной культуры.Här ha vi en nästan medvetet fattad ehuru ännu icke klargjord, en redan utbildad, i kött och blod gestaltad uppenbarelse av den ryska och på samma gång universella kulturen.
Только самые чуткие люди в Западной Европе -- Ренан, Флобер, Ницше, -- если не разгадали, то, по крайней мере, предчувствовали смысл этого явления.Endast de mest skarpsynta intelligenserna i västra Europa — Renan, Flaubert, Nietzsche — ha om icke genomskådat så åtminstone anat innebörden i denna uppenbarelse.
Но и до сей поры, несмотря на русскую моду в Европе последних десятилетий, отношение большей части европейской критики к русской литературе остается случайным и поверхностным.Däremot har större delen av den europeiska kritiken, trots att ryska litteraturen varit modern i Europa under de senaste decennierna, fortfarit att behandla densamma på ett ytligt och legert sätt.
И до сей поры не подозревает она действительных размеров ее всемирного значения, уже видимых нам, русским, для которых открыт первоисточник русской поэзии -- Пушкин, все еще недоступный для чуждого взгляда.Intill denna stund har den ingen aning om vidden av denna litteraturs betydelse, som däremot är uppenbar för oss ryssar, som ha tillträde till den ryska poesiens källa — Pusjkin, alltjämt otillgänglig för främlingen.
И нам уже нет возврата ни к западникам, отрицающим самобытную идею русской культуры, ни, тем более, к славянофилам, не потому, чтобы их проповедь казалась нам слишком смелою и гордою, -- может быть, наша вера в будущность России еще дерзновеннее, еще самовластнее, -- а лишь потому, что эти книжные мечтатели и умозрители сороковых годов кажутся нам слишком покорными и боязливыми учениками немецкой метафизики, переряженными германофилами, простодушными гегельянцами.Och för oss är icke längre en återgång möjlig vare sig till västerlänningarna, som förneka den ryska kulturens självständiga idé, eller än mindre till slavofilerna, icke därför att deras förkunnelse syns oss alltför djärv och stolt — måhända är vår tro på Rysslands framtid än djärvare, än mera full av självtillit — utan endast därför, att dessa fyrtiotalets drömmare och teoretiserare synas oss alltför ödmjuka och räddhågade lärjungar av den tyska metafysiken, förklädda germanofiler, naiva hegelianer.
И если пророчество Достоевского:Och om Dostojevskijs profetia:
"Россия скажет величайшее слово всему миру, которое тот когда-либо слышал", -- оказалось преждевременным, то лишь потому, что сам он не договорил этого слова до конца, не довел своего сознания до последней степени возможной ясности, испугался последнего вывода из собственных мыслей, сломил их острие, притупил их жало, --»Ryssland skall säga världen det största ord den någonsin hört» — var för tidigt uttalad, så berodde detta endast därpå, att han icke själv utsade ordet, icke bragte sitt medvetande till den yttersta möjliga gränsen av klarhet, förskräcktes över den yttersta slutsatsen av sina egna tankar, bröt av deras udd, trubbade till den.
дойдя до края бездны, отвернулся от нее и, чтобы не упасть, снова ухватился за неподвижные, окаменелые исторические формы славянофильства, те самые, для разрушения которых он, может быть, сделал больше, чем кто-либо.Hunnen till avgrundens rand vände han sig ifrån den, och för att icke falla grep han ånyo tag om panslavismens orörliga, förstenade historiska former — dessa former, till vilkas förintande han kanske mer än någon annan bidragit. —
Нужна, в самом деле, великая ясность и трезвость ума, чтобы без головокружения, без опьянения народным тщеславием признать всемирность идеи, открывающейся в русской литературе.Det fordras i själva verket en stor intelligensens klarhet och jämvikt för att utan att svindla, utan att berusas av nationell fåfänga kunna erkänna universaliteten i den idé, som uppenbarar sig i den ryska litteraturen.
Может быть, для нашего слабого и болезненного поколения в этом признании больше страшного, чем соблазнительного:För vår svaga och sjukliga generation ligger det kanske i detta erkännande något mera fruktansvärt än lockande —
я разумею страшную, почти невыносимую тяжесть ответственности.jag tänker på ansvarighetens nästan olidligt tryckande börda.
