Приложение:Персидская абджадия

Материал из Викисловаря
Перейти к: навигация, поиск
Алиф Бэ Джим Дал Ха Вав Зэ Ха Та Йа Каф Лам Мим Нун Син Айн Фэ Сад Каф Рэ Шин Тэ Сэ Хэ Зал Зад За Гайн
أ‎ ب‎ ج‎ د‎ ﻩ‎ و‎ ﺯ‎ ﻁ‎ ﻱ‎ ﻥ‎ ﻑ‎ ص‎ ﻕ‎ ﺭ‎ ﺕ‎ ﺥ‎ ﺫ‎ ﻍ‎
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Абджадия персидских букв: پ‎ (пэ) = 2 ; چ‎ (че) = 3 ; ژ‎ (же) = 7 ; گ‎ (гаф) = 20

Персидская абджадия[править]

 • 1 - ا
 • 2 - ب
 • 3 - آب - вода (аб). پا - (па - нога)
 • 4 - جا - (джа - место).
 • 7 - باد - (бад - ветер)
 • 9 - داد - (дад - закон). ده - (дэх - деревня). وبا - (ваба - холера). چاه - (чах - колодец)
 • 11 - دژ - (дэж - замок, крепость). یا - (я - или).
 • 12 - حد - (хадд - граница). هوا - (хава - воздух) پی - (пэй - след)
 • 13 - آب باز - (аббаз - водолаз). جاده - джадэ (дорога)
 • 14 - جادو - (джаду - магия). دی - (дэй - 10-й месяц). بزه - (базах - преступление)
 • 15 - دزد - (дозд - вор). یاد - (яд - память)
 • 16 - بید - (бид - ива). بازو - (базу - рука). جهاز - (джахаз - корабль)
 • 17 - حزب - (хезб - партия)
 • 18 - هیچ - (хич - ничто)
 • 19 - واژه - (важе - слово)
 • 20 - واحه - (вахе - оазис)
 • 21 - یزد - Йезд
 • 24 - هويج - (хавидж - морковь)
 • 26 - کبد - (кабед - печень)
 • 27 - گاو - (гав - бык, корова)
 • 30 - پل - (пол - мост). یگ - (ек - единица)
 • 31 - کوه - (кух - гора)
 • 32 - کپی - (капи - обезьяна).
 • 34 - دل - (дэл - сердце). گوجه - (гоудже - алыча). دیگ - (диг - кастрюля)
 • 35 - دادگاه - (дадгах - суд)
 • 36 - گیاه - (гиях - растение)
 • 37 - آلو - (алу - слива)
 • 38 - دجال - (даджаль - антихрист). جلاد - (джаляд - палач). پول - (пул - деньги)
 • 39 - پایگاه - (пайгах - база)
 • 40 - دلو - (дальв - ведро)
 • 41 - طبل - (табль - барабан). هلو - (холу - персик)
 • 42 - بیل - (бил - лопата). دجله - (Диджле - р.Тигр).
 • 43 - بام - (бам - крыша)
 • 44 - پمپ - (помп - насос)
 • 45 - آدم - (адам - человек). زباله - (зобале - мусор)
 • 46 - مو - (му - волосы). چلیپا - (чалипа - крест)
 • 47 - وام - (вам - ссуда)
 • 48 - بادام - (бадам - миндаль). بوم - (бум - сова)
 • 49 - موج - (моудж - волна). مداد - (медад - карандаш)
 • 50 - گل - (голь - цветок)
 • 51 - موجب - (моуджеб - причина)
 • 52 - مژه - (можэ - ресница). کوکو - (куку - кукушка). موبد - (мобед - зороаст. священник)
 • 54 - هجوم - (ходжюм - атака). آبان - (абан - 8-й месяц)
 • 56 - آهن - (ахан - железо). گلو - (гало - горло). کلاه - колах (шляпа)
 • 57 - زن - женщина (зан). میز - (миз - стол). چدن - (чодан - чугун). ناو - (нав - корабль)
 • 58 - بومی - (буми - абориген)
 • 59 - جهان - (джахан - мир)
 • 60 - دهان - (дахан - рот). نود - (навад - 90). نی - (нэй - камыш). زبان - (забан - язык)
 • 61 - نزد - (назд - около). نوه - (наве - внук)
 • 62 - طناب - (танаб - верёвка). هیزم - (хизом - дрова). نژاد - (нежад - раса)
 • 63 - اسب - (асб - лошадь). وزن - (вазн - вес). نایب - (найеб - заместитель)
 • 64 - دین - (дин - религия). وجدان - (вадждан - совесть). زانو - (зану - колено). سد - (садд - шлагбаум)
 • 65 - وطن - (ватан - родина). هواپیما - (хавапейма - самолёт)
 • 66 - سبد - (сабад - корзина)
 • 68 - نیاز - (нияз - потребность)
 • 69 - هیجان - (хайаджан - волнение)
 • 70 - نوید - (навид - радостная весть)
 • 71 - آیین - (айин - обряд). بهدین - (бехдин - зороастриец). هوس - (хавас - страсть). سوپاپ - (супап - клапан)
 • 72 - بینی - (бини - нос). نیزه - (нэйзэ- копьё). سیب - (сиб - яблоко). کمبود - (камбуд - нехватка)
 • 73 - جنگ - (джанг - война)
 • 74 - سید - (сеид). ناحیه - (нахийе - район)
 • 75 - دعا - (доа - молитва)
 • 76 - آیینه - (айинэ - зеркало). گناه - (гонах - грех). نگاه - (негах - взгляд). نوک - (нок - кончик)
 • 77 - زنگ - (занг - колокол)
 • 80 - بوزینه - (бузинэ - обезьяна). میل - (мэйл - желание). کمک - (комак - помощь)
 • 82 - طاووس - (тавус - павлин). گزنه - (газнэ - крапива). ایلام - Илам
 • 83 - گاوآهن - (плуг). گوزن - (гавазн - олень). حمله - (хамле - нападение)
 • 84 - عید - (эйд - праздник)
 • 85 - وعده - (ваадэ - обещание). میلاد - (милад - рождение)
 • 86 - ناله - (нале - стон). کمبوجیه - (Камбуджия - Камбис). لانه - (ланэ - гнездо). کیهان - (кейхан - космос)
 • 89 - هدف - (хадаф - цель). کابوس - (кабус - кошмар)
 • 90 - کلم - (калам - капуста). نم - (нам - влага). بی حسی - (бихэсси - наркоз). نیکی - (ники - добро)
 • 91 - نام - (нам - имя). کوسه - (кусе - акула). زندگی - (зандэги - жизнь). جمجمه - (джомджомэ - череп)
 • 94 - هفده - (хефдах - 17)
 • 96 - نامه - (намэ - письмо)
 • 97 - کعبه - Кааба. بهمن - (бахман - 11-й месяц).
 • 98 - نماز - (намаз - молитва). زمان - (заман - время). بوف - (буф - сова)
 • 99 - سطل - (сатль - ведро)
 • 100 - سم - (самм - яд). لک‌لک - (лаклак - аист). همدان - Хамадан. سیل - (сэйл - наводнение). نیم - (ним - половина)
 • 101 - نان - (нан - хлеб). میان - (миян - середина)
 • 102 - نامزد - (намзад - невеста, жених). زنجبيل - (занджабиль - имбирь)
 • 103 - جنگل - (джангал - лес). زلفيه - Зульфия.
 • 105 - اجاق - (оджак - печь). همین - (хамин - этот). گلدان - (голдан - ваза). میهن - (михан - родина). میدان - (мэйдан - площадь).
 • 106 - قو - (ку - лебедь)
 • 107 - چاقو - (чаку - нож). مسجد - (масджед - мечеть)
 • 110 - سیم - серебро (сим). نمک - соль (намак).
 • 111 - وسیله - (василе - средство). گیلان - Гилян. زنجان - Зенджан.
 • 112 - زندان - (зиндан - тюрьма)
 • 113 - فلج - (фаладж - паралич). محکمه - (махкамэ - суд)
 • 114 - گندم - (гандом - пшеница)
 • 118 - حسن - Хасан
 • 119 - معده - (мээдэ - желудок)
 • 120 - ننگ - (нанг - позор)
 • 121 - همسایه - сосед (хамсайе). کلیسا - (келиса - церковь). فولاد - (фулад - сталь). هندوانه - (хендэванэ - арбуз).
 • 122 - ناکامی - (наками - неудача). بودیسم - буддизм.