¶ Но, несмотря на то или, вернее, благодаря тому, что мы признали самобытную русскую идею, мы уже не можем, -- чего бы это ни стоило и какие бы роковые противоречия не грозили нам, -- высокомерно отворачиваться от западной культуры или малодушно закрывать на нее глаза, подобно славянофилам.¶ Men oaktat eller snarare emedan vi erkänt tillvaron av en självständig rysk idé, kunna vi icke längre — vad det än kostar oss, och vilka ödesdigra motsägelser som än hota oss — högdraget vända oss bort från den västerländska kulturen eller fegt sluta ögonen för den liksom slavofilerna.
Не можем забыть, что именно Достоевский, и как раз в то время, когда он был или, во всяком случае, считал себя самым крайним славянофилом, с такою силою и определенностью высказал нашу русскую любовь к Европе, нашу русскую тоску по родному Западу, как ни один из наших западников:Vi kunna icke glömma, att just Dostojevskij och det på den tid, då han var eller ansåg sig vara den mest ytterliggående slavofil, kraftigare och bättre än någon västerlänning tolkade vår ryska kärlek till Europa, vår ryska hemlängtan till västerlandet.
"у нас, русских, -- говорит он, -- две родины: наша Русь и Европа".»Vi ryssar», säger han, »ha två hemland: vårt Ryssland och Europa.» —
"Европа -- но ведь это страшная и святая вещь!»Europa — hur heligt och förfärligt det ordet är!
О, знаете ли вы, господа, как нам дорога, нам, мечтателям-славянофилам, эта самая Европа, эта "страна святых чудес"! --Ack om ni blott visste, mina herrar, hur dyrbart detta Europa, detta de heliga undrens land är för oss svärmande slavofiler!» —
"Знаете ли, до каких слез и сжатий сердца мучают и волнуют нас судьбы этой дорогой и родной нам страны, как пугают нас эти мрачные тучи, все более и более заволакивающие ее небосклон?»Om ni blott visste hur vi ängslas och bäva för detta dyra hemlands öden, hur vi förskräckas över dessa mörka moln, som skocka sig allt tätare vid dess horisont!
Русскому Европа так же драгоценна, как Россия.För ryssen är Europa lika dyrbart som Ryssland.
О, более!Ack mera!
Нельзя более любить Россию, чем люблю ее я, но я никогда не упрекал себя за то, что Венеция, Рим, Париж, сокровища их наук, вся история их -- мне милей, чем Россия.Det är omöjligt att älska Ryssland högre än jag gör, men jag har aldrig förebrått mig själv, att Venedig, Rom, Paris, deras skatt av vetenskaper, hela deras historia är mig kärare än Ryssland.
О, русским дороги эти старые чужие камни, эти чудеса старого Божьего мира, эти осколки святых чудес; и даже это нам дороже, чем им самим!" --Vi ryssar älska dessa gamla främmande stenar, dessa den gamla världens under, dessa spillror av heliga under; vi älska det till och med högre än européerna själva.» —
"Я хочу в Европу съездить, Алеша, -- говорит Иван Карамазов, --»Jag vill resa till Europa, Aljosja», säger Ivan Karamasov.
и ведь я знаю, что я поеду лишь на кладбище, но на самое, на самое дорогое кладбище, вот что!»Jag vet ju, att det är endast till en kyrkogård jag kommer, men ser du — det är till den mest älskade av kyrkogårdar.
Дорогие там лежат покойники, каждый камень над ними гласит о такой горячей минувшей жизни, а такой страстной вере в свой подвиг, в свою истину, в свою борьбу и в свою науку, что я, знаю заранее, паду на землю и буду целовать эти камни и плакать над ними, -- в то же время убежденный всем сердцем моим, что это давно уже кладбище и никак не более!"Där ligga älskade döda, och var sten över dem förkunnar ett så brinnande förgånget liv, en sådan lidelsefull den hädangångnes tro på sitt verk, sin sanning, sin kamp och sin vetenskap, att, jag vet det på förhand, jag kommer att kasta mig på knä och kyssa de där stenarna och gråta över dem — på samma gång med hela mitt hjärta förvissad om att alltsammans sedan långt tillbaka bara är en kyrkogård och ingenting vidare.»
¶ Неужели -- только кладбище?Men är det verkligen endast en kyrkogård?
Но ведь Европа для русских, -- он то сам сказал, -- вторая родина.Europa är ju för ryssarna — han har själv sagt det — ett andra fädernesland.
А разве может быть родиной живого народа кладбище?Och månne en kyrkogård kan vara ett levande folks fädernesland? —
Нет, как ни страстно и ни сильно выражал он это чувство, все-таки не договорил последнего слова о нашей русской тоске по европейской родине, так же как не договорил и своей веры в будущность России.Nej, hur starkt och hur lidelsefullt Dostojevskij än uttryckte denna känsla, så var det ändå inte slutordet han uttalade om vår ryska längtan till det europeiska hemlandet, liksom han heller icke sade slutordet om sin tro på Rysslands framtid.
И пусть Европа -- кладбище.Och låt vara att Europa är en kyrkogård.
Мы теперь уже знаем, что на том кладбище погребены не только люди, герои, но и боги.Vi veta nu, att på denna kyrkogård icke endast människor och hjältar utan också gudar äro begravna.
А у богов есть такое свойство, что и в гробах они сохраняют бессмертие, так что, сколько ни погребай их, никогда нельзя быть уверенным, что они действительно умерли.Och gudarna ha den egenskapen, att de bevara sin odödlighet till och med i gravarna; hur omsorgsfullt man än jordar dem, kan man ändå aldrig vara viss om att de äro verkligt döda.
Может быть, они только притворились мертвыми и спят, ожидая Возрождения, как семена ожидают весны.Kanhända ha de låtsat sig vara döda och slumra bidande återuppståndelsen, liksom sädeskornen vänta på våren.
Не в самую ли глухую полночь средних веков, не самым ли благочестивым христианским подвижникам являлись они в виде страшных и соблазнительных демонов?Var det inte så, att de mitt i medeltidens svartaste natt uppenbarade sig för de fromma kristna asketerna i gestalten av fruktansvärda och förledande demoner?
Когда же боги воскресают и выходят из своих могил, то "старые камни" соединяются в новые храмы, "осколки святых чудес" -- в новые, живые чудеса.Men då gudarna uppstå och utträda ur sina gravar, då skola de »gamla stenarna» förena sig till nya tempel, »spillrorna av heliga under» till nya, levande under.
¶ Еще недавно мы присутствовали при таком воскресении двух олимпийских богов, Аполлона и Диониса, на старом европейском кладбище, в юношеской и столь весенней книге Фридриха Ницше -- Рождение Трагедии.¶ För icke länge sedan bevittnade vi en sådan återuppståndelse av två olympiska gudar på den gamla europeiska kyrkogården. Det var Apollo och Dionysus som återuppstodo i Friedrich Nietzsches så vårliga ungdomsverk — Tragediens Födelse.
И для нас, русских, это явление нового Аполлона и Диониса было тем более знаменательно, что оно напомнило нам видение отрока Пушкина, который из школы христианской наставницы, с очами "светлыми, как небеса", со словами "полными святыни", убегал "в великолепный мрак чужого сада", к языческим идолам:För oss ryssar var detta dess märkligare som det erinrade oss om gossen Pusjkin, som från sin fromma lärarinna »med ögon himmelskt klara» flydde till den främmande trädgården »i majestätiskt dunkel höljd» — till de hedniska avgudarna:
¶ Меж ними два чудесные творенья
Влекли меня волшебною красой.
То были двух бесов изображенья:
Один -- Дельфийский идол -- лик младой
Был гневен, полон гордости ужасной,
И весь дышал он силой неземной;
Другой -- женообразный, сладострастный,
Сомнительный и лживый идеал.
Волшебный демон, лживый, но прекрасный.
Där voro tvenne stoder underbara,
som lockade mig mer än annat allt:
demoner syntes de mig bägge vara.
Den ene — Delfis gud — en ung gestalt,
var vredgad, i sitt högmod fast förfärlig,
och röjde kraft av icke jordisk halt.
Den andre, kvinnligt fager, sinnligt kärlig,
var ett bedrägligt, lögnfyllt ideal,
en tjusardämon, sveksam men dock härlig.
¶ Мы также присутствовали при соединении этих двух противоположных демонов или богов в еще более необычайном и таинственном явлении Заратустры.¶ Vi bevittnade också dessa två varandra motsatta demoners eller gudars förening i Zarathustras än sällsammare och än mera mystiska gestalt.