 • 123 - نوازنده - (навазандэ - музыкант)
 • 124 - سانحه - (санехе - авария)
 • 125 - معجزه - (мооджезе - чудо)
 • 126 - وصل - (васль - соединение)
 • 127 - ملوان - (мальван - матрос)
 • 128 - نانوایی - (нанвайи - булочная). نزاع - (незаа - спор). نگهبان - (негахбан - сторож)
 • 130 - سنگ - камень (санг). جاسوس - (джасус - разведчик)
 • 132 - صلیب - (салиб - крест)
 • 133 - مجلس - (маджлес - парламент)
 • 136 - مهمان - (мехман - гость). ليمون - (лимун - лемон)
 • 139 - طلسم - (тилисм - талисман)
 • 140 - طلاق - (талак - развод). قم - Кум. نسل - (насл - поколение)
 • 141 - قالی - (кали - ковёр)
 • 142 - سنبل - (сомбол - колос)
 • 143 - حلقه - (халькэ - кольцо)
 • 144 - نساج - (нассадж - ткач). اهل حق - Ахле Хакк. انجمن - (анджоман - общество, союз)
 • 145 - افندی - (эфенди - господин)
 • 146 - میمون - (маймун - обезьяна). سوسک - (суск - таракан). کلاه‌گیس - (колахгис - парик)
 • 149 - معالجه - (моаледже - лечение)
 • 151 - ییلاق - (йейлак - дача)
 • 152 - آسمان - (асман - небо). نصیب - (насиб - доля)
 • 154 - قند - (канд - сахар)
 • 156 - عمامه - (аммамэ - чалма). مؤلف - (моалеф - автор)
 • 157 - ناموس - (намус - честь)
 • 159 - مهندس - (мохандэс - инженер)
 • 160 - فیلم - (фильм). نماینده - (намайяндэ - представитель). منع - (ман-а - запрет). معلم - (моалем - учитель)
 • 161 - افعی - (афи - гадюка)
 • 162 - عصب - (асаб - нерв). انسان - (энсан - человек)
 • 164 - نقطه - (ноктэ - точка). معدن - (маадан - шахта)
 • 165 - بید مجنون - (бид маджнун - ива). نمک‌دان - (намакдан - солонка). سندان - (синдан - наковальня)
 • 170 - صف - (саф - очередь)
 • 172 - مزدیسنا - (маздаясна - маздаизм)
 • 173 - عقاب - (окаб - орёл). قزوین - Казвин
 • 174 - دلفین - (дольфин - дельфин)
 • 176 - وصف - (васф - описание)
 • 178 - قابلمه - (каблемэ - кастрюля)
 • 180 - فعل - (фэль - глагол). نقل - (накл - пересказ)
 • 181 - مقام - (макам - должность)
 • 185 - نمایندگی - (намайяндеги - агентство). نویسنده - (нависандэ - писатель)
 • 189 - سیب‌زمینی - (сиб-замини - картофель). مقدمه - (мокаддамэ - предисловие)
 • 190 - قیف - (киф - воронка для жидкости). نفس - (нафс - дыхание)
 • 195 - اسفند - (эсфанд - 12-й месяц). قصه - (касэ - сказка)
 • 197 - افسانه - (афсанэ - легенда)
 • 201 - سمنان - Семнан. وندالیسم - (вандализм)
 • 203 - ابر - (абр - облако)
 • 204 - در - дверь (дар). رد - (рад - отказ, след)
 • 205 - هر - (хар - каждый)
 • 206 - اره - (аррэ - пила). ارباب - (арбаб - господин)
 • 207 - زر - золото (зар)
 • 208 - چادر - чадра. درد - (дард - боль). راهب - (рахэб - монах)
 • 209 - ابرو - (абру - бровь)
 • 210 - رود - (руд - река). قفل - (кофль - замок)
 • 211 - بازار - базар. قایق - (кайек - лодка).
 • 212 - زهر - яд (захр). پودر - (пудр - порошок)
 • 213 - روز - (руз - день). هزار - (хезар - тысяча)
 • 215 - دریا - (дарья - река, море). چاودار - (чавдар - рожь). روده - (кишка)
 • 216 - دبیر - (дабир - учитель средней школы). ورود - (воруд - прибытие). موقع - (моукэ - время)
 • 220 - گوسفند - (госфанд - баран). نصف - (нэсф - половина). فلفل‌ - (фэлфэл - перец)
 • 221 - نسناس - (наснас - орангутанг). یاری - (йари - помощь)
 • 223 - وزیر - (вазир - визирь). دریاچه - (дарьяче - озеро). جگر - (джегар - печень)
 • 225 - کارد - (кард - нож)
 • 226 - گور - (гур - могила)
 • 227 - گربه - кошка (горбэ). اصفهان - Исфахан. اقیانوس - (окъянус - океан)
 • 232 - هرگز - (харгез - никогда)
 • 234 - جادوگر - (джадугар - волшебник)
 • 235 - بزه کار - (базахкар - преступник)
 • 240 - گرگ - (горг - волк). نقص - (накс - дефект). مقصود - (максуд - цель)
 • 243 - جرم - (джорм - преступление)
 • 245 - قفسه - (кафасэ - шкаф). پرچم - (парчам - флаг). مهر - (мехр - 7-й месяц). یزدگرد - Йездигерд.