И не могли мы не узнать в нем Того, Кто всю жизнь преследовал и мучил Достоевского, не могли не узнать Человекобога в Сверхчеловеке.Och vi igenkände i honom densamme, som förföljt och plågat Dostojevskij i hela hans liv, vi igenkände människoguden i övermänniskan.
И чудесным, почти невероятным было для нас это совпадение самого нового, крайнего из крайних европейцев и самого русского из русских.Och underbar, nästan otrolig föreföll oss denna överensstämmelse mellan den nyaste och ytterligaste av européer och den mest ryske av ryssar.
Ни о каком влиянии или заимствовании тут речи быть не может.Här kunde icke vara tal om påverkan eller lån.
С двух разных, противоположных сторон подошли они к одной и той же бездне.Från två skilda och motsatta sidor hade de kommit fram till en och samma avgrund.
Сверхчеловек -- это последняя точка, самая острая вершина великого горного кряжа европейской философии, с ее вековыми корнями возмутившейся, уединенной и обособленной личности.Övermänniskan är den sista punkten, den högsta branten på den europeiska filosofiens bergskedja med dess uråldriga rötter av upproriska, isolerade individer.
Дальше некуда идти: исторический путь пройден; дальше -- обрыв и бездна, падение или полет -- путь сверхисторический, религия.Längre kan ingen gå; den historiska vägen är tillryggalagd; framför är stup och avgrunder, fall eller flykt — den överhistoriska vägen, religionen.
¶ Особый поразительный смысл имеет для нас, русских, явление Заратустры и потому, что мы принадлежим к народу, который дал миру, может быть, единственное, величайшее во всей новой европейской истории воплощение сверхчеловеческой воли -- в Петре.¶ En särskild innebörd har Zarathustras framträdande för oss ryssar även därför, att vi tillhöra en nation, som givit världen den måhända mest enastående, i hela den nya europeiska historien mest grandiosa personifikationen av en övermänniskovilja — Peter.
Религиозная часть русского народа сложила странную и доныне мало исследованную легенду о Петре, как об Антихристе, об апокалипсическом "Звере, вышедшем из бездны".Den religiösa delen av ryska folket har skapat en sällsam och hittills föga studerad legend om Peter som antikrist, det apokalyptiska »vilddjuret uppstiget ur avgrunden».
И тот из русских людей, кто по духу был ближе всех к Петру, кто понял его глубже всех, русский певец Аполлона и Диониса, Пушкин, не обратился ли к нему с этим вопросом, полным столь знакомого нам, вещего ужаса:Och den ryss, som andligen stod Peter närmast av alla, som djupast fattade honom, Apollos och Dionysus’ ryske sångare, Pusjkin, vände inte han sig till honom med denna fråga, full av en för oss så välbekant profetisk fasa:
¶ О, мощный властелин судьбы,
Не так ли ты уздой железной
На высоте, над самой бездной
Россию вздернул на дыбы?
Du ödeskuvare av tsariskt blod,
har icke du med järnhård hand
så tyglat dina fäders land,
då det på avgrundsbranten stod?
¶ "Петровская реформа, -- говорит Достоевский, -- продолжавшаяся вплоть до нашего времени, дошла, наконец, до последних своих пределов.»Peters reformverk», säger Dostojevskij, »som fortsatts ända till vår tid, har slutligen nått sin yttersta gräns.
Дальше нельзя идти, да и некуда: нет дороги, она вся пройдена".Att fortsätta är omöjligt: det finns ingen väg, den är helt tillryggalagd.»
И в другом месте, в одном из своих предсмертных писем:Och på ett annat ställe — i ett brev han skrev kort före sin död:
"вся Россия стоит на какой-то окончательной точке, колеблясь над бездною".»Hela Ryssland står vid något slags ändpunkt, står vacklande vid en avgrundsbrant».
Не та же ли это бездна, о которой говорит Пушкин, --над которой Медный Всадник на своей обледенелой глыбе гранита вздернул Россию на дыбы железною уздой?Är det icke den avgrund Pusjkin talar om — avgrunden, inför vilken Bronsryttaren på sitt istäckta granitblock med järnhand tyglade Ryssland? —
Такого страшного ощущения этой бездны, как у нашего поколения, не было ни у одного из поколений со времени Петра.Ingen generation sedan Peters dagar har haft en så fruktansvärt stark förnimmelse av denna avgrund som just vår generation.