 • 246 - مور - (мур - муравей)
 • 247 - مجرد - (моджаррад - холостяк). اردبیل - Ардебиль
 • 248 - مزار - (мазар - могила). محقق - (мохакэк - исследователь)
 • 249 - مرداد - (мордад - 5-й месяц)
 • 250 - نر - (нар - самец). مورد - (мовред - случай)
 • 251 - دلاوری - (дэлавари - подвиг). زمرد - (зомород - изумруд). همراه - (хамрах - попутчик)
 • 253 - کربلا - Кербела
 • 254 - مورچه‌ - (мурче - муравей). نجار - (наджар - плотник). باران - (баран - дождь)
 • 255 - درنا - (дорна - журавль). برنج - (бириндж - рис). هنر - (хонар - искусство)
 • 256 - بندر - (бандар - порт). نبرد - (набард - битва). نور - (нур - свет)
 • 257 - ناهار - (нахар - обед). نوار - (навар - лента)
 • 258 - زردآلو - (зардалу - абрикос)
 • 260 - سر - (сар - голова). پنجره - (панджере - окно). کرم - (керм - червяк)
 • 261 - پرنده - (пэрэндэ - птица). سار - (сар - скворец)
 • 262 - ایران - Иран. پسر - (песар - сын). پنیر - (панир - сыр)
 • 263 - بیماری - (бимари - болезнь)
 • 264 - پروانه - (парванэ - бабочка). درس - (дарс - урок)
 • 265 - زنبور - (занбур - пчела). اهورامزدا - Ахурамазда.
 • 266 - نیرو - (ниру - сила). همکار - (хамкар - коллега)
 • 268 - آرامگاه - (арамгах - мавзолей). پیراهن - (пирахан - рубашка)
 • 269 - نوروز - Новруз.
 • 270 - سرباز - (сарбаз - солдат). ناباوری - (набавари - недовере)
 • 271 - مرال - (марал)
 • 272 - سرحد - (сархад - граница - 1063). ویرگول - (виргуль - запятая - 389)
 • 273 - رومیزی - (румизи - скатерть)
 • 274 - گردن - (гардан - шея). ساحره - (сахера - ведьма)
 • 275 - فلفل‌دان - (фэлфэлдан - перечница)
 • 276 - همکاری - (хамкари - сотрудничество). نوکر - (новкар - слуга)
 • 277 - انگور - (ангур - виноград)
 • 278 - کاروان - (карван - караван). ارژنگ - Аржанг (книга манихеев)
 • 280 - روح‌الله - Рухулла
 • 282 - سقط جنین - (секте дженин - аборт). برف - (барф - снег)
 • 283 - جفر - (джафр - каббалистика). فرج - (фарадж - утешение; фардж - вульва)
 • 284 - مردم - (мардом - народ)
 • 287 - پاسارگاد - Пасаргады
 • 290 - فرهاد - Фархад ("умный")
 • 291 - گرگان - Горган
 • 292 - نیروگاه - (ниругах - электростанция)
 • 297 - گروگان‌ - (геровган - заложник). گناهکار - (гонахкар - грешник)
 • 299 - حصار - (хесар - забор)
 • 300 - نرمی - (нарми - мягкость)
 • 302 - شب - (шаб - позний вечер)
 • 303 - براق - (Бурак - молниеносный)
 • 306 - شاه - шах.
 • 307 - پشه - (пашэ - комар)
 • 309 - آشوب - (ашуб - хаос)
 • 310 - آشپز - (ашпаз - повар). قطار - (катар - поезд). قاطر - (катер - мул). کفیر - (кефир)
 • 311 - هوش - (хуш - сознание). كرمان - Керман
 • 312 - نامیرایی - (намираи - бессмертие). پیش - (пиш - перед)
 • 315 - شهباز - (шахбаз - орёл). شادی - (шади - веселье)
 • 316 - کمربند - (камарбанд - ремень). فرودگاه - (форудгах - аэропорт)
 • 318 - حريق - (харик - пожар)
 • 319 - مدرسه - (мадресе - школа)
 • 322 - مزرعه - (мазраэ - поле).
 • 323 - چکش - (чакош - молоток). هرمزگان - Хормозган
 • 324 - زیرزمین - (зирзамин - погреб)
 • 329 - پزشک - (пезешк - врач)
 • 330 - نفر - (нафар - человек). نیرنگ - (нейранг - хитрость). گردن بند - (гарданбанд - ожерелье).
 • 331 - نارنگی - (наренги - мандарин)
 • 332 - دوشیزه - (душизэ - девушка)
 • 333 - بیهوشی - (бихуши - наркоз)
 • 335 - اسکندر - Искандер
 • 336 - عروس - (арус - невеста)
 • 341 - فارسی - фарси. مراسم - (марасем - обряд). شام - (шам - ужин)
 • 343 - چشم - (чашм - глаз)
 • 345 - سفره - (софре - скатерть)
 • 346 - عروسی - (аруси - свадьба). موش - (муш - мыш). شامه‌ - (шаммэ - нюх)
 • 347 - مقبره - (макбарэ - мавзолей)
 • 348 - چشمه - (чешме - родник)
 • 350 - فردوسی - Фирдоуси ("райский"). میش - (миш - баран)
 • 351 - معمار - (мемар - архитектор)
 • 353 - مازندران - Мазендеран. جشن - (джашн - праздник)
 • 355 - نقره - серебро (нокрэ). دانش - (даниш - знание). فرهنگ - (фарханг - культура, словарь)
 • 356 - نوش - (нуш - питьё). شانه - (шанэ - расчёска). سنگ گور - (надгробие)
 • 357 - جمشید - Джамшид
 • 360 - شکم - (шэкам - живот). گرسنگی - (гороснеги - голод). عصر - (аср - ранний вечер). فرنگی - (фаранги - европеец). نیش - (ниш - жало)
 • 361 - معماری - (мемари - архитектура)
 • 362 - ایشان - (они - ишан)
 • 364 - دانشجو - (данешджю - студент). نوازش - (навазеш - ласка)
 • 365 - آدم‌کش - (адамкош - убийца).
 • 367 - دوشنبه - (дошамбэ - понедельник - 322)
 • 371 - صفرا - (сафра - желчь). فرمان - (фарман - приказ). نیایش - (нийайеш - восхваление)
 • 372 - چندهمسری - (чандхамсари - многожёнство)
 • 373 - پیشانی - (пишани - лоб)
 • 377 - پیشینه - (пишинэ - прошлое)
 • 381 - دانشگاه - (данешгах - университет)
 • 387 - یکشنبه - (йекшамбэ - воскресенье)
 • 390 - رقص - (ракс - танец)
 • 391 - سنگسار - (сангсар - побивание камнями)
 • 392 - عقربک - (акрабак - стрелка)
 • 393 - گنجشک - (гонджешк - воробей)
 • 394 - گوجه فرنگی - (гоуджефаранги - помидор). فاحشه‌ - (фахеше - проститутка)
 • 396 - قهرمان - (кахреман - герой)
 • 400 - کفش - кафш (ботинок)
 • 401 - عرفان - (эрфан - мистика). نشان - (нешан - знак).
 • 402 - شاهنامه - Шахнамэ
 • 407 - نامه‌رسان - (намэрасан - почтальон). تپه - тапэ (холм)
 • 411 - نشانی - (нешани - адрес)
 • 418 - وحدت - (вахдат - единство)
 • 422 - سه‌شنبه - (сэшенбэ - вторник)
 • 427 - نمایشگاه - (намайешгах - выставка)
 • 430 - نوشیدنی - (нушидани - напиток)
 • 434 - درودگر - (дорудгар - плотник)
 • 435 - پدربزرگ - (педарбозорг - дед)
 • 439 - کوچ نشین - (кучнэшин - кочевник)
 • 440 - مشعل - (маш-ал - факел)
 • 441 - رنگین‌کمان - (рангинкаман - радуга). کارگر - (каргар - рабочий)
 • 450 - نقش - (накш - рисунок). تن‌ - (тан - тело)
 • 451 - نقاش - (накаш - художник)
 • 453 - نبات - (набат - растение)
 • 454 - نجات - (неджат - спасение). سمرقند - Самарканд
 • 455 - نقشه - (накше - карта). صندوقدار - (сандукдар - кассир)
 • 458 - نوبت - (новбат - очередь)
 • 460 - یتیم - (йатим - сирота)
 • 461 - مروارید - (марварид - жемчуг). نقاشی - (наккаши - живопись)
 • 462 - پست - (пост - почта). مکتب - (мактаб - школа)
 • 464 - دست - (даст - рука)
 • 465 - شمعدان - (шам-адан - подсвечник). هست - (хаст - есть)
 • 466 - توس - (тус - береза). سرور - (Сурур - радость (имя), сарвар - сервер)
 • 468 - اوستا - Авэста. مکاتبه - (мокатэба - переписка)
 • 470 - متل - (сказка)
 • 473 - حسادت - (хесадат - зависть)
 • 476 - روسری - (русари - платок)
 • 477 - آية الله - аяталла
 • 480 - دوستی - (дусти - дружба). فرش - (фарш - ковёр). ملیت - (меллият - национальность)
 • 481 - فرار - (фарар - побег). زبان‌شناسی - (забаншинаси - лингвистика)
 • 483 - جفت - (джофт - плацента)
 • 485 - هفت - (хафт - семь)
 • 490 - هفته - (хафтэ - неделя). هفتاد - (хафтад - семьдесят)
 • 491 - فروهر - Фаравахар. رنگ کار - (рангкар - маляр)
 • 494 - کرگردن - (носорог)
 • 496 - کارگردان - (каргардан - режиссер)
 • 500 - امتحان - (эмтехан - экзамен)
 • 501 - امنیت - (амнийят - безопасность)
 • 502 - اتاق - (отак - комната)
 • 504 - آبشار - (абшар - водопад)
 • 505 - شهر - (шахар - город)
 • 506 - وقت - (вакт - время)
 • 507 - دریاسالار - (дарьясалар - адмирал)
 • 510 - ریش - (риш - борода). شیر - (шир - молоко)
 • 512 - نسبت - (несбат - отношение)
 • 513 - ورزش - (варзеш - спорт). بوشهر - Бушер
 • 516 - داستان - (дастан - сказание)
 • 517 - یاقوت - (якут - рубин)
 • 518 - شیراز - Шираз. فوتبال - (футбал - футбол). حادثه - (хадэсэ - происшествие)
 • 520 - رشک - (рашк - зависть). شکر - (шакар - сахар). کيفيت - (кейфият - качество)
 • 521 - نقشبندیه - накшбанди