На Западе, то есть в Европе, -- "дух ратный", на Востоке, то есть России, -- "дух благодатный",I väster, det vill säga i Europa, »stridsanden», i öster, det vill säga i Ryssland, »fromhetsanden»,
как утверждали в Космографиях московские книжники XVII века,som det XVII seklets moskovitiska lärde uttryckte sig,
или, говоря языком Достоевского, -- Человекобог и Богочеловек, Христос и Антихрист -- вот два противоположные берега, два края этой бездны.eller för att tala Dostojevskijs språk — människoguden och gudamänniskan, Kristus och antikrist — detta är de två motsatta sidorna, de två bräddarna av denna avgrund.
И горе наше или счастье в том, что у нас действительно "две родины -- наша Русь и Европа", и мы не можем отречься ни от одной из них: мы должны или погибнуть, или соединить в себе оба края бездны.Och vår olycka eller lycka ligger däri, att vi verkligen ha »två fädernesland — vårt Ryssland och Europa», och vi kunna icke avstå från någotdera av dem — vi måste endera förgås eller inom oss förena avgrundens båda bräddar.
¶ Достоевский прав: и с той, и с другой стороны, и с восточной, и с западной, вся дорога пройдена, исторический путь кончен -- дальше идти некуда; но мы знаем, что когда кончается история, начинается религия.¶ Dostojevskij har rätt: både från den ena och den andra sidan, båda från östern och västern är hela vägen tillryggalagd, den historiska vägen slut — det finns ingen möjlighet att fortsätta; men vi veta, att där historien slutar, börjar religionen.
У самого края бездны необходимо и естественно является мысль о крыльях, о полете, о сверхисторическом пути -- о религии.Vid avgrundens rand vaknar ovillkorligen och av sig själv tanken på vingar, på flykt, på den överhistoriska vägen — på religion.
Ницше, боровшийся во имя Человекобога с Богочеловеком, победил ли Его?Nietzsche, som i människogudens namn stred med gudamänniskan, besegrade han väl denna?
Достоевский, боровшийся во имя Богочеловека с Человекобогом, победил ли Его? -- вот вопрос, от которого зависит все будущее не только русской, но и всемирной культуры.Dostojevskij, som i gudamänniskans namn stred med människoguden, besegrade han väl honom? — se där den fråga, varpå hela inte blott den ryska utan den universella kulturens framtid beror.
¶ Когда несколько лет назад, в статье о Пушкине, я высказал мысль,Då jag för några år sedan i en uppsats om Pusjkin uttalade den tanken,
что главная особенность его сравнительно с другими великими европейскими поэтами заключается в разрешении всемирных противоречий, в соединении двух начал, языческого и христианского, в еще небывалую гармонию, --att vad som utmärker honom framför andra stora europeiska diktare är förmågan att lösa universella motsägelser, att förena två principer, den hedniska och den kristna, till en aldrig förr uppnådd harmoni,
меня обвинили в том, что приписываю Пушкину мои собственные, будто бы "ницшеанские" мысли,då anklagades jag för att tillskriva Pusjkin mina egna, som det hette »nietzscheanska» tankar,
хотя, кажется, никакая мысль не может быть противоположнее, враждебнее последним выводам ницшеанства, чем именно эта мысль о соединении двух начал.trots det att ingen tanke väl kan vara mer motsatt, mer fientlig mot nietzscheanismens yttersta konsekvenser än just denna idé om förenandet av två principer.
Больше, чем кто-либо, я чувствую, как недостаточны и несовершенны были слова мои, но все-таки я не могу от них отречься.Djupare än någon känner jag hur otillräckliga och ofullkomliga mina ord voro, men ändå kan jag icke återkalla dem.
¶ Мои судьи, если бы они желали быть последовательны, должны бы обвинить и Достоевского в том, что он приписывал Пушкину свои собственные мысли.Ifall mina domare ville vara följdriktiga, borde de också anklaga Dostojevskij för att ha tillagt Pusjkin sina egna tankar.
"Именно теперь в Европе, -- говорит Достоевский, -- все поднялось одновременно, все мировые вопросы разом, а вместе с тем и все мировые противоречия".»Just nu», säger Dostojevskij, «har allt samtidigt rest sig i Europa, alla världsfrågor på en gång och i och med detsamma alla världsmotsägelser.»