 • 522 - جارو برقی - (джаруберки - пылесос). استودان - (остудан - гробница костей у зороастрийцев)
 • 523 - فلفل‌ پاش - (фэлфэлпаш - перечница)
 • 524 - رئیس‌جمهور - (раис джомхур - президент)
 • 526 - کشور - (кешвар - страна)
 • 528 - زمین‌شناسی - (заминшинаси - геология)
 • 530 - نفت - (нафт - нефть). قتل - (катль - убийство)
 • 531 - قشلاق - (кишлак). استيلاء - (истиля - завоевание). قاتل - (катель - убийца). سلامت - (саламат - здоровье)
 • 532 - استکان - (истэкан - стакан). کوروش - Куруш (Кир)
 • 534 - کشاورز - (кешаварз - земледелец)
 • 539 - روبالش - рубалеш (наволочка)
 • 542 - آرامش - (арамеш - мир). داستان گو - (дастангу - сказитель)
 • 544 - کشاورزی - (кешаварзи - земледелие)
 • 549 - سلطنت - (султанат). بلوچستان - Белуджистан
 • 550 - قیمت - (кеймат - цена). فروردین - (фарвардин - 1-й месяц). نشر - (нашр - издание)
 • 551 - قنات - (канат - кяриз, водопровод). ناشر - (нашер - издатель)
 • 556 - تقويم - (таквим - календарь)
 • 558 - زمستان - (земестан - зима)
 • 561 - گلستان - Голестан. نادرشاه - Надир-шах.
 • 562 - پرسش - (порсэш - вопрос)
 • 570 - شعر - (шэр - поэзия)
 • 572 - پیش‌مرگ - Пешмерга. ملاقات - (молакат - встреча).
 • 576 - شروع - (шоруа - начало)
 • 577 - گاه‌شماری - (гахшомари - календарь)
 • 578 - عاشورا - Ашура (шахсей-вахсей).
 • 579 - هفتصد - (хафтсад - семьсот)
 • 581 - اشرف - (Ашраф). عشایر - (ашайер - кочевники)
 • 582 - رعد و برق - (раадобарк - гроза, гром и молния).
 • 586 - فروش - (форуш - продажа)
 • 587 - سدره‌پوشی - (седрепуши - посвящение в зороастризм). مقاومت - (мокавемат - сопротивление)
 • 590 - تلقین - (талькын - внушение)
 • 602 - تبر - (табар - топор)
 • 605 - خدا - (хода - бог)
 • 606 - عفونت - (инфекция)
 • 609 - خواب - (хаб - сон)
 • 610 - یخ - (ях - лёд). تیر - (тир - 4-й месяц; стрела)
 • 612 - فروشگاه - (форушгах - универсам). واردات - (варедат - импорт)
 • 614 - ترازو - (таразу - весы). وزارت - (везарат - министерство)
 • 617 - كرمانشاه - Керманшах
 • 618 - حقیقت - (хакикат - правда)
 • 621 - کاخ - (ках - дворец)
 • 626 - خوک - (хук - свинья)
 • 628 - کبوتر - (кабутар - голубь). کتابدار - (кетабдар - библиотекарь)
 • 630 - کتری - (кетри - чайник). مملکت - (мамлакат - страна)
 • 636 - موفقیت - (моваффакийат - успех)
 • 640 - منفعت - (манфаат - прибыль)
 • 644 - یخچال - яхчаль (холодильник)
 • 646 - مهارت - (махарат - искусство)
 • 648 - ترجمه - (тарджомэ - перевод)
 • 650 - نخ - (нах - нить)
 • 656 - خانه - дом (ханэ). خون - (хун - кровь). تهران - Тегеран. تیمور - Тимур. ناخدا - (находа - капитан)
 • 659 - خنده - (хандэ - смех)
 • 660 - نخود - (ноход - горох). کشمش - (кишмиш - изюм)
 • 661 - دژخیم - (дажхим - палач). آخوند - (ахунд). استر - (астар - мул)
 • 664 - خیابان - (хийабан - улица)
 • 667 - روستا - (руста - деревня)
 • 670 - شن‌کش - (шенкеш - грабли). دستور - (достур - приказ). ملخ - (малах - саранча)
 • 672 - گماتریا - гематрия
 • 680 - نخل - (нахль - пальма)
 • 681 - فرات - (Ферат - р.Евфрат). آخوندک - (ахундак - богомол)
 • 695 - آپارتمان - (апартэман - квартира)
 • 696 - صورت - (сурат - лицо)
 • 700 - خودکشی - (ходкоши - самоубийство). رستم - Рустам.
 • 701 - آتش - (атэш - огонь). اثر - (асар - след). ناخن - (нохон - ноготь). گفتار - (гофтар - сказание)
 • 705 - هشت - (хашт - восемь)
 • 706 - تصویر - (тасвир - изображение)
 • 707 - وارث - (варес - наследник)
 • 709 - اشتباه - (эштебах - ошибка). مستراح - (мостарах - туалет)
 • 710 - هشتاد - (хаштад - восемьдесят). نسخ - (насх - аннулирование)
 • 712 - تقریب - (тагриб - сближение)
 • 714 - وحشت - (вахшат - ужас)
 • 716 - صورتک - (суратак - маска)
 • 717 - پدرشوهر - (педаршовхар - свёкор)
 • 720 - تعمیر - (таамир - ремонт)
 • 721 - شهریور - (шахривар - 6-й месяц)
 • 727 - دبیرستان - (дабирестан - средняя школа). وطن پرست - (ватанпараст - патриот)
 • 730 - کشتی - (кошти - борьба, кешти - корабль). آتشکده - (атэшкадэ - храм зороастрийцев). نفرت - (нефрат - ненависть)
 • 734 - ورزشکار - (варзешкар - спортсмен). نژادپرستی - (нежадпарасти - расизм)
 • 735 - کردستان - Курдистан
 • 741 - لرستان - Лурестан. گوشه نشین - (гушенэшин - отшельник)
 • 743 - مراقبت - (моракебат - слежка)
 • 744 - جذام - (джозам - проказа)
 • 745 - فهرست - (фехрест - список)
 • 750 - نثر - (наср - проза)
 • 756 - مادرشوهر - (мадаршовхар - свекровь)
 • 759 - ایرانی‌ستیزی - (ирансэтизи - иранофобия)
 • 770 - سرشیر - (саршир - сливки)
 • 777 - میهن پرستی - (миханпарасти - патриотизм)
 • 784 - آتشسوزی - (аташсузи - пожар)
 • 790 - معرفت - (марифат - знание)
 • 792 - مهمانخانه - (мехманханэ - гостиница)
 • 799 - هشتصد - (хаштсад - восемьсот)
 • 800 - خر - (хар - ишак)
 • 809 - تابوت - (табут - гроб). خرداد - (хордад - 3-й месяц). خروج - (хорудж - выход)
 • 810 - خیر - (хейр - добро). خاطر - (хатэр - мысль)
 • 811 - خيار - (хияр - огурец). خوره - (хорэ - проказа)
 • 813 - ترابری - (тарабари - транспорт)
 • 814 - اورارتو - Урарту
 • 817 - شفتالو - (шафталу - персик)
 • 818 - دوچرخه - дочархэ (велосипед)
 • 827 - خود یاور - (ход явар - самообслуживание)
 • 836 - نفوذ - (нофуз - авторитет). خوراک پز - хоракпаз (плита)
 • 840 - مکتشف - (мокташеф - разведчик)
 • 842 - امضا - (эмза - подпись)
 • 843 - جر ثقیل - (джарре-сакыл - подъёмный кран)
 • 844 - کتاب‌شناسی - (китабшинаси - библиография)
 • 850 - شمشیر - (шамшир - меч). نرخ - (нерх - цена, курс)
 • 852 - نبض - (набз - пульс)
 • 860 - خرس - медведь (хэрс)
 • 866 - رودخانه - (рудханэ - река)
 • 877 - کارخانه - карханэ (завод)
 • 880 - شفقت - (шафакат - сострадание)
 • 881 - فضا - (фаза - космос)
 • 898 - زیست‌شناسی - (зистшинаси - биология)
 • 900 - شتر - (шотор - верблюд). رفتگر - (рофтгар - дворник)
 • 901 - ارتش - (артэш - армия). شاخ - (шах - рог). آذر - (азар - 9-й месяц, огонь)
 • 910 - شيخ - шэйх
 • 912 - خراسان - Хорасан
 • 920 - ترکش - (таркаш - колчан)
 • 922 - اردیبهشت - (ордибехешт - 2-й месяц). موضوع - (мовзуу - тема)
 • 945 - تاجیکستان - Таджикистан
 • 950 - نذر - (назр - обет). رصدخانه - расадханэ (обсерватория)
 • 961 - نشریات - (нашрият - литература)
 • 966 - آشپزخانه - (ашпазханэ - кухня)
 • 968 - آذربایجان - Азербайджан
 • 971 - انگشتر - (ангоштар - кольцо)
 • 973 - کوله‌پشتی - (рюкзак)
 • 974 - نیشخند - (нишханд - усмешка)
 • 976 - فضل الله - Фазлулла.