И в заключительных словах Пушкинской речи, говоря о самой сущности миросозерцания Пушкина, как "непонятного предвозвестителя будущей русской культуры", он еще раз возвращается к этим противоречиям:Och i slutorden av sitt tal över Pusjkin, vars världsåskådning han till dess innersta väsen karaktäriserar som »en oförstådd förebådare av framtidens ryska kultur», återvänder han än en gång till dessa motsägelser:
¶ "Впоследствии, я верю в это, мы, то есть конечно, не мы, а будущие, грядущие русские люди, поймут уже все до единого, что стать настоящим русским и будет именно значить: стремиться внести примирение в европейские противоречия".¶ »För övrigt, jag tror det, skola vi, d. v. s. naturligtvis inte vi utan framtidens ryssar, alla och envar förstå, att det att vara verklig ryss just skall betyda: sträva att åvägabringa harmoni mellan de europeiska motsägelserna.»
Что же это за противоречия?Vad är detta för motsägelser?
Не те ли самые, которыми он только и мучился всю жизнь, о которых он только и думал и которые в одном из своих предсмертных дневников он высказал с такою ясностью, с какою до него никогда никто не говорил о них:Är det månne icke desamma, som kvalde honom själv i hela hans liv, som han beständigt grubblade över och som han ett av sina sista dagbokshäften formulerade så klart som ingen före honom:
¶ "Произошло столкновение двух самых противоположных идей, которые только могли существовать на земле:¶ »Det inträffade en sammanstötning mellan två väl de mest motsatta idéer, som existera i världen:
Человекобог встретил Богочеловека, Аполлон Бельведерский -- Христа".Människoguden mötte Gudamänniskan, Apollo di Belvedere Kristus.»
¶ Но ведь это же и есть то "мировое противоречие", о котором и я говорил в статье о Пушкине, разрешения которого и я искал в нем.¶ Men detta är just den världsmotsägelse, som jag talade om i uppsatsen om Pusjkin och vars lösning jag sökte hos honom.
Правда, Достоевский и здесь, как будто испугавшись, не договаривает последнего слова, не делает последнего вывода.Sant är att Dostojevskij även här, liksom om han förskräcktes, icke uttalar slutordet, icke drager den yttersta konsekvensen.
Но при теперешней степени всеобщего, неизбежного сознания, нам уже нельзя останавливаться, не договаривать и не делать последнего шага.Men vid det nuvarande stadiet av allmän, oundkomlig medvetenhet är det oss omöjligt att stanna, att rygga tillbaka för slutordet, för det sista steget. —
Я его сделал, и вот все, что я сделал, и тому, кто несколько глубже знает Достоевского, ясно будет, как это мало.Jag har uttalat ordet, det är allt vad jag gjort, och för den som något djupare känner Dostojevskij, skall det stå klart hur litet detta är.
¶ Во всяком случае, возражая мне, надо было вспомнить и о нем, а о нем-то и забыли так, как будто его вовсе не было в русской литературе, как будто Достоевский никогда ничего не говорил о Пушкине, как будто то, что приняли за нечто наносное, чуждое, болезненно-декадентское, "ницшеанское", -- не самое родное наше, кровное, вечное, русское, пушкинское, что только есть у нас и было, и будет.¶ I varje fall skulle de, som opponera sig mot mig, ha nämnt också honom, men honom glömde de som om han alls icke funnits i den ryska litteraturen, som om Dostojevskij aldrig hade talat över Pusjkin, som om vad de stämplade såsom något importerat, främmande, sjukligt dekadent, »nietzscheanskt» icke vore vårt mest egna, eviga, ryska, pusjkinska. —
Я, впрочем, думаю, что к этому вопросу русская критика принуждена будет вернуться; его не обойдешь и от него не спрячешься никуда:För övrigt tänker jag, att den ryska kritiken skall nödgas återvända till denna fråga: man kan ej gå förbi den, och man kan ingenstädes gömma sig för den.
загадка Пушкина стоит на всех путях нового русского сознания, как загадка Сфинкса перед Эдипом.Pusjkins gåta står på det nya ryska medvetandets alla vägar liksom sfinxens gåta framför Œdipus.
¶ Да, несмотря на все хвалы и почести, воздаваемые Пушкину, несмотря на все изучения и толкования, он для нас все еще загадка, и даже, кажется, чем ближе он к нам, тем неуловимее, неисповедимее.¶ Ja, trots alla lovord och ärebetygelser, som ägnats Pusjkin, trots alla studier och tolkningar är han alltjämt en gåta för oss, och ju närmare han kommer oss, tyckes det, dess outgrundligare, ogripbarare blir han.
Пушкин -- воздух, которым мы дышим, белый свет, в котором мы видим все другие цвета, он -- русская мера всего, наш собственный взгляд на все, он -- мы сами в нашей последней, еще для нас самих не открывшейся глубине, и вот почему узнать его нам так же трудно, как узнать себя, и, может быть, разгадать Пушкина это именно и значит найти себя в нем.Pusjkin är luften vi andas, det vita ljuset, som innehåller alla de andra färgerna, han är det ryska måttet för allt, vår egen blick på allt, han är vi själva i vårt djupaste, för oss själva ännu fördolda väsen, och därför är det vi ha lika svårt att lära känna honom som oss själva, och att lösa Pusjkins gåta det betyder kanske just att finna sig själv i honom.
¶ В русской литературе нет писателей, более внутренне близких и в то же время более противоположных друг другу, чем Достоевский и Л. Толстой.¶ Det finns i den ryska litteraturen inga författare, som äro varandra mer andligen närstående och på samma gång fullkomligare kontraster än Dostojevskij och Leo Tolstoj.
Оба они вышли из Пушкина.Båda ha de utgått från Pusjkin.
Достоевский это сознавал;Dostojevskij var medveten därom.
Л. Толстой, кажется, никогда об этом не думал и этого не чувствовал, но мы ведь знаем за него, что без Пушкина не было бы и Л. Толстого.Tolstoj åter tycks aldrig ha reflekterat över det och känt det, men vi veta, att utan Pusjkin skulle Tolstoj aldrig ha funnits.
Он и Достоевский близки и противоположны друг другу, как две главные, самые могучие ветви одного дерева, расходящиеся в противоположные стороны своими вершинами, сросшиеся в одном стволе своими основаниями.Han och Dostojevskij äro befryndade med och motsatta varandra som de två väldigaste grenarna på samma träd, växande åt var sitt håll men förenade i sin utgångspunkt från samma stam.
Углубляясь и в Льва Толстого, и в Достоевского, мы доходим до общего их основания -- до Пушкина.Då vi fördjupa oss i såväl Tolstoj som Dostojevskij, komma vi till deras gemensamma stam — Pusjkin.
Луч пушкинского белого света они преломили и разложили на цвета радуги.Det pusjkinska vita ljuset ha de brutit och mångfaldigat i regnbågens färger.
Но не должно забывать, что за их разнообразием и противоположностью скрывается единство белого света.Men vi få inte glömma, att bakom dessa färgers mångfald och motsättningar döljer sig det vita ljusets enhet.
¶ Изучать Л. Толстого и Достоевского значит разгадывать тайну Пушкина в новой русской поэзии, ту великую тайну, о которой упомянул Достоевский в последних, столь пророческих словах своей Пушкинской речи:¶ Att studera Tolstoj och Dostojevskij är att söka utforska Pusjkins hemlighet — den stora hemlighet Dostojevskij häntydde på i sina sista, så profetiska ord i talet över Pusjkin:
¶ "Пушкин умер в полном развитии своих сил и, бесспорно, унес с собою в гроб некоторую великую тайну.¶ »Pusjkin dog, då hans krafter just nått sin fulla utveckling och otvivelaktigt tog han någon stor hemlighet med sig i graven.
И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем".Och nu söka vi att honom förutan uppdaga denna hemlighet»
¶ Для нашего поколения, увидевшего оба края бездны, тайна Пушкина, тайна всей будущей русской культуры есть разрешение мировых противоречий, "столкновение двух самых противоположных идей, какие только могли существовать на земле", -- новая, может быть, величайшая и последняя борьба духа восточного и западного, "духа ратного и благодатного", Богочеловека и Человекобога.För vår generation, som skådat avgrundens båda bräddar, ligger Pusjkins hemlighet, hela den framtida ryska kulturens hemlighet, i lösningen av världsmotsägelserna — »sammanstötningen mellan två väl de mest motsatta idéer, som existera i världen» — en ny, kanske den väldigaste och sista av strider mellan österns och västerns ande, »fromhetsanden och stridsanden», gudamänniskan och människoguden.