 • 981 - خفاش - (хеффаш - летучая мышь)
 • 985 - فرشته - (фаришта - ангел)
 • 990 - نظم - (назм - порядок, поэзия)
 • 994 - حافظه - (хафезэ - память)
 • 997 - قمارخانه - (гомарханэ - казино)
 • 1001 - وظیفه - (вазифэ - обязанность)
 • 1003 - باغ - (баг - сад). بشاشت - (башашат - веселье)
 • 1007 - جغد - (джогд - сова)
 • 1008 - غاز - (газ - гусь)
 • 1009 - تورات - Тора
 • 1011 - بغداد - Багдад
 • 1013 - وزغ - жаба (вазаг)
 • 1016 - شهرستان - шахрестан
 • 1032 - دریای خزر‎ - (Дарьяйе Хазар - Каспийское море). اشه وهیشته - Аша Вахишта.
 • 1039 - غلط - (галат - ошибка)
 • 1040 - مغ - (маг, мог - зороастриец). تخم - (тохм - яйцо)
 • 1047 - مغز - (магз - мозг)
 • 1050 - تنخ - (танах)
 • 1053 - مغازه - (магазэ - магазин)
 • 1066 - سوخت - (сухт - топливо)
 • 1070 - مثلث - (мосаллас - треугольник)
 • 1073 - ناهارخوری - (нахархори - столовая)
 • 1076 - مغول - монгол
 • 1096 - سوختگی - (сухтэги - ожог)
 • 1097 - غواص - (гаввас - водолаз)
 • 1100 - خلعت - (халат)
 • 1106 - ثروت - (богатство)
 • 1118 - استخوان - (остохан - кость)
 • 1120 - خورشید - (хоршид - солнце)
 • 1124 - خوزستان - Хузестан. تندرستی - (тандорости - здоровье)
 • 1126 - خرگوش - (харгуш - заяц)
 • 1132 - آتشفشان - (атэшфешан - вулкан)
 • 1134 - باستان‌شناسی - (бастаншинаси - археология)
 • 1150 - نظر - (назар - взгляд)
 • 1151 - مخالفت - (мохалефат - возражение)
 • 1165 - نظریه - (назарийе - воззрение)
 • 1166 - توت فرنگی - (тут фаранги - клубника)
 • 1180 - ظفر - (зафар - победа)
 • 1186 - تعویذ - (амулет)
 • 1195 - منظره - (манзарэ - пейзаж)
 • 1196 - منظور - (манзур - цель)
 • 1201 - غار - (гар - пещера)
 • 1204 - دختر - (дохтар - дочь). درخت - (дэрэхт - дерево)
 • 1206 - شوشتر - г.Шуштар (Хузестан). خودفروشی - (ходфоруши - продажность)
 • 1210 - دروغ - (доруг - ложь)
 • 1212 - بخشيش - (бахшиш)
 • 1213 - بختیار - Бахтияр
 • 1214 - تخدیر - (тахдир - анестезия)
 • 1242 - مغرب - (магреб - запад)
 • 1255 - نهضت - (нехзат - движение)
 • 1257 - چغندر - (чогондар - свекла)
 • 1272 - اختراع - (эхтэраа - изобретение)
 • 1281 - خاکستر - (хакестар - пепел)
 • 1286 - فروغ - Форуг ("блеск")
 • 1300 - ذرت - (зорат - зерно)
 • 1307 - زرتشت - (Зартошт - Заратустра)
 • 1310 - سیمرغ (Симург)
 • 1314 - قورباغه - лягушка (курбагэ)
 • 1333 - نخست‌وزیر - (нохоствазир - премьер-министр)
 • 1336 - فروختن - (форухтан - продавать)
 • 1370 - شلغم - (шалгам - репа)
 • 1400 - تخت - тахт (трон)
 • 1410 - معذرت - (маазерат - извинение)
 • 1413 - پایتخت - (пайтахт - столица)
 • 1437 - جوجه‌تیغی - ёж (джуджетиги)
 • 1455 - انتخابات - (интихабат - выборы)
 • 1472 - اعتراض - (этераз - возражение)
 • 1501 - خارپشت - ёж (харпошт)
 • 1526 - لغت‌نامه - (логатнамэ - словарь)
 • 1533 - کشتی بخار - (кешти бохар - пароход)
 • 1551 - نظارت - (назарат - наблюдение)
 • 1610 - فهرست محتویات - (фехрестэ мохтавият - оглавленние)
 • 1614 - غسل تعمید - (госле таамид - крещение)
 • 1701 - غذا - (гэза - еда)
 • 1801 - آذرخش - (азарахш - молния)
 • 1843 - تبلیغات - (таблигат - реклама)
 • 2007 - غوغا - (гуга - конфликт)

Другие языки[править]

Ссылки[править]